Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Người Đưa Tin Thứ hai, Tháng 2 27, 2017 - 09:41

Giáo án công nghệ lớp 9 trọn bộ cả năm

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 54
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 104 | Loại file: DOC
 • Giáo án công nghệ 9 trọn bộ
  Ti t 1 - Bài 1ế
  NGH TR NG CÂY ĂN QU
  Ngày gi ng
  l p - sĩ s 9A 9B 9C
  I.M c tiêu bài h c
  Qua bài này, h c sinh ph i:
  Bi t đ c vai trò c a ngh tr ng cây ăn qu trong n n kinh t và đ i s ng.ế ượ ế
  Bi t đ c các đ c đi m c a ngh , yêu c u đ i v i ng i làm ngh ế ượ ườ
  tri n v ng c a ngh tr ng cây ăn qu .
  Yêu thích ngh tr ng cây ăn qu
  II.Chu n b
  1.Giáo viên
  N i dung bài h c và ki n th c b sung có liên quan đ n bài h c ế ế
  Hình 1,2.SGK
  Các b ng ph c n thi t ế
  2.H c sinh
  Nghiên c u tr c bài 1 ướ
  Chu n b m t s lo i qu
  III.TiÕn tr×nh bµi häc
  1. n đ nh l p
  2. Bài m i
  Tr ng cây ăn qu là m t ngh góp ph n nâng cao ch t l ng b a ăn hàng ngày, ượ
  cung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n, đ ng th i còn là ngu n thu nh p ế ế
  đáng k
  Ngh tr ng cây ăn qu đ c phát tri n t lâu đ i, nhân dân ta đã tích lu đ c ượ ượ
  nhi u kinh nghi m và ch n l c đ c nhi u gi ng quý có năng su t và ch t l ng ượ ượ
  cao. Chúng ta cùng tìm hi u bài 1.
  Tæ: KHTN
  1
 • Giáo án công nghệ 9 trọn bộ
  HĐ1 . Tìm hi u v vai trò, v trí c a ngh
  tr ng cây ăn qu
  CH: Em hãy k tên các gi ng cây ăn qu
  quý n c ta mà em bi t? ướ ế
  Treo cho HS xem b ng nh ng gi ng
  cây ăn qu nh bên d i. ư ướ
  Treo hình 1.SGK
  CH: Trái y nh ng ch t dinh d ng ưỡ
  ch y u nào? ế
  CH: Quan sát hình 1, em hãy cho bi tế
  ngh tr ng cây ăn qu nh ng vai trò
  trong đ i s ng và kinh t ? ế
  Vi t Nam khí h u nhi t đ i, ti m
  năng phát tri n ngh tr ng cây ăn qu .
  Do đó n c ta r t phong phú v ch ngướ
  lo i cây ăn qu kinh nghi m tr ng cây
  ăn qu cũng t lâu đ i. Ngh tr ng
  cây ăn qu đang đ c phát tri n m nh, ượ
  cùng v i s ti n b c a khoa h c k ế
  thu t, cây tr ng ngày càng cho nhi u s n
  ph m năng su t ch t l ng càng ượ
  cao, ngh tr ng cây ăn qu mang l i thu
  nh p đáng k cho ng i dân n n kinh ườ
  t m i n c. Do đó, ngh m t v tríế ướ
  quan tr ng không th thay th ế
  HĐ2. Tìm hi u v đ c đi m yêu c u
  c a ngh tr ng cây ăn qu
  CH: Đ i t ng lao đ ng c a ngh gì? ượ
  Ví d ?
  CH: Qua ki n th c Công ngh 7 đã h c,ế
  em hãy cho bi t tr ng cây ăn qu bao g mế
  nh ng khâu nào?
  CH: Đ ti n hành đ c nh ng công vi c ế ượ
  đó, c n nh ng d ng c lao đ ng nào?
  CH: Ng i tr ng cây ăn qu th ngườ ườ
  xuyên ph i làm vi c đâu?
  I.Vai trò, v trí c a ngh tr ng cây ăn
  qu
  +Cung c p qu cho con ng i ườ
  +Cung c p nguyên li u cho công
  ngh ch bi n đ h p, n c gi i ế ế ướ
  khát…
  Xu t kh u
  II. Đ c đi m và yêu c u c a ngh
  1. Đ c đi m c a ngh
  a. Đ i t ng lao đ ng ượ : là các lo i cây
  ăn qu
  b. N i dung lao đ ng : nhân gi ng,
  làm đ t, gieo tr ng, chăm bón, thu
  ho ch, b o qu n, ch bi n. ế ế
  c. D ng c lao đ ng : cu c, x ng,
  dao, c a…ư
  d. Đi u ki n lao đ ng : ch y u làm ế
  Tæ: KHTN
  2
 • Giáo án công nghệ 9 trọn bộ
  CH: Ng i làm ngh tr ng cây ăn qu thìườ
  t th làm vi c s nh th nào? Cho ư ế ư ế
  d c th ?
  CH: K t qu cu i cùng ng i tr ngế ườ
  cây ăn qu mong mu n là gì?
  CH: C n ph i nh ng yêu c u đ i
  v i ng i tr ng cây ăn qu ? ườ
  CH: T i sao ngh tr ng cây ăn qu l i ả ạ
  nh ng yêu c u nh v y? ư
  CH: Theo em trong nh ng yêu c u đó, yêu
  c u nào là quan tr ng nh t? T i sao?
  CH: Đ đáp ng đ c các yêu c u c a ượ
  ngh , nhi m v c a em ph i làm gì?
  ( C n c g ng h c th t t t lý thuy t, n m ế
  ch c k thu t tr ng cây ăn qu , ph i yêu
  ngh , luôn rèn luy n s c kho đ đáp
  ng cho vi c m vi c ngoài tr i các
  yêu c u khác c a ngh )
  HĐ3. Tìm hi u v tri n v ng c a ngh
  tr ng cây ăn qu
  Gi i thi u:Hi n nay, ngh tr ng cây
  ăn qu đang đ c khuy n khích phát ượ ế
  tri n, t o thêm công ăn vi c làm và thu
  nh p cho ng i lao đ ng, tăng thêm ườ
  ngu n ngo i t cho đ t n c ướ
  Cho HS xem b ng 1
  CH: Em hãy nh n xét tri n v ng phát
  tri n cây ăn qu trong th i gian t i?
  CH: Đ đáp ng yêu c u phát tri n, c n
  th c hi n t t nh ng công vi c nào?
  CH: Th nào là chuyên canh, thâm canh?ế
  CH: Xây d ng các chính sách phù h p,
  đ y m nh đào t o, hu n luy n cán b k
  thu t nh m m c đích gì?
  GV: T o đi u ki n thu n l i nh t đ
  vi c ngoài tr i.
  e. S n ph m : là nh ng lo i qu
  2. Yêu c u c a ngh :
  a.Ph i có tri th c và nh ng kĩ năng
  c b n v ngh tr ng cây ăn quơ
  b.Ph i yêu ngh , c n cù, ch u khó,
  ham h c h i, năng đ ng, sáng t o.
  c.Ph i có s c kho t t
  -Yêu c u nào cũng quan tr ng và r t
  c n thi t, không th thi u m t yêu ế ế
  c u nào n u mu n có k t qu tr ng ế ế
  t t nh t. Tuy nhiên ph i yêu ngh ,
  yêu thiên nhiên, c n cù, ch u khó,
  ham h c h i, năng đ ng sáng t o thì
  m i có th theo ngh tr ng cây ăn
  qu và tr ng có k t qu đ c, n u ế ượ ế
  không yêu ngh thì ch ng bao gi
  sáng t o hay h c h i thì dù có tri th c
  v n không th tr ng cho k t qu t t ế
  nh t đ c ượ
  III.Tri n v ng c a ngh
  -Ngh tr ng cây ăn qu đang đ c ượ
  khuy n khích phát tri n m nh.ế
  GV: Chuyên canh: tr ng m t lo i cây
  ăn qu trên m t vùng đ t
  Thâm canh: áp d ng nh ng ti n b ế
  KHKT: gi ng, phân bón, thu c b o
  Tæ: KHTN
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/01/2017 , 10:59

Mô tả tài liệu:

Giáo án công nghệ lớp 9 trọn bộ cả năm

Giáo án công nghệ 9 trọn bộTi t 1 - Bài 1ế NGH TR NG CÂY ĂN QUỀ Ồ ẢNgày gi ngảl p - sĩ sớ ố 9A 9B 9CI.M c tiêu bài h cụ ọQua bài này, h c sinh ph i:ọ ả Bi t đ c vai trò c a ngh tr ng cây ăn qu trong n n kinh t và đ i s ng.ế ượ ủ ề ồ ả ề ế ờ ố Bi t đ c các đ c đi m c a ngh , yêu c u đ i v i ng i làm ngh và ế ượ ặ ể ủ ề ầ ố ớ ườ ềtri n v ng c a ngh tr ng cây ăn qu .ể ọ ủ ề ồ ả Yêu thích ngh tr ng cây ăn quề ồ ảII.Chu n bẩ ị1.Giáo viên N i dung bài h c và ki n th c b sung có liên quan đ n bài h cộ ọ ế ứ ổ ế ọ Hình 1,2.SGK Các b ng ph c n thi tả ụ ầ ế2.H c sinhọ Nghiên c u tr c bài 1ứ ướ Chu n b m t s lo i qu ẩ ị ộ ố ạ ả III.TiÕn tr×nh bµi häc 1. n đ nh l p Ổ ị ớ 2. Bài m i ớTr ng cây ăn qu là m t ngh góp ph n nâng cao ch t l ng b a ăn hàng ngày, ồ ả ộ ề ầ ấ ượ ữcung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n, đ ng th i còn là ngu n thu nh p ấ ệ ệ ế ế ồ ờ ồ ậđáng kểNgh tr ng cây ăn qu đ c phát tri n t lâu đ i, nhân dân ta đã tích lu đ c ề ồ ả ượ ể ừ ờ ỹ ượnhi u kinh nghi m và ch n l c đ c nhi u gi ng quý có năng su t và ch t l ng ề ệ ọ ọ ượ ề ố ấ ấ ượcao. Chúng ta cùng tìm hi u bài 1.ể Tæ: KHTN1

Tin mới nhất

Trang