Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 hung phan Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 22:19
2 hung phan Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 22:19
3 nguyen nhung Chủ nhật, Tháng 9 3, 2017 - 23:23
4 Tran Thu Thứ tư, Tháng 10 11, 2017 - 22:51
5 Tran Thu Thứ tư, Tháng 10 11, 2017 - 22:51
6 dinh tung Thứ năm, Tháng 11 2, 2017 - 22:20
7 Thanh Nhan Thứ sáu, Tháng 1 19, 2018 - 20:16
8 Miu Miu Thứ tư, Tháng 2 21, 2018 - 12:36

Giáo án cho trẻ làm quen với toán lớp 3 tuôi

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,492
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • Phòng giáo d c và đào t o huy n Qu c Oai
  TR NG M M NON Đ I THÀNHƯỜ
  GIÁO ÁN
  LĨNH V C PHÁT TRI N NH N TH C
  S ki n : Gia đình
  Ho t đ ng : Làm quen v i toán
  Tên bài d y : D y tr đ m và nh n bi t nhóm ế ế
  có s l ng trong ph m vi 3 ượ
  Đ i t ng ượ : MGB ( 3 - 4 tu i)
  S tr : 24 tr
  Th i gian : 20 - 25 phút
  Ngày th c hi n : 11.2016
  Đ n v : ơ Tr ng M m non Đ i Thànhườ
  Giáo viên th c hi n: Nguy n Th Lan
  NĂM H C: 2016 - 2017
 • Giáo án
  Lĩnh vực phát triển nhận
  thức
  Học làm quen với toán
  Ch đ - s ki n: Gia đình
  Tên bài d y : D y tr đ m và nh n bi t nhóm ế ế
  có s l ng trong ph m vi 3 ượ
  L a tu i : MGB 3 - 4 tu i
  Th i gian : 20 - 25 phút
  S tr : 24 tr
  Ngày d y : 11.2016
  Đ n v : Tr ng M m non Đ i Thànhơ ườ
  Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Lan
  I. M c đích - yêu c u
  1. Ki n th c:ế
  - D y tr đ m đ n 3 ế ế
  - Tr bi t đ m và nh n bi t đ c nhóm có s l ng 3. ế ế ế ượ ượ
  - Tr bi t đ nh h ng trong không gian. ế ướ
  - Tr bi t ch i các trò ch i theo yêu c u c a cô. ế ơ ơ
  2. K năng:
  - Tr có kĩ năng x p đ v t thành hàng, đ m t trái qua ph i. ế ế
  - Tr đ m không b sót, đ m không l p l i các đ i t ng. ế ế ượ
  - Tr có k năng đ m trong ph m vi 3. ế
  - Phát tri n kĩ năng chú ý, quan sát cho tr
  - Tr bi t cách tham ra ch i các trò ch i: Ai nhanh nh t, chung s c. ế ơ ơ
  3. Thái đ :
  - Tr bi t cách h p tác v i b n trong khi ch i các trò ch i. ế ơ ơ
  - Tr tích c c, h ng thú tham gia các ho t đ ng, l y c t đ dùng đúng n i quy đ nh. ơ
  - Tr bi t cùng ng i thân b o v ngôi nhà và đ dùng trong gia đình c a mình. ế ườ
 • II. Chu n b
  1. Đ dùng c a cô:
  - Bài gi ng đi n t .
  - Giáo án
  - Xung quanh l p g n các đ dùng có s l ng là 1, 2, 3 ượ
  - 3 ngôi nhà có g n tên đ i
  - Nh c bài: C nhà th ng nhau, gia đình g u, nhà c a tôi. ươ
  - Que ch .
  2. Đ dùng c a tr :
  - M i tr 1 r đ dùng: 3 ngôi nhà; 3 bát, 3 đĩa .
  3. Đ a đi m:
  - Trong l p, tr ng i thành ch u
  III. Ti n hànhế
  Ho t đ ng c a cô
  Ho t đ ng c a
  tr
  1. n đ nh t ch c.
  - Cô gi i thi u khách, gi i thi u ch ng trình. ươ
  - Xin chào các đ n v i ch ng trình ngoan đ m gi i” ngày hômế ươ ế
  nay!
  - Đ n d v i ch ng trình hôm nay, xin chân tr ng gi i thi u cácế ươ
  bác, các ban giám hi u tr ng M n non Đ i Thành. Chúng ta chào ườ
  đón các cô nào.
  - Các con i! Chúng mình bi t chúng mình đang đ c h c l p m yơ ế ượ
  tu i? Tr ng gì ? ườ
  - Các con i! Tr c khi đ n v i ch ng trình, con mình cùng siêu thơ ư ế ươ
  l p 3 tu i C1 xem có nh ng đ v t gì. Các con v a đi v a hát vang bài
  “nhà c a tôi”
  - Cho tr quan sát khu bán hàng tìm đ v t s l ng 2, cho tr ố ượ
  đ m? ế
  2. Ph ng pháp, hình th c t ch cươ
  a. Ôn s l ng trong ph m vi 2 ượ
  - Các con th y siêu th l p mình bán đ v t gì có nhóm s l ng là 2, ượ
  g i (2 - 3 tr ) tr cùng tìm đ m (Tr ki m tra b n đ m - c ế ế
  l p cùng đ m) cho tr g n s t ng ng. ế ươ
  + Trong l p còn nhóm nào s l ng 2 n a ? (2 - 3 tr tìm) ượ
  (Ki m tra đ m - c l p cùng đ m) cho tr g n s t ng ng. ế ế ươ
  - Các con , đ b c vào ch ng trình ngoan đ m gi i” hôm nay, ướ ươ ế
  ban t ch c đã chu n b cho chúng ta r t nhi u nh ng đ dùng c n
  thi t m i các con chúng mình cùng đi l y nh ng món đ dùngế
  mà chúng mình thích r i v ch c a mình nhé.
  -Tr v tay
  -Tr chào khách
  -Tr v a đi v a
  hát
  -Tr đi vòng
  quanh l p và
  quan sát
  -Tr ch i ki m ơ
  tra cùng cô, g n
  th s 2
  -Tr đi l y r đ
  dùng v đ i hình

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2016 , 11:24

Mô tả tài liệu:

Giáo án cho trẻ làm quen với toán lớp 3 tuôi

Dạy trẻ đếm và nhận biết nhóm có số lượng trong phạm vi 3

Tin mới nhất

Trang