Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 16 | Loại file: DOC
 • GIÁO ÁN B I D NG H C SINH GI I L P 5 ƯỠ
  NĂM H C 2008-2009
  I. ÔN T P V S T NHIÊN
  1. Có bao nhiêu s t nhiên liên ti p t 1 đ n 1995 ? ế ế
  2. Có bao nhiêu s có hai ch s ?
  3. Có bao nhiêu s có ba ch s ?
  4. Tìm phép c ng có các s h ng b ng nhau và b ng t ng s .
  5. Tính nhanh:
  Tính t ng các s l liên ti p t 1 đ n 1995. ế ế
  6. Tính nh m t ng sau :
  197 + 546
  721 + 395
  7. Tìm phép tr có s b tr , s tr và hi u s b ng nhau.
  8. Tr nh m :
  1317-908
  1995-1214
  9. Cho 9 s : 1,2,3,8,9,10,15,16,17 b ng ô bên. Hãy đi n m i s vào 1 ô sao cho
  t ng 3 s c t d c, hàng ngang và đ ng chéo đ u b ng nhau. ườ
  H NG D N CÁCH GI IƯỚ
  Bài 1. Vi t các s t nhiên liên ti p b t đ u t 1 đ n 1995 thì ph i vi t 1995 s tế ố ự ế ế ế ố ự
  nhiên liên liên ti p, trong đó có :ế
  9 s có 1 ch s là cá s t 1 đ n 9 ế
  90 s có 2 ch s là cá s t 10 đ n 99 ế
  900 s có 3 ch s là cá s t 100 đ n 999 ế
  Còn l i là các s có 4 ch s . ữ ố
  V y : S l ng s có 4 ch s ph I vi t là: ượ ữ ố ế
  1995 – (9 + 90 + 900) = 996 (s )
  S l ng ch s c a s đó là : ượ
  1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 996 = 6873 (ch s )
  Đáp s : 6873 ch s .
  Bài 2. Xét dãy s : 1,2,3,4,…98,99 ta th y :
  Dãy s có t t c 99 s , trong đó có 9 s 1 ch s là các s : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (t 1
  đ n 9), còn l i là các s có hai ch s .ế
  V y s l ng s có hai ch s là : ượ
  99 – 9 = 90 (s )
  Tr l i : Có 90 s có hai ch s .
  Bài 3. Xét dãy s : 1,2,3,4,…998,999 ta th y :
  Dãy s có t t c 999 s , trong đó có 99 s là các s có 1 và2 ch s (99 s t 1
  đ n 99), còn l i là các s có ba ch s .ế
  V y s l ng s có ba ch s là : ượ
  999 – 99 = 900 (s )
 • Tr l i : Có 900 s có ba ch s .
  Bài 4. S ph i tìm là : 0 + 0 = 0
  Bài 5.
  b) Hai s l liên ti p h n kém nhau 2 đ n v . Mà s cu i h n s đ u là: ế ơ ơ ơ
  1994 : 2 =997 (kho ng cách).
  S kho ng cách luôn kém s l ng s h ng là 1, nên s l ng s trong dãy là : ượ ượ
  997 +1 = 998 (s h ng)
  N u ta s p x p các c p s t hai đ u dãy s vào, ta có :ế ế
  1 + 1995 =1996
  3 + 1993 = 1996
  ……………….
  S c p s là : 998 : 2 = 499 (c p s )
  Các c p s đ u có t ng là 1996 nên t ng các s trong dãy s là :
  1996 x 499 = 996004
  Bài 6.
  197 +546
  = (197 + 3) + (546-3)
  = 200 + 549
  = 749
  Khi c ng nh m, ta làm tròn trăm (ho c tròn ch c, tròn nghìn…) m t s cho d
  c ng.
  Bài 7. Đáp s : 0 - 0 = 0
  Bài 8.
  954-898
  = (954 + 2) - (898 + 2)
  = 956 – 900 = 56
  Khi tr nh m, ta làm tròn s tr đ d tr .
  Bài 9. T ng 9 s đã cho là :
  1 + 2 + 3 + 8 + 9 + 10 + 15 + 16 + 17 = 81
  9 s đi n đ c 3 hàng ngang nên t ng các s hàng ngang (c t d c đ ng ượ ườ
  chéo) là:
  81 : 3 = 27
  Ta đánh s các hàng ngang, c t d c c a b ng ô nh sau : SGK ư
  Ta th y : T ng các s hàng 2, c t 2 và hai đ ng chéo là : ườ
  27 x 4 = 108
  Khi tính t ng các s hàng 2, c t 2 2 đ ng chéo thì 8 s 8 ô xung quanh ườ
  đ c tính m i s 1 l n, còn s ô chính gi a tính 4 l n nên th a ra 3 l n.ượ
  S đi n ô chính gi a là :
  (108-81) :3 =9
  Ta l i có :
  1+17=18
  2+16=18
  3+15=18
  8+10=18
  V y m i c p s trên đ c đi n vào 2 đ u c t d c 2, hàng ngang 2 2 đ ng ượ ườ
  chéo…
  Đáp án:
 • 10 15 2
  1 9 17
  16 3 8
  II. PHÂN S – CÁC PHÉPNH V PHÂN S
  A. Các ki n th c c n ghi nh :ế
  *Ôn t p phân s .
  *Rút g n phân s .
  *Quy đ ng MS các phân s .
  *Quy đ ng TS các phân s .
  *So sánh các phân s b ng cách quy đ ng TS ho c MS .
  *Ba cách th ng làm đ so sánh hai phân s v i nhau.ườ
  *B n phép tính v phân s (nhân ,chia, c ng, tr phân s ).
  B. M t s bài toán
  1. Tính nhanh các t ng sau:
  a) 75 18 19 1 3 13
  + + + + +
  100 21 32 4 21 32
  75 1 18 3 19 13
  + + + + +
  100 4 21 21 32 32
  75 25 21 32
  + + + = 1 + 1 + 1 = 3
  100 100 21 32
  b) 2 6 3 3 1 1
  4 + 5 + 2 + + +
  5 9 4 5 3 4
  2 3 2 1 3 1
  = 4 + + 5 + + 2 +
  5 5 3 3 4 4
  = 5 + 6 + 3 = 14
  2. Tính giá tr c a bi u th c :
  3 1 6
  6 : - 1 x
  a) 5 6 7
  1 10 2
  4 x + 5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/01/2016 , 10:57

Mô tả tài liệu:

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5

GIÁO ÁN B I D NG H C SINH GI I L P 5Ồ ƯỠ Ọ Ỏ ỚNĂM H C 2008-2009ỌI. ÔN T P V S T NHIÊNẬ Ề Ố Ự1. Có bao nhiêu s t nhiên liên ti p t 1 đ n 1995 ?ố ự ế ừ ế2. Có bao nhiêu s có hai ch s ?ố ữ ố3. Có bao nhiêu s có ba ch s ?ố ữ ố4. Tìm phép c ng có các s h ng b ng nhau và b ng t ng s .ộ ố ạ ằ ằ ổ ố5. Tính nhanh:Tính t ng các s l liên ti p t 1 đ n 1995.ổ ố ẻ ế ừ ế6. Tính nh m t ng sau :ẩ ổ197 + 546721 + 395 7. Tìm phép tr có s b tr , s tr và hi u s b ng nhau.ừ ố ị ừ ố ừ ệ ố ằ8. Tr nh m :ừ ẩ1317-9081995-12149. Cho 9 s : 1,2,3,8,9,10,15,16,17 và b ng ô bên. Hãy đi n m i s vào 1 ô sao choố ả ề ỗ ốt ng 3 s c t d c, hàng ngang và đ ng chéo đ u b ng nhau.ổ ố ở ộ ọ ườ ề ằH NG D N CÁCH GI IƯỚ Ẫ ẢBài 1. Vi t các s t nhiên liên ti p b t đ u t 1 đ n 1995 thì ph i vi t 1995 s tế ố ự ế ắ ầ ừ ế ả ế ố ựnhiên liên liên ti p, trong đó có :ế9 s có 1 ch s là cá s t 1 đ n 9ố ữ ố ố ừ ế90 s có 2 ch s là cá s t 10 đ n 99ố ữ ố ố ừ ế900 s có 3 ch s là cá s t 100 đ n 999ố ữ ố ố ừ ếCòn l i là các s có 4 ch s .ạ ố ữ ốV y : S l ng s có 4 ch s ph I vi t là:ậ ố ượ ố ữ ố ả ế1995 – (9 + 90 + 900) = 996 (s )ốS l ng ch s c a s đó là : ố ượ ữ ố ủ ố1 x 9 + 2 x 90 + 3 x 900 + 4 x 996 = 6873 (ch s )ữ ố Đáp s : 6873 ch s .ố ữ ốBài 2. Xét dãy s : 1,2,3,4,…98,99 ta th y :ố ấDãy s có t t c 99 s , trong đó có 9 s 1 ch s là các s : 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (t 1 ố ấ ả ố ố ữ ố ố ừđ n 9), còn l i là các s có hai ch s .ế ạ ố ữ ốV y s l ng s có hai ch s là :ậ ố ượ ố ữ ố99 – 9 = 90 (s )ốTr l i : Có 90 s có hai ch s .ả ờ ố ữ ốBài 3. Xét dãy s : 1,2,3,4,…998,999 ta th y :ố ấDãy s có t t c 999 s , trong đó có 99 s là các s có 1 và2 ch s (99 s t 1 ố ấ ả ố ố ố ữ ố ố ừđ n 99), còn l i là các s có ba ch s .ế ạ ố ữ ốV y s l ng s có ba ch s là :ậ ố ượ ố ữ ố999 – 99 = 900 (s )ố

Tin mới nhất

Trang