Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Quỳnh Châu Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 20:05
2 HTM Long Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 10:57

Giáo án 5 tuổi chủ đề giao thông

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 251
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 38 | Loại file: DOC
 • I.M C TIÊU:
  1.Phát tri n th ch t:
  a. Phát tri n v n đ ng :
  -Phát tri n các nhóm c : ơ
  Tr th c hi n các đ ng tác tay, chân, b ng, b t nh p nhàng d t p theo l i bài
  hát.
  Tr bi t ph i h p các v n đ ng các c c a c th đ ch i các trò ch i v n ế ơ ơ ơ ơ
  đ ng.
  -K năng v n đ ng c b n: ơ
  Tr th c hi n các v n đ ng nh : b t liên t c vào vòng,B t qua v t c n 15- ư
  20cm,
  Bò theo đ ng dích d c qua 7 đi m…ườ
  -Phát tri n v n đ ng tinh:
  Tr bi t ph i h p các v n đ ng c a ngón tay,ngón chân,m t m t cách nhanh ế
  nh n
  Trong các v n đ ng….c m ,n m,bò,n n,v ,xé,dán…Ch i các trò ch i … ơ ơ
  b. Giáo d c dinh d ng s c kh e: ưỡ
  Tr bi t mô ph ng các thao tác và t p ch bi n m t s món ăn,đ u ng: ế ế ế
  +Tr th c hi n thành th o k năng r a tay b ng xà phòng…k năng v sinh
  cá nhân.
  +K chuy n th o lu n v m t s hành đ ng có th gây nguy hi m.
  2.Phát tri n nh n th c :
  * Làm quen v i toán:
  -Th c hành nh n bi t s l ng,ch s trong ph m vi 6. ế ượ
  1
  CH Đ 2:
  GIAO THÔNG
 • -Luy n t p thêm b t trong ph m vi 6 b ng các cách khác nhau.
  * KPKH:
  -So sánh phân lo i nh ng đi m gi ng nhau,khác nhau c a m t s ph ng ti n ươ
  giao thông(PTGT) qua tên g i ,đ c đi m,l i ích ,n i ho t đ ng. ơ
  -Phân bi t m t s bi n hi u giao thông đ ng b đ n gi n . ườ ơ
  -Trò chuy n tìm hi u v m t s d ch v giao thông.Th c hành m t s quy
  đ nh đ n gi n v lu t l an toàn giao thông đ ng b và nh ng qui đ nh cho ơ ườ
  ng i đi b .ườ
  3.Phát tri n ngôn ng :
  -K năng nghe : tr nghe và phân bi t ti ng đ ng c (to,nh ) c a các lo i ế ơ
  ph ng ti n giao thông.ươ
  -K năng nói:
  c đ c m t s bài th câu chuy n và th o lu n v s ki n có liên quan ượ ơ
  đ n các lo i PTGT,lu t giao thông.ế
  -Gi i đ c m t s câu đ và phát âm đ c các ch cái trong ti ng ch tên ượ ượ ế
  PTGT
  -K năng đ c –vi t ế : tr nh n bi t phân bi t phát âm đúng,bi t tô vi t đúng ế ế ế
  p các ch cái a,ă,â.
  4.Phát tri n tình c m xã h i :
  -Tr bi t nói đ c đi u tr thích,không thích,vi c làm tr lam đ c và vi c ế ượ ượ
  tr không làm đ c. ượ
  -Bi t đ c m t s các hành vi văn minh khi đi trên các PTGT .ế ượ
  -Bi t giúp ng i khác cùng th c hi n văn minh n i công c ng nh b n ế ườ ơ ư ế
  tàu,b n xe…ế
  -Bi t ch i đóng vai ng i ph c v trên các PTGT.ế ơ ườ
  -Bi t ch i m t s trò ch i dân ian..ế ơ ơ
  5.Phát tri n th m m :
  -Nh n ra v đ p c a các lo i PTGT.
  2
 • -Th hi n tình c m c a mình khi trình bày trên s n ph m t o hình.
  -Bi t tô,v ,xé,n n các lo i ph ng ti n giao thông.ế ươ
  -Bi t hát múa v các lo i ph ng ti n giao thông.Th hi n đ c tình c m ế ươ ượ
  c a mình vào bài hát.
  -Bi t sáng t o làm ra các s n ph m theo g i ý c a cô.ế
  -Bi t nh n xét s n ph m c a mình ,c a b n.ế
  II.M ng ho t đ ng:
  GIAO
  THÔNG
  3
  PH NG TI N GIAO THÔNGƯƠ
  *Các lo i ph ng ti n giao thông ươ
  quen thu c: đ ng b , đ ng s t,ườ ườ
  đ ng th y..,ph ng ti n giao ườ ươ
  thông đ a ph ng. ươ
  c đi m :c u t o, màu s c,âm
  thanh,kích th c, nhiên li u…ướ
  *Ng i đi u khi n các ph ng ườ ươ
  ti n giao thông: tài x , phi công..ế
  *Công d ng : ch ng i,ch hàng.. ườ
  *Các d ch v giao thông : bán vé,c a
  LU T GIAO THÔNG
  *M t s quy đ nh đ n gi n c a ơ
  lu t giao thông đ ng b . ườ
  *Hành vi văn minh kh i đi trên xe
  trên tàu.
  *Ch p hành lu t l giao
  thông,gi an toàn khi tham gia
  giao thông.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 13:49

Mô tả tài liệu:

Giáo án 5 tuổi chủ đề giao thông

giáo án 5 tuổi, chủ đề giao thông, Giáo án 5 tuổi chủ đề giao thông

Tin mới nhất

Trang