Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ năm, Tháng 10 13, 2016 - 16:57
2 HTM Long Thứ sáu, Tháng 10 14, 2016 - 11:00
3 Ánh Đoàn Thứ bảy, Tháng 9 9, 2017 - 13:29
4 Ánh Đoàn Thứ bảy, Tháng 9 9, 2017 - 13:29

Giáo án 5 tuổi chủ đề gia đình

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 620
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 163 | Loại file: DOC
 • Ch đ
  ***
  B n thân
  *) Trò chuy n đàm tho i v i tr v n i dung ch đ b n thân.
  - Chúng ta v a tìm hi u v ch đ gì?
  - Các con bi t đ c nh ng gì qua ch đ nhánh “Tôi là ai?ế ượ
  - Con là b n trai hay b n gái?
  - B n trai có đ c đi m gì , b n gái có đ c đi m gì?
  - C th chúng ta có nh ng b ph n gì?ơ
  - Có nh ng giác quan gì?
  - Đ c th nhanh l n và kho m nh chúng ta ph i làm gì? ơ
  *) Cho tr hát bài ”Tay th m tay ngoan” “ Em là bông h ng nh ơ
  ****
  M CH Đ
  ***
  Gia đ nh
  - Chúng ta v a k t thúc ch đ b n thân, tu n sau l p mình s tìm hi u v m t ế
  ch đ m i. Đ bi t đó là ch đ gì chúng ta cùng xem tranh nhé. ế
  - Cho tr xem tranh v gia đình và trò chuy n v i tr v các thành viên trong gia
  đình
  + Gia đình có nh ng ai?
  + Đây là ai?
  + B đang làm gì?
  129
 • + M đang làm gì?
  - Cho tr cùng c t d n m t s đ dùng v ch đ b n thân và bày m t s đ
  dùng đ ch i v ch đ gia đình. ơ
  - Treo tranh nh v ch đ gia đình.
  GIA ĐèNH THÂN Y U C A B ( 1TU N )
  (
  I) M C TI U:
  1, Ph t tri n th ch t
  * Dinh d ng – S c kho : ưỡ
  -Bi t gi g n s c kh e c a b n thân và ng i thân trong gia đ nh.Cú thúi quen và ế ườ
  th c hi n đ c c c thao t c r a tay b ng xà phũng,đánh răng r a m t. ượ
  -Bi t núi v i ng i l n khi b m t m đau.ế ườ
  - Gi i thi u các món ăn trong gia đ nh,c c th c ph m cân dùng cho gia đ nh và l i
  ch c a chỳng – B t p làm n i tr
  * V n đ ng:
  -Th c hi n và ph i h p nh p nhàng c c ho t đ ng : đi trên gh th d c đ u ế
  đ i túi cát, đi kh y g i,b t xa, đi ch y theo hi u l nh...
  --Th c hi n c c v n đ ng kh o l o c a đôi bàn tay, ngón tay.Rót n c kh ng ướ
  b đ ra ngoài.
  130
 • 2, Ph t tri n nh n th c
  + n s l ng tron ph m vi 5 - Nh n bi t c c con s trong cu c s ng nh s nhà, s ượ ế ư
  đi n tho i c a gia đinh, bi n s xe c a gia đ nh
  + Nh n bi t g i t n c c kh i tr , kh i c u nh n d ng trong th c t ế ế
  + Gia đ nh c a b , c c thành vi n và c ng vi c c a h trong gia đ nh.
  + Trũ chuy n v b mang h g ? c ch x ng hô , m i quan h h hàng nhà b . ư
  3, Ph t tri n ng n ng
  -Bi t bày t t nh c n, nhu c u mong mu n c a m nh b ng l i núi.ế
  -Bi t l ng nghe,đ t và tr l i cõu h i.ế
  -K l i đ c m t s s ki n c a gia đ nh theo tr nh t ,cú l g ch. ượ
  -Th ch s ch và ch n s ch theo ch đ .
  -Thích nghe đ c th , đ c s ch và k chuy n di n c m v gia đ nh. ơ
  -Bi t s d ng l i núi,cú k năng giao ti p,chào h i l ph p l ch s .ế ế
  -Nh n bi t và phát âm đúng ch c i e, .bi t nh n x t v c u t o c a ch c i e, . ế ế
  4, Ph t tri n t nh c m – Xó h i
  - Th hi n t nh c m hanh đ ng ph h p qua trũ ch i đóng vai “Phũng k m ơ
  b nh” “ c a hàng may m c” . Th c hi n nh ng n n p sinh ho t chung qua giao ế
  nhi m v và tro ch i “X p vào đúng ch ” gi g n c t d n đ dùng đ ch i ngăn ơ ế ơ
  n p đúng ch sau khi ch i ơ
  +T t p m c quõn o va c i o, ch i đ u đi dép
  +Nh n bi t nh ng c m xỳc kh c nhau qua tranh l i núi và c ch n t m t đi u ế
  b
  + Gúc ngh thu t : cũng c c c k năn v , n n, xé dán đ t o ra các SP nh : ư
  ng i thân trong gia đ nh, ng i nhà c a bé, đ dùng trong gia đinh...+ Góc sách ườ
  truy n: Xem tranh v gia đ nh ,c c jki u nhà, đ dùn gia đ nh, gi o d c v 4 nhúm
  TP
  5, Ph t tri n th m mĩ:
  + V ng i thân trong gia đ nh ườ
  + X d n ng i nhà c a b ,n n đ đùng trong gia đ nh
  131

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2016 , 13:53

Mô tả tài liệu:

Giáo án 5 tuổi chủ đề gia đình

Ch đủ ề***B n thânả *) Trò chuy n đàm tho i v i tr v n i dung ch đ b n thân.ệ ạ ớ ẻ ề ộ ủ ề ả- Chúng ta v a tìm hi u v ch đ gì?ừ ể ề ủ ề- Các con bi t đ c nh ng gì qua ch đ nhánh “Tôi là ai?”ế ượ ữ ủ ề- Con là b n trai hay b n gái?ạ ạ- B n trai có đ c đi m gì , b n gái có đ c đi m gì?ạ ặ ể ạ ặ ể- C th chúng ta có nh ng b ph n gì?ơ ể ữ ộ ậ- Có nh ng giác quan gì?ữ- Đ c th nhanh l n và kho m nh chúng ta ph i làm gì?ể ơ ể ớ ẻ ạ ả*) Cho tr hát bài ”Tay th m tay ngoan” “ Em là bông h ng nh ”ẻ ơ ồ ỏ****M CH ĐỞ Ủ Ề***Gia đ nhỡ- Chúng ta v a k t thúc ch đ b n thân, tu n sau l p mình s tìm hi u v m t ừ ế ủ ề ả ầ ớ ẽ ể ề ộch đ m i. Đ bi t đó là ch đ gì chúng ta cùng xem tranh nhé.ủ ề ớ ể ế ủ ề- Cho tr xem tranh v gia đình và trò chuy n v i tr v các thành viên trong giaẻ ề ệ ớ ẻ ềđình + Gia đình có nh ng ai?ữ + Đây là ai? + B đang làm gì?ố129

Tin mới nhất

Trang