Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 11:10
2 Thu Hien Thứ sáu, Tháng 11 4, 2016 - 06:24
3 tran lam Thứ năm, Tháng 2 1, 2018 - 18:43

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Công ty Dệt may Hà Nội sang thị trường Mỹ

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 80 | Loại file: DOC
 • Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
  L I M Đ U
  Ngày nay khi h i ngày càng phát tri n, cu c s ng c a con ng i ườ
  ngày càng đ y đ thì nhu c u c a con ng i ngày càng cao. Các qu c gia ườ
  trên th gi i đ u c g ng t o cho dân c n c mình m t cu c s ng no đế ư ướ
  c v v t ch t và tinh th n. Các qu c gia cũng quan tâm đ n nhau h n cùng ế ơ
  nhau gi i quy t các v n đ kinh t h i. Toàn c u hoá tr thành m t ế ế
  xu th t t y u đ i v i s phát tri n c a m i qu c gia đ c bi t các n cế ế ướ
  đang phát tri n.
  Vi t Nam cũng h i nh p vào n n kinh t th gi i trong xu th toàn ế ế ế
  c u hoá không ng ng đ i m i đ theo k p s phát tri n c a loài ng i. ườ
  T khi Vi t Nam chuy n t n n kinh t k ho ch hoá t p trung sang n n ế ế
  kinh t th tr ng đ nh h ng h i ch nghĩa thì v n đ phát tri n kinhế ườ ướ
  t ngày càng đ c quanm. Hàng hoá c a chúng ta đã m t r t nhi uế ượ ặ ở
  qu c gia trên th gi i cũng nhi u n c bi t đ n Vi t Nam nh m t ế ư ế ế ư
  đi m đ n đ y h p d n. ế
  Trong quá trình phát tri n kinh t đ t n c ngành d t may luôn đóng ế ướ
  m t vai trò quan tr ng. Đây m t trong b y ngành xu t kh u ch l c c a
  n c ta góp ph n gi i quy t công ăn vi c làm cho m t b ph n l n laoướ ế
  đ ng nhàn r i mang v ngu n thu ngo i t cho đ t n c. Ngành d t may ướ
  đã th hi n đ c l i th c nh tranh c a n c ta v i m t ngu n lao đ ng ượ ế ướ
  tr d i dào, giá nhân công r chi phí s n xu t t ng đ i th p. Bên c nh ươ
  vi c đ y m nh s n xu t ngành còn đ t ra m c tiêu ph i m r ng th
  tr ng tiêu th , đa d ng hoá th tr ng, gi i quy t đ c đ u vào và đ u raườ ườ ế ượ
  cho s n ph m. Ngày nay khi Vi t Nam đã thành viên c a WTO s đem
  l i cho d t may nhi u c h i m i nh ng ngành cũng ph i đ i m t v i ơ ư
  nhi u thách th c m i. Toàn ngành đang n l c h t s c mình đ d t may ế
  Vi t Nam có th c t cánh bay lên m t t m cao m i.
  SV: Ph¹m Thu Hoµ Líp TMQT QN 45
  1
 • Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
  Công ty D t May N i (HANOSIMEX) đã h n 20 năm công tác ơ
  xu t kh u d t may ra th tr ng th gi i, là m t trong nh ng con chim đ u ườ ế
  đàn c a t p đoàn d t may Vi t Nam.Trong nh ng năm qua Công ty đã
  r t nhi u n l c c g ng s n xu t xu t kh u hàng d t may ra th ế
  gi i. Hi n nay s n ph m c a công ty đã m t nhi u qu c gia l n trên ặ ở
  th gi i hàng năm đem v ngu n thu ngo i t không nh cho đ t n c.ế ướ
  Nh ng th tr ng l n c a Công ty M , Nh t, EU trong đó M th ườ
  tr ng l n nh t chi m đa ph n kim ng ch xu t kh u c a Công ty. Nămườ ế
  2006 kim ng ch xu t vào th tr ng M đ t 17.892.221,62 USD chi m ườ ế
  45,33% trong t ng kim ng ch xu t kh u c a Công ty. Nh n th y đây là m t
  th tr ng đ y ti m năng v i Công ty D t May N i nên em đã ch n đ ườ
  tài “Gi i pháp thúc đ y xu t kh u hàng d t may c a Công ty D t May
  N i sang th tr ng M ” cho chuyên đ th c t p t t nghi p c a mình. ườ
  Chuyên đ g m 3 ch ng: ươ
  Ch ng I: Khái quát v Công ty D t May Hà N i.ươ
  Ch ng II: Th c tr ng xu t kh u hàng d t may c a Công ty D t Mayươ
  Hà N i sang th tr ng M . ườ
  Ch ng III: Gi i pháp thúc đ y xu t kh u hàng d t may c a Công tyươ
  D t may Hà N i sang th tr ng M . ườ
  SV: Ph¹m Thu Hoµ Líp TMQT QN 45
  2
 • Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp
  CH NG I: KHÁI QUÁT V CÔNG TY D T MAY HÀ N IƯƠ
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CÔNG TY D T
  MAY HÀ N I
  1. Các giai đo n phát tri n
  1.1. L ch s ra đ i c a công ty
  Công ty D t May Hà N i (HANOSIMEX) ti n thân là nhà máy s i Hà
  N i, đ c chính th c bàn giao đi vào ho t đ ng ngày 21/11/1984. Ngày ượ
  30/4/1991 theo QĐ-138-CNN-TCLĐ chuy n đ i t ch c nhà máy s i
  N i thành nghi p liên h p s i d t kim Hà N i. Đ n ngày 19/6/1995 theo ế
  QĐ-840-TCLĐ c a B công nghi p nh đ i tên thành công ty d t may
  N i theo QĐ-103-HĐQT ngày 28/2/2000 đã chính th c đ i tên thành
  công ty D t May Hà N i.
  Tên giao d ch qu c t c a công ty HANOI TEXTILE AND ế
  GARMENT COMPANY.
  Tên giao d ch vi t t t là HANOSIMEX. ế
  Tr s làm vi c chính c a công ty t i s 1 Mai Đ ng Qu n Hoàng
  Mai Hà N i, v i t ng di n tích là 24ha.
  Hi n nay công ty bao g m 11 nhà máy thành viên N i, Đông
  M , Vinh, Hà Đông v i t ng c ng h n 5000 nhân viên. ơ
  1.2. Các giai đo n phát tri n
  1.2.1. Th i kỳ đ u thành l p (1978-1984)
  Ngày 7/4/1978 k t h p đ ng xây d ng gi a TECHNO IMPORTế
  VI T NAM và hãng UNIONMATEX (c ng hoà liên bang đ c).
  SV: Ph¹m Thu Hoµ Líp TMQT QN 45
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 16:52

Mô tả tài liệu:

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Công ty Dệt may Hà Nội sang thị trường Mỹ

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng dệt may của Công ty Dệt may Hà Nội sang thị trường Mỹ

Tin mới nhất

Trang