Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Ngọc Hà Thứ hai, Tháng 10 3, 2016 - 16:18

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ CHẠP KHÊ

Ảnh của Tuananh68
Duc Tuan Anh(89 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 9
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 68 | Loại file: PDF
 • Giải pháp quản lý quy hoạch XD chi tiết khu dân cư Chạp Khê Uông Bí - QN
  Sv: Nguyễn Việt Tuấn Vũ Long Page 1
  Lớp : QL 1001
  ĐỀ CƢƠNG CHI TIT
  ĐỒ ÁN TT NGHIP
  Lp : QL 1001 _ ĐHDLHP
  TÊN ĐỀ TÀI
  GII PHÁP QUN LÝ QUY HOCH XÂY DNG KHU
  DÂN CƢ CHẠP KHÊ
  Mc lc nghiên cu đề tài:
  MC LC
  PHN M ĐẦU
  1. S cn thiết lp phi nghiên cu lp h sơ dự án
  2. Sơ đồ tƣ duy nghiên cứu đề tài
  3. Tên đề tài
  4. Mc tiêu, nhim v ca vic lp h sơ dự án.
  4.1 Mc tiêu
  4.2 Nhim v
  5. Phm vi nghiên cu.
  6. Phƣơng pháp nghiên cứu.
  7. Cấu trúc đề tài.
  CHƢƠNG I : NHNG CĂN CỨ ĐỂ LP H
  1. Cơ sở và quan đim phát trin bn vững khu đô thị.
  1.1 S bn vng và phát trin bn vng.
  1.2 Cơ sở và quan điểm phát trin bn vng đô thị.
  2. Những căn cứ pháp lý liên quan
  2.1 Pháp lut chung
  2.1.1 Các luật cơ bản
  2.1.2 Các ngh định, thông tƣ hƣớng dn
  2.1.3 Các quyết định ch th
  2.2 H thng tiêu chun, quy phm
  2.2.1 Tiêu chun quy phm v QHXD đô thị
  2.2.2 Tiêu chun quy phm v XD h tng k thut và VSMT
  2.2.3 Tiêu chun quy phm v các ngành kinh tế - k thut khác
  2.3 Các tài liệu căn cứ trc tiếp qun lý quy hoch xây dng
  2.3.1 Các ngh quyết, văn bản chính quyền địa phƣơng thông qua
  2.3.2 Các tài liệu QHXD đƣợc cơ quan có thẩm quyn phê duyt
 • Giải pháp quản lý quy hoạch XD chi tiết khu dân cư Chạp Khê Uông Bí - QN
  Sv: Nguyễn Việt Tuấn Vũ Long Page 2
  Lớp : QL 1001
  2.3.3 Các tài liu, s liu, bản đồ… do cơ quan có liên quan cấp
  CHƢƠNG II : NHỮNG VẤN Đ V QUY HOCH
  A. TNG QUAN V KHU VC NGHIÊN CU
  1. ĐẶC ĐIỂM T NHIÊN KHU VC NGHIÊN CU
  1.1 Địa điểm xây dng
  1.2 V trí, gii hạn khu đất
  1.3 Địa hình, địa mạo khu đất
  1.4 Khí hu
  1.5 Đặc điểm địa cht
  1.6 Điu kin thủy văn
  2. NHNG VẤN Đ HIN TRNG CA KHU VC NGHIÊN CU
  2.1 Hin trng v dân cư
  2.2 Hin trng s dụng đất
  2.3 Hin trng v các công trình kiến trúc
  2.4 Hin trng h tầng kĩ thut
  2.4.1 Hin trng giao thông
  2.4.2 Hin trng chun b kĩ thuật
  2.4.3 Hin trng cấp nƣớc
  2.4.4 Hin trng cấp điện
  2.4.5 Hin trạng thoát nƣớc bn và VSMT
  3. ĐÁNH GIÁ TỔNG HP PHÂN TÍCH SWOT
  B. CÁC CH TIÊU QUY HOCH KHU ĐÔ THỊ
  1. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT
  1.1 Ch tiêu v dân s
  1.2 Ch tiêu s dụng đất
  1.2.1 Đất
  1.2.2 Đất công trình công cng phc v đơn vị
  1.2.3 Đất cây xanh vƣờn hoa
  1.2.4 Đất giao thông
  1.3 Ch tiêu v cnh quan kiến trúc
  1.3.1 Tng cao trung bình toàn khu
  1.3.2 Mật độ xây dng trung bình
  1.4 Ch tiêu v h tng xã hi
  1.4.1 Trƣờng hc
 • Giải pháp quản lý quy hoạch XD chi tiết khu dân cư Chạp Khê Uông Bí - QN
  Sv: Nguyễn Việt Tuấn Vũ Long Page 3
  Lớp : QL 1001
  1.5 Ch tiêu v h tng k thuật đô th
  1.5.1 T l đất giao thông
  1.5.2 Mật độ cống thoát nƣớc
  1.5.3 Cấp nƣớc
  1.5.4 Thoát nƣớc bn
  1.5.5 Rác thi
  1.5.6 Cấp điện
  1.5.7 Chiếu sáng đƣờng ph
  2. QUY MÔ ĐẤT XÂY DNG
  2.2 Bng cân bằng đất toàn khu
  2.3 Phm vi ranh gii lp d án
  2.4 Bng tng hp các loại đất trong phm vi lp d án
  C. GII THIU PHƢƠNG ÁN QUY HOẠCH KHU ĐÔ THỊ
  1. PHÂN KHU CHỨC NĂNG KHU ĐÔ THỊ
  1.1 V trí, chức năng khu đô thị trong khu quy hoch chung
  1.2 Phương án cơ cấu phân khu chức năng
  2. QUY HOCH S DỤNG ĐẤT
  2.1 Bng tng hợp các lô đất quy hoch
  2.2 Bng tng hợp các lô đất xây dng nhà
  3. QUY HOẠCH KIẾN TRÚC CẢNH QUAN
  3.1 T chc không gian kiến trúc
  3.1.1 Nhng nguyên tắc cơ bản
  3.1.2 Định hƣớng kiến trúc
  3.2 Các yêu cu bo v cảnh quan môi trường sinh thái.
  4. QUY HOCH H TNG K THUT
  4.1 Quy hoch san nn
  4.1.1 Cơ sở thiết kế
  4.1.2 Nguyên tc thiết kế
  4.1.3 Gii pháp san nn
  4.2 Quy hoch giao thông
  4.2.1 Cơ sở thiết kế
  4.2.2 Nguyên tc thiết kế
  4.2.3 Gii pháp thiết kế
  4.2.4 H sơ cắm mc ch giới đƣờng đỏ và ch gii xây dng
  4.2.5 Tng hợp đƣờng dây, đƣờng ng k thut

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/10/2016 , 11:33

Mô tả tài liệu:

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ CHẠP KHÊ

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU DÂN CƯ CHẠP KHÊ

Tin mới nhất

Trang