Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Giá dự toán đấu thầu và vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: PDF
 • Giá dự toán đấu thầu và vấn
  đề cạnh tranh trong đấu thầu
  xây lắp
  Bởi:
  Học Viện Tài Chính
  GIÁ DỰ TOÁN DỰ THẦU TRONG ĐẤU THẦU XÂY LẮP
  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỊNH GIÁ TRONG XÂY DỰNG
  Việc định giá trong xây dựng có một số đặc điểm sau:
  Giá của sản phẩm xây dựng tính biệt cao các công trình xây dựng phụ thuộc
  nhiều vào điều kiện của địa điểm xây đựng Vào chủng loại công trình xây dựng vào
  các yêu cầu sử dụng khác nhau của các chủ đầu tư. Do đó giá xây dựng không thể đinh
  trước hàng loạt cho công trình toàn vẹn mà phải xác định cụ thể cho từng trường hợp cụ
  thể.
  Trong xây dựng người ta không thể định giá trước cho một công trình toàn vẹn, nhưng
  người ta có thể định giá trước cho từng loại công việc xây dựng, từng bộ phận hợp thành
  công trình thông qua cái gọi là đơn giá xây dựng.
  Trên sở các đơn giá này người ta sẽ lấy giá cho toàn thể công trình xây dựng mỗi
  khi cần đến. Trong xây dựng giá trị dự toán công tác xây lắp đóng vai trò giá cả của sản
  phẩm của ngành công nghiệp xây dựng.
  Quá trình hình thành giá xây dựng công trình thường kéo dài từ khi đấu thầu đến khi
  kết thúc xây dựng bàn giao trải qua các điều chỉnh đàm phán trung gian giữa bên
  giao thầu và bên nhận thầu xây dựng. Giá xây dựng của một công trình nào đó như vậy
  đã được hình thành trước khi sản phẩm thực tế ra đời.
  Sự hình thành giá chủ yếu được thông qua hình thức đấu thầu chủ thầu xây dựng.
  đây chủ đầu tư ( tức người mua sắm sản phẩm) đóng vai trò quyết định trong việc định
  giá xây dựng công trình.
  Giá dự toán đấu thầu và vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp
  1/7
 • Phụ thuộc vào giai đoạn đầu tư, giá xây dựng công trình được biểu diễn bằng các tên
  gọi khác nhau được tính toán theo các giai đoạn khác nhau được sử dụng với các mục
  tiêu khác nhau.
  Trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước vẫn đóng vai trò trong việc hình thành giá xây
  dựng, chủ yếu là cho khu vực xây dựng từ nguồn vốn của Nhà nước.
  nước ta hiện nay vai trò quản giá xây dựng của Nhà nước còn tương đối lớn phần
  lớn các công trình xây dựng hiện nay nhờ vào nguồn vốn của Nhà nước Nhà nước
  còn phải đóng vai trò can thiệp vào giá xây dựng của các công trình của các chủ đầu
  nước ngoài đê tránh thiệt hại chung cho đất nước
  NỘI DUNG LẬP GIÁ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
  Giá trị dự toán xây lắp (GĐTXL) sau thuế của công trihf xây dựng bao gồm: GTDTXL
  trước thuế (T + X + TL) và khoản thuế GTGT đầu ra (VAT) tức là :
  GTDTXL sau thuế = GTDTXL trước thuế + VAT
  = T + C + TL + VAT
  Trong đó :
  T : chi phí trực tiếp
  C : chi phí chung
  TL: thu nhập chịu thuế tính trước
  * Giá trị dự toán xây lắp trước thuế : mức giá để itnhs thues GTGT bao gồm chi phí
  trực tiếp, chi phí chung thu nhập chịu thuế tính trước, được xác định theo mức tiêu
  hao về vật tư, lao động, sử dung máy mặt bằng giá của khu vực của từng thời kỳ do
  các cơ quan có thẩm quyền ban hành.
  Chi phí trực tiếp: bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dung máy thi
  công, được xác định trên cơ sở khối lượng xây lắp theo thiết kế được lắp tương ứng. Chi
  phí vật liệu gồm: vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển, được tính theo đơn
  giá xây dựng cơ bản (đơn giá địa phương hoặc đơn giá công trình). Mức giá các loại vật
  vật liệu trong đơn giá nói trên chưa bao gồm thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp
  xây dựng phải ứng trả khi mua vật tư, vật liệu sự thay đổi về giá cả thì căn cứ vào
  mức giá chưa thuế GTGT trong thông báo từng kỳ của cơ quan thẩm quyền công
  bố để tránh sự chênh lệch này vào chi phí vật liệu trong dự toán. Chi phí về nhân công
  GTDTXD bao gồm: lương cơ bản các khoản phụ cấp có tính chất lượng, các chi phí
  theo chế độ có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính một ngày công định mức.
  Giá dự toán đấu thầu và vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp
  2/7
 • Chi phí máy thi công gồm ch phí nhân công thợ điều khiển, sửa chữa máy, thiết bị thi
  công. Riêng một số chi phí phụ thuộc trong giá cả máy thiết bị thi công như xăng
  dầu, điện năng chưa tính giá trị tăng đầu vào.
  Chi phí chung: tính bằng % so với chi phí nhân công trong giá trị doanh thu xây lắp,
  được quy định cho từng loại công trình. Khoản thu nhập chịu thuế tính trước dùng để
  nộp thuế thu nhập doanh nghiệp một số khoản chi phí phải nộp, phải trừ khác. Phần
  còn lại được trích lập quỹ theo quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh danh đối với
  doanh nghiệp Nhà nước.
  * Thuế GTGT đầu ra: dùng để trả thuế GTGT đầu vào doanh nghiệp xây dựng đã
  ứng trước khi mua vật tư, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng nhưng chưa được tính vào
  chi phí vật liệu, máy thi công, chi phí chung doanh thu xây lắp trước thuế phần thuế
  GTGT mà DN xây dựng phải nộp.
  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY
  DỰNG
  Những nhân tố bên ngoài làm tăng giảm một cách chính đáng các chi phí trong giá
  dự toán
  - Nâng cao yêu cầu về mức độ kỹ thuật, công nghệ, trang thiết bị của công trình (tăng
  cường kết cấu công trình sử dụng trang thiết bị hiện đại, bảo đảm mô trường sinh thái).
  - Việc di chuyển máy quản lý, lực lượng thi công trang thiết bị thi công xây dựng
  công trình tới các vùng xa xôi, hẻo lánh ít dân cư, mới khai khẩn, hệ thống vận tải yếu,
  điều kiện khí hậu thiên nhiên khắc nghiệt.
  - Yêu cầu nâng cao điều kiện sống và văn hóa cho người lao động.
  - Sự biến động giá cả.
  - Tăng tiền lương của công nhân ngành xây dựng.
  - Sự nâng cao định mức tích lũy kế hoạch và những chi phí không lường trước được.
  - Do thiên tai địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác.
  - Các chi phí và giá trị khối lượng dịch vụ hủy bỏ hoặc thay đổi theo quyết đinh của cấp
  có thẩm quyền.
  - Những thay đổi của từng bộ phận công trình, kết cấu theo ý kiến chuyên môn của
  quan thẩm định thiết kế.
  Giá dự toán đấu thầu và vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp
  3/7

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2017 , 23:32

Mô tả tài liệu:

Giá dự toán đấu thầu và vấn đề cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp

Giá của sản phẩm xây dựng có tính cá biệt cao vì các công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào điều kiện của địa điểm xây đựng Vào chủng loại công trình xây dựng và vào các yêu cầu sử dụng khác nhau của các chủ đầu tư. Do đó giá xây dựng không thể đinh trước hàng loạt cho công trình toàn vẹn mà phải xác định cụ thể cho từng trường hợp cụ thể. Trong xây dựng người ta không thể định giá trước cho một công trình toàn vẹn, nhưng người ta có thể định giá trước cho từng loại công việc xây dựng, từng bộ phận hợp thành công trình thông qua cái gọi là đơn giá xây dựng. Trên cơ sở các đơn giá này người ta sẽ lấy giá cho toàn thể công trình xây dựng mỗi khi cần đến. Trong xây dựng giá trị dự toán công tác xây lắp đóng vai trò giá cả của sản phẩm của ngành công nghiệp xây dựng. Quá trình hình thành giá xây dựng công trình thường kéo dài từ khi đấu thầu đến khi kết thúc xây dựng và bàn giao trải qua các điều chỉnh và đàm phán trung gian giữa bên giao thầu và bên nhận thầu xây dựng. Giá xây dựng của một công trình nào đó như vậy đã được hình thành trước khi sản phẩm thực tế ra đời.

Tin mới nhất

Trang