Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

elearning tiểu học

Ảnh của tdll.1979@gmail.com
ĐIỆP ĐIÊU TÙNG(1 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 126
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 • PHÒNG GD&ĐT M NG LAYƯỜ
  TR NG THCS SÔNG ĐÀƯỜ
  MA TR N Đ KI M TRA CU I H C KÌ I
  MÔN TOÁN – L P 5
  Năm h c: 2015 – 2016
  M ch ki n th c, ế
  kĩ năng
  S câu
  và s
  đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
  S th p phân và
  các phép tính v i s
  th p phân.
  S câu 2 1 1 1 2 3
  S
  đi m
  2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0
  Đ i l ng và đo ượ
  đ i l ng: các đ n ượ ơ
  v đo di n tích.
  S câu 1 1
  S
  đi m
  1,0 1,0
  Y u t hình h c: ế
  di n tích các hình
  đã h c.
  S câu 1 1
  S
  đi m
  1,0 1,0
  Gi i bài toán v t
  s ph n trăm.
  S câu 1 1
  S
  đi m
  2,0 2,0
  T ng
  S câu 3 2 2 1 3 5
  S
  đi m
  3,0 2,0 4,0 1,0 3,0 7,0
 • PHÒNG GD&ĐT M NG LAYƯỜ
  TR NG THCS SÔNG ĐÀƯỜ
  MA TR N Đ KI M TRA CU I H C KÌ I
  MÔN TI NG VI T – L P 5
  Năm h c: 2015 – 2016
  M ch ki n ế
  th c,
  kĩ năng
  S câu
  và s
  đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TN
  KQ
  TL
  HT
  khác
  TN
  KQ
  TL
  HT
  khác
  TN
  KQ
  TL
  HT
  khác
  TN
  KQ
  TL
  HT
  khác
  1. Ki n th c ế
  ti ng Vi t, ế
  văn h c
  S câu 1 2 1 3 1
  S
  đi m
  0,5 1,0 0,5 1,5 0,5
  2.
  Đ
  c
  a) Đ c
  thành
  ti ngế
  S câu 1 1
  S
  đi m
  1,0 1,0
  b) Đ c
  hi u
  S câu 1 2 1 3 1
  S
  đi m
  0,5 1,0 0,5 1,5 0,5
  3.
  Viế
  t
  a) Chính
  t
  S câu 1 1
  S
  đi m
  2,0 2,0
  b) Đo n,
  bài
  S câu 1 1
  S
  đi m
  3,0 3,0
  4. Nghe – nói (k t h p trong đ c và vi t chính t )ế ế
  T ng
  S câu 2 1 4 2 1 1 6 3 2
  S
  đi m
  1,0 2,0 2,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 3,0
 • PHÒNG GD&ĐT M NG LAYƯỜ
  TR NG THCS SÔNG ĐÀƯỜ
  MA TR N Đ KI M TRA CU I H C KÌ I
  MÔN KHOA H C – L P 5
  Năm h c: 2015 – 2016
  M ch ki n ế
  th c,
  kĩ năng
  S câu
  và s
  đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 T ng
  TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
  1. S sinh s n
  và phát tri n
  c a c th ơ
  ng iườ
  S câu 2 1 2 1
  S đi m 2,0 1,5 2,0 1,5
  2. V sinh
  phòng b nh
  S câu 2 1 1 3 1
  S đi m 1,0 0,5 0,5 1,5 0,5
  3. An toàn
  trong cu c
  s ng
  S câu 1 1
  S đi m 0,5 0,5
  4. Đ c đi m
  và công d ng
  c a m t s
  v t li u
  th ng dùngườ
  S câu 1 2 1 3 1
  S đi m 1,0 2,0 1,0 3,0 1,0
  T ng
  S câu 5 1 4 2 9 3
  S
  đi m
  4,0 1,5 3,0 1,5 7,0 3,0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/09/2016 , 15:05

Mô tả tài liệu:

elearning tiểu học

PHÒNG GD&ĐT M NG LAYƯỜTR NG THCS SÔNG ĐÀƯỜMA TR N Đ KI M TRA CU I H C KÌ IẬ Ề Ể Ố ỌMÔN TOÁN – L P 5ỚNăm h c: 2015 – 2016ọM ch ki n th c,ạ ế ứkĩ năngS câuốvà sốđi mểM c 1ứ M c 2ứ M c 3ứ T ngổTNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TLS th p phân và ố ậcác phép tính v i sớ ốth p phân.ậS câuố 2 1 1 1 2 3Sốđi mể2,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0Đ i l ng và đo ạ ượđ i l ng: các đ n ạ ượ ơv đo di n tích.ị ệS câuố 1 1Sốđi mể1,0 1,0Y u t hình h c: ế ố ọdi n tích các hình ệđã h c.ọS câuố 1 1Sốđi mể1,0 1,0Gi i bài toán v t ả ề ỉs ph n trăm.ố ầS câuố 1 1Sốđi mể2,0 2,0T ngổS câuố 3 2 2 1 3 5Sốđi mể3,0 2,0 4,0 1,0 3,0 7,0

Tin mới nhất

Trang