Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Ece 551 Digital Design And Synthesis: Lecture 1

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 41 | Loại file: PPT
 • ECE 551
  Digital Design And Synthesis
  Fall ‘09
  Lecture 1
  Instructor Introduction
  Course Introduction
  Administrative Stuff
  Introduction to Verilog
 • Instructors
  Eric Hoffman
  
  
  
   !
  "#
  $
  %
  $
  &'() *+
  $
  
  ,
  $
  - -...- -..- -/./
  Vinod Nalamalapu = TA
 • /
  Instructor and TA Office Hours
  Eric Hoffman
  Office = EH2359, if not there then check B555
  Hours = Held in office 1
  st
  part of semester, held in B555 later.
  Wednesday after class (2:20-3:30)
  Friday after class (2:20 – 3:30)
  Email = erichoffman@wisc.edu
  TA = Vinod Nalamalapu
  Office Hours = Held in B555
  Thursday 1:00-2:30
  Email = nalamalapu@wisc.edu
  Discussion Session(s)
  '+,./,.
  0#/12
  3,/4/,/4
  0#//1%
  OR

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2016 , 14:38

Mô tả tài liệu:

Ece 551 Digital Design And Synthesis: Lecture 1

Ece 551 Digital Design And Synthesis: Lecture 1

Tin mới nhất

Trang