Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thái Chủ nhật, Tháng 1 14, 2018 - 21:03

Đường lối chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo thuyết để bảo vệ tổ quốc

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • H tên sinh viên : Đ u Tu n S n. ơ
  L p :TCDN K53b.
  Mã sinh viên :CQ533307.
  Câu 1: Ch t ch H Chí Minh đã v n d ng sáng t o h c thuy t ế
  b o v T qu c c a Nin vào đi u ki n c th T qu c
  XHCN Vi t nam nh th nào ? ư ế
  Tr l i : Ch t ch H Chí Minh m t con ng i ki t xu t ,vĩ đ i ườ
  c a dân t c Vi t nam nói riêng và toàn nhân lo i nói chung.Ng i là ườ
  đ u t u cho các phong trào cách m ng Vi t Nam, d n đ ng ch ườ
  l i, đ a cách m ng n c ta đi đ n th ng l i.Đ th m đ c ư ướ ế ượ
  đi u th n đó, ch t ch đã bi t v n d ng r t sáng t o h c thuy t ế ế
  b o v T qu c do Nin kh i s ng vào trong phong trào kháng ướ
  chi n ch ng th c dân n c ta.ế ướ
  Ch t ch H Chí Minh đã công nh n nh ng quan đi m c a Mác
  và Lê Nin là đúng đ n.Và trong t ng quan đi m đó, ng i đã c th ườ
  hóa vào tình hình th c ti n cách m ng c a Vi t nam:
  *B o v T qu c Vi t nam h i ch nghĩa t t y u khách ế
  quan:
  Tính t t y u khách quan nh m t s th t hi n nhiên, m t ế ư
  chân c a h i. Ng i mu n kh ng đ nh vi c b o v T qu c ườ
  Vi t nam m t đi u t t y u ,không c n bàn cãi. S th t vi c ế
  b o v T qu c không ph i bây gi n c ta m i ph i đ i m t, ướ
  trong su t chi u dài l ch s h n 2000 năm thì Vi t nam luôn ph i ơ
 • đ i m t v i các th l c thù trong gi c ngoài. Vì v y, vi c gìn gi ế
  b o v đ t n c là t t y u khách quan, s k th a các truy n ướ ế ế
  th ng yêu n c ông cha ta đã c t công gây d ng. Ng i đã ướ ườ
  nh n m nh: “Các vua Hùng đã có công d ng n c. Bác cháu ta ph i ướ
  cùng nhau gi l y n c “. Ý chí c a ng i qu là r t kiên đ nh, sâu ướ ườ
  s c. Bác luôn nh c nh , nh n nh i m i ng i, đ c bi t th h ườ ế
  tr v vi c gìn gi T qu c.
  Trong cu c kháng chi n ch ng Pháp, Ng i đã kêu g i toàn dân ế ườ
  đ ng lên ch ng th c dân Pháp v i tinh th n cao nh t , trách nhi m
  nh t: “Toàn qu c kháng chi n “.Vào ngày 19/12/1946, ng i nói: ế ườ
  Chúng ta thà hy sinh t t c ch nh t đ nh không ch u m t n c, ướ
  nh t đ nh không ch u làm l ...Gi c a n c đã đ n, ta ph i hy ướ ế
  sinh đ n gi t máu cu i cùng đ gi gìn đ t n c “.ế ướ
  Ng i yêu c u toàn b nhân dân ph i vùng d y, đ ng lên giànhườ
  l y chính quy n. B t ai, già tr gái trai, không h s phân
  bi t Đ ng phái, tôn giáo, dân t c. T t c ng i Vi t thì đ u ph i ườ
  chung tay đoàn k t, góp s c mình vào s nghiêp gi i phóng dân t cế
  đang b áp b c, bóc l t. Dùng t t c nh ng s n có, ai súng
  dùng súng, g m dùng g m, không thì dùng qu c, thu ng, g yươ ươ
  g c. ph i gian lao v t v đ n m y cũng ph i quy t ch u đ ng, ế ế
  hy sinh, th ng l i nh t đ nh thu c v ta.
  cu c cách m ng tháng 8 năm 1945 đã thành công. Nh ng kèm ư
  theo đó s uy hi p c a b n th c dân, b n ph n cách m ng. H ế
  ch t ch cùng Đ ng ta đã đ ra r t nhi u bi p pháp nh m xây d ng,
 • n đ nh đ t n c, n m v ng quy n làm ch nhân dân, chu n b ướ
  kháng chi n dài lâu.ế
  đúng nh v y, b n th c dân đ qu c quy t không buôngư ế ế
  tha cho n c ta. B n Đ qu c đ u t u đã ti n hành xâmướ ế ế
  l c ta thêm m t l n n a. Và trong cu c kháng chi n tr ng kì này,ượ ế ườ
  H ch t ch đã ch ra m t chân lý: Không quý h n đ c l p, ủ ị ơ
  t do “. Và tr c khi đi xa mãi mãi, trong b n di chúc, Bác đã ca căn ướ
  d n m i ng i r ng :” Cu c kháng chi n ch ng c u n c còn ườ ế ướ
  th kéo dài. Đ ng bào ta th ph i hy sinh nhi u c a nhi u
  ng i. sao chúng ta ph i quy t tâm đánh th ng gi c đ nườ ế ế
  th ng l i hoàn toàn “. Th t v y, chúng ta th hy sinh nhi u sinh
  m ng c a nhân dân nh ng không th hy sinh m t th còn quý giá ư
  h n ,đó là sinh m ng c a T Qu c.ơ
  *M c tiêu b o v T qu c, đ c l p dân t c ch nghĩa
  h i là nghĩa v và trách nhi m c a m i công dân:
  Xuyên su t t t ng c a mình, Ch t ch H Chí Minh luôn coi đ c ư ưở
  l p dân t c ch nghĩa h i m c tiêu hàng đ u. Bác luôn
  kh ng đ nh: B o v T qu c h i ch nghĩa trách nhi m
  nghĩa v c a t t c m i ng i. Và m i ng i dân quy t đem t t c ườ ườ ế
  tinh th n l c l ng, tính m ng c a c i đ gi v ng quy n ượ
  làm ch đ t n c. ướ
  Th t v y,” m t cây làm ch ng lên non, ba cây ch m l i lên hòn
  núi cao “. ràng ch cách đoàn k t, g n m i ng i l i, cùng ế ườ
  h p s c m i th tiêu di t đ c k thù hùng m nh.l ch s đã ượ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016 , 18:30

Mô tả tài liệu:

Đường lối chủ tịch Hồ Chí Minh và vận dụng sáng tạo thuyết để bảo vệ tổ quốc

Câu 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo học thuyết bảo vệ Tổ quốc của Lê Nin vào điều kiện cụ thể Tổ quốc XHCN ở Việt nam như thế nào ? Trả lời : Chủ tịch Hồ Chí Minh là một con người kiệt xuất ,vĩ đại của dân tộc Việt nam nói riêng và toàn nhân loại nói chung.Người là đầu tầu cho các phong trào cách mạng ở Việt Nam, dẫn đường chỉ lối, đưa cách mạng nước ta đi đến thắng lợi.Để có thể làm được điều thần kì đó, chủ tịch đã biết vận dụng rất sáng tạo học thuyết bảo vệ Tổ quốc do Lê Nin khởi sướng vào trong phong trào kháng chiến chống thực dân ở nước ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã công nhận những quan điểm của Mác và Lê Nin là đúng đắn.Và trong từng quan điểm đó, người đã cụ thể hóa vào tình hình thực tiễn cách mạng của Việt nam: *Bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa là tất yếu khách quan: “ Tính tất yếu khách quan “ như là một sự thật hiển nhiên, một chân lý của xã hội. Người muốn khẳng định việc bảo vệ Tổ quốc Việt nam là một điều tất yếu ,không cần bàn cãi. Sự thật là việc bảo vệ Tổ quốc không phải bây giờ nước ta mới phải đối mặt, mà trong suốt chiều dài lịch sử hơn 2000 năm thì Việt nam luôn phải đối mặt với các thế lực thù trong giặc ngoài. Vì vậy, việc gìn giữ và bảo vệ đất nước là tất yếu khách quan, là sự kế thừa các truyền thống yêu nước mà ông cha ta đã cất công gây dựng. Người đã nhấn mạnh: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước “. Ý chí của người quả là rất kiên định, sâu sắc. Bác luôn nhắc nhở, nhắn nhủi mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ về việc gìn giữ Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Người đã kêu gọi toàn dân đứng lên chống thực dân Pháp với tinh thần cao nhất , trách nhiệm nhất: “Toàn quốc kháng chiến “.Vào ngày 19/12/1946, người nói: “ Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...Giờ cứa nước đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước “. Người yêu cầu toàn bộ nhân dân phải vùng dậy, đứng lên giành lấy chính quyền. Bất kì ai, dù già trẻ gái trai, không hề có sự phân biệt Đảng phái, tôn giáo, dân tộc. Tất cả người Việt thì đều phải chung tay đoàn kết, góp sức mình vào sự nghiêp giải phóng dân tộc đang bị áp bức, bóc lột. Dùng tất cả những gì sẵn có, ai có súng dùng súng, gươm dùng gươm, không thì dùng quốc, thuổng, gậy gộc. Dù phải gian lao vất vả đến mấy cũng phải quyết chịu đựng, hy sinh, thắng lợi nhất định thuộc về ta. Và cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 đã thành công. Nhưng kèm theo đó là sự uy hiếp của bọn thực dân, bọn phản cách mạng. Hồ chủ tịch cùng Đảng ta đã đề ra rất nhiều biệp pháp nhằm xây dựng, ổn định đất nước, nắm vững quyền làm chủ nhân dân, chuẩn bị kháng chiến dài lâu. Và đúng là như vậy, bọn thực dân đế quốc quyết không buông tha cho nước ta. Bọn Đế quốc mà đầu tầu là Mĩ đã tiến hành xâm lược ta thêm một lần nữa. Và trong cuộc kháng chiến trường kì này, Hồ chủ tịch đã chỉ ra một chân lý: “ Không có gì quý hơn độc lập, tự do “. Và trước khi đi xa mãi mãi, trong bản di chúc, Bác đã ca căn dặn mọi người rằng :” Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước còn có thể kéo dài. Đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của nhiều người. Dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh thắng giặc Mĩ đến thắng lợi hoàn toàn “. Thật vậy, chúng ta có thể hy sinh nhiều sinh mạng của nhân dân nhưng không thể hy sinh một thứ còn quý giá hơn ,đó là sinh mạng của Tổ Quốc. *Mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân: Xuyên suốt tư tưởng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là mục tiêu hàng đầu. Bác luôn khẳng định: Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người. Và mọi người dân quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền làm chủ đất nước. Thật vậy,” một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao “. Rõ ràng chỉ có cách đoàn kết, gắn bó mọi người lại, cùng hợp sức mới có thể tiêu diệt được kẻ thù hùng mạnh. Và lịch sử đã chứng minh rằng, “ đoàn kết ” chính là vũ khí lợi hại nhất của quân và dân Việt nam ta, đưa nước ta vượt qua bao thăng trầm, vận mệnh dân tộc. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, người đã kêu gọi toàn dân cả nước đứng lên, quyết tâm đấu tranh giành độc lập. Và đên cuộc chiến chống Mĩ, người đã dương cao ngọn cờ đầu yêu nước, chỉ lối cho nhân dân ta bảo vệ thành công miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam, tiến tới thống nhất đất nước. *Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, cả nước, kết hợp với sức mạnh cả thời đại : Người luôn nhất quán quan điểm: Phát huy sức mạnh tổng hợp trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN. Sức mạnh tổng hợp là sức mạnh toàn dân tộc, toàn dân, của các cấp các ngành, từ Trung ương đến cơ sở, là sức mạnh của các nhân tố chính trị, kinh tế, quân sự, an ninh, ngoại giao, văn hóa xã hội..., kết hợp sức mạnh truyền thống với hiện đại, sức mạnh dân tộc với thời đại. Người đặc biệt coi trong sức mạnh nhân dân, lòng dân. Người khẳng định “ dựa vào lực lượng của dân, tinh thần của dân “ , “toàn dân Việt nam chỉ có một lòng, quyết không làm nô lệ; chỉ có một ý chí: quyết không chịu mất nước; chỉ có một mục đích: quyết kháng chiến để tranh thủ thống nhất và độc lập Tổ quốc “. Cho đến giờ, chúng ta có thể khẳng định rằng, Bác Hồ quả là con người thấu hiểu rất sâu sắc người nhân dân. Bác hiểu được sức mạnh từ chính những đôi bàn tay cần cù lao động của những người dân là lớn đến cỡ nào, đặc biệt là khi họ đồng lòng, đoàn kết lại với nhau. So sánh về sức mạnh giữa chúng ta với quân xâm lược, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, Người phân tích :Chúng ta có chính nghĩa, có sức mạnh đoàn kết toàn dân từ Bắc vào Nam, có truyền thống đấu tranh bất khuất, lại có sự đồng tình ủng hộ rộng lớn của các nước XHCN anh em và các nhân dân tiến bộ trên thế giới, chúng ta nhất định thắng. Bác Hồ đúng là người có tầm nhìn xa trông rộng, có những chiến lược rất đúng đắn. Chẳng vì thế mà Bác rất coi trọng việc củng cố và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng quân đội chính quy, tinh nhuệ, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. *Đảng cộng sản Việt nam lãnh đạo sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN: V.I.Le Nin chỉ ra rằng: Đẳng cộng sản phải lãnh đạo mọi mặt sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Bác Hồ hoàn toàn đồng quan điểm với Lê Nin. Bác nhấn mạnh rằng: Đảng và chính phủ phải lãnh đạo toàn dân, ra sức củng cố và xây dựng miền Bắc tiến dần lên CNXH, đồng thời tiếp tục đấu tranh để thống nhất nước nhà, trên cơ sở độc lập và dân chủ, dựa trên phương pháp hòa bình.Người c

Tin mới nhất

Trang