Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 vu chinh Thứ năm, Tháng 5 12, 2016 - 19:14

Đường lối Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 28
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 40 | Loại file: DOC
 • TH O LU N
  Tên: Đ ng l i Cách m ng dân t c dân ch nhân dân c a Đ ng C ng ườ
  s n Vi t Nam.
  H và tên: Vũ Th Mai Nga.
  L p: DHK604A
  N i Dung
  I, Đ c đi m chung.
  Phong trào dân t c dân ch Vi t Nam phát tri n m nh m đòi
  h i ph i s lãnh đ o ca m t đ ng c ng s n th ng nh t. S t n
  ti ho t đ ng riêng r ca ba t ch c c ng s n làm cho l c lượng
  s c m nh c a phong trào cách m ng b phân tán. Đi u đó không
  phù h p v i li ích ca cách m n g và nguyên tc t chc ca đ n g
  cng s n.
  "V i t ư cách phái viên c a Qu c tế Cng s n đ y đ
  quy n quy tế đnh m i v n đ liên quan đ nế phong trào cách m ng
  Đông Dương", ch t ch H Chí Minh ch đ ng tri u t p i bi u
  c a hai nhóm (Đông Dương An Nam)" ch trì H i ngh h p
  nh t đ ng t i C u Long (Hương C ng, Trung Qu c)
  H i ngh hoàn toàn nht trí, tán thành vi c h p nh t hai t ch c
  Đông Dương C ng s n Đng An Nam Cng s n Đng thành m t
  đ ng duy nh t, l y tên Đ ng C ng s n Vi t Nam; thông qua
  Chính cương vn tt, Sách lược v n tt, Chương trình tóm tt, Đi u
  l v n t t c a Đng
  H i ngh thành l p Đng đã thông qua Chính cương v n tt, Sách
  lược vn t t
  xác đnh phương hướng chi nế lược c a cách m ng
  Vi t Nam "làm tư s n dân quy n cách m ng th đa cách m ng
  đ đi t i xã h i c ng s n".
  Xác đnh nh ng nhi m v c th c a cách m ng :
  V chính tr: đánh đ đế qu c ch nghĩa Pháp và b n phong
  ki nế , làm cho nước Nam được hoàn toàn đc l p , d ng ra Chính ph
  công nông binh và t chc quân đi công nông.
  V kinh tế: tch thu toàn b các s n nghi p l n c a b n đế qu c
  1
 • giao cho Chính ph công nông binh; tch thu ru ng đ t c a b n đế
  qu c m c a công chia cho dân cày nghèo, m mang công nghi p
  nông nghi p, mi n thuế cho dân cày nghèo, thi hành lu t ngày làm
  tám gi .
  V văn hóa hi: dân chúng được t do t chc, nam n bình
  quy n, ph thông giáo d c t heo hướng công nông hoá.
  Nh ng nhi m v trên đây bao g m c hai n i dung dân t c
  dân ch , ch ng đ qu c,ế ch ng phong ki n,ế song n i lên hàng đ u
  nhi m v ch ng đế qu c giành đ c l p dân tc.
  V l c lượng cách m ng, Đ ng ch trương tp h p đ i b
  ph n giai c p công nhân, nông dân phi d a vào h ng dân cày
  nghèo, lãnh đ o nông dân làm cách m ng ru ng đ t; lôi kéo ti u tư
  s n, trí th c, trung nông... đi vào phe s n giai c p; đi v i phú
  nông, trung ti u đ a ch t b n An Nư am mà ch aư m t ph n cách
  m ng thì ph i l i d ng, ít lâu m i m cho h đ ng trung l p. B
  ph n nào đã ra m t ph n cách mng (nh ư Đ ng L p h i n) tế ph i
  đánh đ .
  Ch trương t p h p l c lượng trên đây ph n ánh tư tưởng đ i
  đoàn k tế dân t c c a H Chí Minh. "Trong khi liên l c v i các giai
  c p, phi rt c n th n, không khi nào nhượng m t chút l i ích c a
  công nông mà đi vào đường th a hi p "
  2
  .
  Lãnh đ o cách m ng giai c p công nhân thông qua Đ n g C ng
  sn. ng đ i ti n phong c a s n giai c p ph i thu ph c cho
  được đ i b ph n giai c p mình, ph i làm cho giai c p mình lãnh đ o
  được dân chúng".
  Cách m ng Vi t Nam m t b phn c a cách mng thế gi i,
  "liên k tế v i nhng dân t c b áp b c qu n chúng s n trên thế
  gi i nh t v i qu n chúng s n Pháp".
  Cương lĩnh chính tr đ u tiên ca Đng m t cương nh gi i
  phóng dân t c đúng đ n sáng t o theo con đường cách m ng H
  2
 • Chí Minh, phù h p vi xu thế phát tri n c a th i đi m i, đáp ng
  yêu c u khách quan c a l c h s , nhu n nhuy n quan đi m giai
  c p th m đượm tinh th n dân t c đ c l p t do, ti nế hành cách
  m ng tư s n dân
  quy n cách m ng ru ng đ t đ đi ti hi
  c ng s n tư tưởng ct lõi c a cương lĩnh này.
  Nh s th ng nh t v t ch c cương lĩnh chính tr đúng đ n,
  ngay t khi ra đi Đng đã quy t được lc lượng s c m nh c a
  giai c p công nhân c a dân t c Vi t Nam. Đó m t đ c đi m
  đ ng th i m t uư đi m c a Đng, làm cho Đng tr thành l c
  lượng lãnh đ o duy nh t c a cách mng Vi t Nam, sm được nhân
  dân th a nh n đ i ti n phong c a mình, tiêu bi u cho l i ích, danh
  d , lương tâmtrí tu c a dân t c.
  II, N i dung đ ng l i ườ
  1. Lun cương chính tr tháng 10/1930:
  Tháng 4/1930, sau thi gian h c tp Ln Xô, Trn Phú được
  Qu c tế cng
  sn ca v nước hat đng. Tng 7/1930, Trn P được b sung
  vào Ban chp hành Trung ương Đng.
  T
  ngày
  14 30/10/1930, Hi
  ngh Ban chp nh Trung ương ln th nht h p ti Hương Cng
  (Trung Quc) do Trn Phú ch trì. Hi ngh đã thông qua ngh quyết
  v tình hình hin ti ca Đông Dương nhim v cn kíp
  ca Đng; tho lun Lun cương chính tr, điu l Đng điu l
  các t chc qun chúng. Thc hin ch th ca Qu c tế cng sn,
  hi ngh quyết đ nh đi n Đng c ng sn Vit Nam tnh Đng
  cng sn Đông Dương. Hi ngh c ra Ban chp nh Trung ương
  chính thc và c Trn Phú làm Tng Bí thư.
  N
  i
  dung
  c
  a
  L u n
  c
  ư
  ng:ơ
  - Lun cương đã phân tích đc đim, tình hình hi thu c đa
  na phong kiến u n nhng vn đ cơ bn ca cách
  mng tư sn dân quyn Đông Dương do giai cp công nhân
  nh đo.
  - Lun cương ch : u thun giai cp din ra y gt gia
  m t bên th thuyn, dân cày các phn t lao kh vi m t
  bên đa ch phong kiến và tư bn đế quc.
  - Lun cương vch ra phương hướng chiến lược ca cách
  mng Đông
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2016 , 18:30

Mô tả tài liệu:

Đường lối Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam

I, Đặc điểm chung. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của một đảng cộng sản thống nhất. Sự tồn tại và hoạt động riêng rẽ của ba tổ chức cộng sản làm cho lực lượng và sức mạnh của phong trào cách mạng bị phân tán. Điều đó không phù hợp với lợi ích của cách mạng và nguyên tắc tổ chức của đảng cộng sản. "Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản có đầy đủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ở Đông Dương", chủ tịch Hồ Chí Minh chủ động triệu tập "đại biểu của hai nhóm (Đông Dương và An Nam)" và chủ trì Hội nghị hợp nhất đảng tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc) Hội nghị hoàn toàn nhất trí, tán thành việc hợp nhất hai tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng thành một đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam; thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và xác định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là "làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản". Xác định những nhiệm vụ cụ thể của cách mạng: Về chính trị: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra Chính phủ công nông binh và tổ chức quân đội công nông. Về kinh tế: tịch thu toàn bộ các sản nghiệp lớn của bọn đế quốc giao cho Chính phủ công nông binh; tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc làm của công và chia cho dân cày nghèo, mở mang công nghiệp và nông nghiệp, miễn thuế cho dân cày nghèo, thi hành luật ngày làm tám giờ. Về văn hóa xã hội: dân chúng được tự do tổ chức, nam nữ bình quyền, phổ thông giáo dục theo hướng công nông hoá. Những nhiệm vụ trên đây bao gồm cả hai nội dung dân tộc và dân chủ, chống đế quốc, chống phong kiến, song nổi lên hàng đầu là nhiệm vụ chống đế quốc giành độc lập dân tộc. Về lực lượng cách mạng, Đảng chủ trương tập hợp đại bộ phận giai cấp công nhân, nông dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm cách mạng ruộng đất; lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông... đi vào phe vô sản giai cấp; đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đã ra mặt phản cách mạng (như Đảng Lập hiến) thì phải đánh đổ. Chủ trương tập hợp lực lượng trên đây phản ánh tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh. "Trong khi liên lạc với các giai cấp, phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích gì của công nông mà đi vào đường thỏa hiệp"2. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng Cộng sản. "Đảng là đội tiền phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng". Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, "liên kết với những dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới nhất là với quần chúng vô sản Pháp". Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới, đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử, nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do, tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Nhờ sự thống nhất về tổ chức và cương lĩnh chính trị đúng đắn, ngay từ khi ra đời Đảng đã quy tụ được lực lượng và sức mạnh của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam. Đó là một đặc điểm và đồng thời là một ưu điểm của Đảng, làm cho Đảng trở thành lực lượng lãnh đạo duy nhất của cách mạng Việt Nam, sớm được nhân dân thừa nhận là đội tiền phong của mình, tiêu biểu cho lợi ích, danh dự, lương tâm và trí tuệ của dân tộc. II, Nội dung đường lối 1. Luận cương chính trị tháng 10/1930: Tháng 4/1930, sau thời gian học tập ở Liên Xô, Trần Phú được Quốc tế cộng sản cửa về nước họat động. Tháng 7/1930, Trần Phú được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 14 – 30/10/1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất họp tại Hương Cảng (Trung Quốc) do Trần Phú chủ trì. Hội nghị đã thông qua nghị quyết về tình hình hiện tại của Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng; thảo luận Luận cương chính trị, điều lệ Đảng và điều lệ các tổ chức quần chúng. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế cộng sản, hội nghị quyết định đổi tên Đảng cộng sản Việt Nam thành Đảng cộng sản Đông Dương. Hội nghị cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí thư. Nội dung của Luận cương: - Luận cương đã phân tích đặc điểm, tình hình xã hội thuộc địa nửa phong kiến và nêu lên những vấn đề cơ bản của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương do giai cấp công nhân lãnh đạo. - Luận cương chỉ rõ: mâu thuẫn giai cấp diễn ra găy gắt giữa một bên là thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản đế quốc. - Luận cương vạch ra phương hướng chiến lược của cách mạng Đông Dương là: lúc đầu cách mạng Đông Dương là cuộc “cách mạng tư sản dân quyền”, có tính chất thổ địa và phản đế, “tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng”, sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi sẽ tiếp tục “phát triển, bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”. - Luận cương khẳng định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là: Đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khăng khít với nhau, vì có đánh đổ đế quốc chủ nghĩa mới phá được giai cấp địa chủ, để tiến hành cách mạng thổ địa thắng lợi, và có phá tan được chế độ phong kiến thì mới đánh đổ được đế quốc chủ nghĩa. Trong 2 nhiệm vụ này, Luận cương xác định “Vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền” và là cơ sở để Đảng giành quyền lãnh đạo dân cày. - Về lực lượng cách mạng: luận cương chỉ rõ, giai cấp vô sản vừa là động lực chính của cách mạng tư sản dân quyền vừa là giai cấp lãnh đạo cách cách mạng. Dân cày là lực lượng đông đảo nhất và là động lực mạnh của cách mạng. Tư sản thương nghiệp thì đứng về phe đế quốc và địa chủ 19 chống lại cách mạng, còn tư sản công nghiệp thì đứng về phía quốc gia cải lương và khi cách mạng phát triển cao thì họ sẽ theo đế quốc. Trong giai cấp tiểu tư sản, bộ phận thủ công nghiệp thì có thái độ do dự; tiểu tư sản thương gia thì không tán thành cách mạng; tiểu tư sản trí thức thì có xu hướng quốc gia chủ nghĩa và chỉ có thể hăng hái tham gia chống đế quốc trong thời kỳ đầu. Chỉ có các phần tử lao khổ ở đô thị như những người bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, trí thức thất nghiệp mới đi theo cách mạng mà thôi. - Về phương pháp cách mạng: luận cương chỉ rõ, để đạt được mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông thì phải ra sức chuẩn bị cho quần chúng về con đường “võ trang bạo động”. Võ trang bạo động để giành chính quyền là một nghệ thuật, “phải tuân theo khuôn phép nhà binh”. - Về quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới: luận cương khẳng định, cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới, vì thế giai cấp vô sản Đông Dương phải đoàn kết gắn bó với giai cấp vô sản thế giới, trước hết là giai cấp vô sản Pháp,và phải mật thiết liên lạc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa và nửa thuộc địa nhằm mở rộng và tăng cường lực lượng cho cuộc đấu tranh cách mạng ở Đông Dương. - Về vai trò lãnh đạo của Đảng: Luận cương khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng cộng sản là điều kiện cốt yếu cho thắng lợi của cách mạng. Đảng phải có đường lối chính trị đúng đắn, có kỷ luật tập trung, mật thiết liên hệ với quần chúng và từng trải đấu tranh mà trưởng thành. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm nền tảng tư tưởng, đại biểu chung cho quyền lợi của giai cấp vô sản ở Đông Dương, đấu tranh để đạt được mục đích cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Ý nghĩa của Luận cương: Từ nội dung cơ bản nêu trên, có thể thấy Luận cương chính trị khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách mạng mà Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt đã nêu ra. Bên cạnh mặt thống nhất cơ bản, giữa Luận cương chính trị với Cương lĩnh đầu tiên có mặt khác nhau. Luận cương không nêu ra được mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và đế quốc Pháp, từ đó không đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu; đánh giá không đúng mức vai trò cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, phủ nhận mặt tích cực của tư sản dân tộc và chưa thấy được khả năng phân hóa, lôi kéo một phận địa chủ vừa và nhỏ trong cách mạng giải phóng dân tộc. Từ đó Luận cương đã không đề ra được một chiến lược liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược và tay sai. Nguyên nhân chủ yếu của sự khác nhau: - Thứ nhất, Luận cương chính trị chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa nửa phong kiến Việt Nam.

Tin mới nhất

Trang