Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:10
2 chu anh Thứ sáu, Tháng 7 8, 2016 - 16:10
3 lê thị phương Thứ ba, Tháng 8 9, 2016 - 09:06
4 bui ngoc Khanh Thứ hai, Tháng 1 29, 2018 - 13:31

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG HÀN “THU HƯƠNG” TẠI HƯNG YÊN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 12
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 24 | Loại file: DOC
 • B GIÁO D C VÀ ĐÀO T O
  TR NG Đ I H C DUY TÂNƯỜ
  ------------
  CHUYÊN Đ T T NGHI P
  Đ tài: D ÁN THÀNH L P TRUNG TÂM TI NG HÀN “THU
  H NG” T I H NG YÊNƯƠ Ư
  GI NG VIÊN H NG D N ƯỚ : TS.GVC. PHAN TH CÔNG
  SINH VIÊN TH C HI N : NGUY N TH THU H NG ƯƠ
  L P : CDT5
  MÃ S : 1829210850
 • Báo cáo th c t p t t nghi p Nguy n Th Thu H ng- CDT5 ươ
  TR NG Đ I H C DUY TÂNƯỜ
  CH NG TRÌNH ĐÀO T O DTU - TOPICAƯƠ
  NH N XÉT C A GI NG VIÊN H NG D N ƯỚ
  1. Bàim còn thi u nhi u ph n các ph n đã vi t mang tính ch t văn nóiế ế
  nhi u.
  2. Trình bày còn s sài.ơ
  3. Tác gi c n c g ng nhi u h n đ hoàn thi n bài báo cáo th c t p ơ
  này.
  HàN i, n gày03tháng 02năm 2015
  Gi ng viên h ng d n ướ
  (Ký, ghi rõ h tên)
  TS.GVC. Phan Th Côngế
  2
 • Báo cáo th c t p t t nghi p Nguy n Th Thu H ng- CDT5 ươ
  PHI U BÀI T P V N D NG TR C T T NGHI P ƯỚ
  I. Yêu c u
  - Anh/Ch hãy nêu t 3 đ n 5 v n đ gi i pháp t ng ng th v n ế ươ
  d ng t i doanh nghi p n i Anh/Ch đang công tác ho c th c t p. ơ
  II. Thông tin h c viên:
  H và tên h c viên : NGUY N TH THU H NG ƯƠ
  Mã h c viên : 1829210850
  L p : CDT5
  Ngành : Qu n tr kinh doanh
  Đ n v th c t p (ho c công tác): Công ty CP Vi t Hà- Chi nhánh Hà N iơ
  Cán b qu n lý tr c ti p t i đ n v th c t p: Nguy n Th H ế ơ ng
  Đi n tho i: 0977998625
  Email:hangpham2280@gmail.com
  Têno cáo th c t p t t nghi p: D án thành l p trung tâm ti ng Hàn Thu ế
  H ng” t i H ng Yên.ươ ư
  III. N i dung bài t p:
  STT V n đ đã g p
  Gi i pháp
  đã nêu
  Môn h c
  liên quan
  Gi ng viên
  h ngướ
  d n môn
  h c liên
  quan
  Ki n th c th c t đãế ế
  h c liên quan
  1
  Th tr ng hi n ườ
  t i, năng l c và
  ti m năng xây
  d ng trung tâm
  Đánh giá
  và phân
  tích th
  tr ng, ườ
  Marketing
  cănb n
  MAR201
  ThS.
  Nguy nTh
  ThanhHoa –
  Tr lýGiám
  Có kh năng xây d ng
  chi n l c, k ho ch ế ượ ế
  marketing và n m rõ
  các n i dung c b n ơ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2016 , 23:19

Mô tả tài liệu:

DỰ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM TIẾNG HÀN “THU HƯƠNG” TẠI HƯNG YÊN

B GIÁO D C VÀ ĐÀO T OỘ Ụ ẠTR NG Đ I H C DUY TÂNƯỜ Ạ Ọ------------CHUYÊN Đ T T NGHI PỀ Ố ỆĐ tài: ề D ÁN THÀNH L P TRUNG TÂM TI NG HÀN “THUỰ Ậ ẾH NG” T I H NG YÊNƯƠ Ạ ƯGI NG VIÊN H NG D NẢ ƯỚ Ẫ : TS.GVC. PHAN TH CÔNGẾSINH VIÊN TH C HI NỰ Ệ : NGUY N TH THU H NG Ễ Ị ƯƠL PỚ : CDT5MÃ SỐ : 1829210850

Tin mới nhất

Trang