Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Thanh Thứ tư, Tháng 10 5, 2016 - 16:07
2 photocopy dung Thứ ba, Tháng 12 20, 2016 - 14:07
3 nguyen ly Thứ bảy, Tháng 11 25, 2017 - 22:06
4 Hoàng Nguyễn Lê Thứ năm, Tháng 1 4, 2018 - 10:01
5 Vỹ Cương Nguyễn Văn Thứ hai, Tháng 2 26, 2018 - 18:56
6 Duyên Ngọc Chủ nhật, Tháng 3 25, 2018 - 19:33
7 Huyền Lại Thứ hai, Tháng 4 16, 2018 - 10:24

Động từ bất qui tắc phân theo nhóm

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 331
7
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Đ ng t b t qui t c phân theo nhóm
  - B ng đ ng t b t qui t c giúp tra c u nhanh.
  - B ng đ ng t b t qui t c phân theo nhóm giúp các b n
  h c ti ng anh h c d h n, mau thu c h n. ế ơ ơ
  Chúc các b n h c gi i !
  Đ ng t Quá kh
  Quá kh phân
  t
  Nghĩa
  cost cost cost tr giá
  cut cut cut c t
  fit fit fit v a v n
  hit hit hit đ ng
  hurt hurt hurt làm đau
  let let let đ cho
  put put put đ t, đ
  read read read đ c
  shut shut shut đóng l i
  begin began begun b t đ u
  drink drank drunk u ng
  ring rang rung reo, rung
  run ran run ch y
  sing sang sung hát
  swim swam swum b i, l iơ
  hang hung hung treo
  find found found tìm th y
  spend spent spent tiêu xài
  smell* smelt smelt ng i
  build built built xây d ng
  send sent sent g i đi
  lend lent lent cho m nượ
  spell spelt spelt đánh v n
  meet met met g p
  bleed bled bled ch y máu
  breed bred bred nuôi
  feed fed fed cho ăn
  Lê Trí Vi n B ng đ ng t B t quy t c theo nhóm 1
 • Đ ng t Quá kh
  Quá kh phân
  t
  Nghĩa
  lead led led d n d t
  speed sped sped tăng t c
  bring brought brought mang
  buy bought bought mua
  catch caught caught b t đ c ượ
  fight fought fought đánh nhau
  teach taught taught d y
  think thought thought suy nghĩ
  arise arose arisen xu t hi n
  drive drove driven lái xe
  ride rode ridden c i, đ p xeưỡ
  rise rose risen nhô, m c lên
  write wrote written vi tế
  blow blew blown th i
  draw drew drawn v
  fly flew flown bay
  grow grew grown m c
  know knew known bi tế
  throw threw thrown Ném
  shake shook shaken l c
  take took taken c m, n m
  sleep slept slept ng
  sweep swept swept quét
  keep kept kept gi
  leave left left r i kh i
  awake awoke awoken th c d y
  break broke broken làm v
  freeze froze frozen đông l nh
  speak spoke spoken nói
  wake woke woken đánh th c
  Lê Trí Vi n B ng đ ng t B t quy t c theo nhóm 2
 • Đ ng t Quá kh
  Quá kh phân
  t
  Nghĩa
  beat beat beaten đánh đ p
  bite bit bitten c n
  choose chose chosen ch n l a
  do did done làm
  eat ate eaten ăn
  fall fell fallen té xu ng
  forget forgot forgot(ten) quên
  forgive forgave forgiven tha th
  get got got(ten) đ t đ c ượ
  give gave given Cho
  sit sat sat ng i
  dream* dreamt dreamt mơ
  have had had có; dùng
  hear heard heard nghe
  hold held held
  c m, gi ; t
  ch c
  learn* learnt learnt h c
  lose lost lost đánh m t; gi m
  make made made làm
  mean meant meant nghĩa
  mishear misheard misheard nghe nh m
  shoot shot shot b n
  stand stood stood đ ng
  understand understood understood hi u
  sell sold sold bán
  tell told told b o, k
  bear bore born sinh ra
  tear tore torn xé rách
  wear wore worn m c, đeo, đ i
  become became become tr nên
  Lê Trí Vi n B ng đ ng t B t quy t c theo nhóm 3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/01/2016 , 17:31

Mô tả tài liệu:

Động từ bất qui tắc phân theo nhóm

Đ ng t b t qui t c phân theo nhómộ ừ ấ ắ- B ng đ ng t b t qui t c giúp tra c u nhanh.ả ộ ừ ấ ắ ứ- B ng đ ng t b t qui t c phân theo nhóm giúp các b n ả ộ ừ ấ ắ ạh c ti ng anh h c d h n, mau thu c h n.ọ ế ọ ễ ơ ộ ơChúc các b n h c gi i !ạ ọ ỏĐ ng tộ ừ Quá khứQuá kh phânứt ừNghĩacost cost cost tr giáịcut cut cut c tắfit fit fit v a v nừ ặhit hit hit đ ngụhurt hurt hurt làm đaulet let let đ choểput put put đ t, đặ ểread read read đ cọshut shut shut đóng l iạ begin began begun b t đ uắ ầdrink drank drunk u ngốring rang rung reo, rungrun ran run ch yạsing sang sung hátswim swam swum b i, l iơ ộhang hung hung treo find found found tìm th yấ spend spent spent tiêu xàismell* smelt smelt ng iửbuild built built xây d ngựsend sent sent g i điửlend lent lent cho m nượspell spelt spelt đánh v nầ meet met met g pặbleed bled bled ch y máuảbreed bred bred nuôifeed fed fed cho ănLê Trí Vi nễ B ng đ ng t B t quy t c theo nhómả ộ ừ ấ ắ 1

Tin mới nhất

Trang