Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 33
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  Đ N XIN NGH H C T M TH I VÀ B O L U K T QU H C T PƠ Ư
  Kính g i: - BAN GIÁM HI U TR NG Đ I H C KINH T ƯỜ
  QU C DÂN
  - PHÒNG QU N LÝ ĐÀO T O
  - VI N TH NG M I VÀ KINH T QU C T ƯƠ
  H và tên: ……………………………Sinh ngày :………………………
  Hi n là sinh viên đang h c l p…………………....................
  Khoá :…………………H ……………………….Mã sinh viên :
  …………………………………………..
  Đ a ch đi n tho i liên
  l c………………………………………………………………………………...
  Tôi làm đ n này kính đ ngh Ban Giám hi u, Phòng Qu n lý Đào t o và ơ
  Khoa………………………………………………cho phép tôi đ c ngh h cượ
  t m th i và b o l u k t qu h c t p. ư ế
  Lý do :
  ………………………………………………………………………………………
  ………………..
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………
  Th i gian ngh h c: T h c kỳ….năm h c…………………..đ n h c kỳ….năm ế
  h c…………………….
  (T ngày…./…./20…đ n ngày…../…./20…). ế
  Tôi xin trân tr ng c m n! ơ
  Ý kiên c a cha m sinh viên
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................
  Hà N i, ngày….tháng….năm 20…
  Ngư i làm đ nơ
 • Xác nh n c a chính quy n đ a ph ng ho c y t ch a b nh, đi u tr ươ ế
  .....................................................................................................................................
  ................
  .....................................................................................................................................
  ................
  .....................................................................................................................................
  ...............
  Ký tên (đóng d u)
  Ý ki n c a Khoa, B môn qu n lý sinh viên ế Ý ki n c a lãnh đ o ế
  phòng Qu n lý Đào t o

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:48

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Tin mới nhất

Trang