Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN XIN HỌC GHÉP

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 19
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  ––––––––––––––––––––––––
  Đ N XIN H C GHÉPƠ
  Kính g i: - Vi n Đào t o Sau đ i h c
  - Khoa (B môn) gi ng
  Tên tôi là: Hoàng Th Thanh Dung Sinh ngày: 17/05/1987
  Mã s h c viên: CH190061 H c viên khóa: 19 L p: 19Q (Cu i
  tu n)
  Chuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Đi n tho i liên h :
  0983175087
  Tôi làm đ n này xin đ c h c ghép môn: Tài chính ngân hàng và s phát tri n ơ ượ
  S TC: 2
  Cùng v i l p: CH20T
  Lý do xin h c ghép: Ch a tham gia h c môn này ư
  Tôi xin ch p hành m i n i quy, quy ch c a Tr ng và c a Vi n. ế ườ
  Hà N i, ngày 02 tháng 2năm 2012
  Ng i làm đ nườ ơ
  (Ký và ghi rõ h tên)
  Ý KI N GI I QUY T C A VI N ĐÀO T O SAU Đ I H C
  Vi n Đào t o Sau đ i h c đ ng ý cho h c viên h c l i (h c ghép) cùng v i l p: ..............
  .................................................................................................( Bu i sáng Bu i t i
  Cu i tu n)
  H c phí h c l i ph i n p:
  B ng s : 590.000 đ/tín ch x ……tín ch x ……h c viên = ..........................................
  B ng ch : ................................................................................................................................
  Kèm theo phi u thu s :………...……ế
  (Mã h ch toán: HLAITLAI)
  Xác nh n c a ch nhi m l p qu n
  (Ký và ghi rõ h tên)
 • Xác nh n c a lãnh đ o Vi n
  (Ký và ghi rõ h tên)
  XÁC NH N C A GIÁO VIÊN GI NG MÔN H C
  ..................................................................................................................................................
  ..................................................................................................................................................
  L u ý:ư - Sau khi k t thúc th i gian gi ng d y và ế
  tr c bu i thi h t h c ph n, gi ng viên ướ ế
  xác nh n vi c tham gia h c t p c a h c
  viên và báo cho ch nhi m l p t ch c
  h c.
  - N u là đ n h c l i l p riêng, gi ng viên ế ơ
  th c hi n th t c thanh toán kinh phí
  gi ng d y t i Phòng 207, gác 2, Nhà 6 vào
  th 6 hàng tu n (kèm theo đ n g c và ơ
  phi u thu).ế
  Giáo viên gi ng
  (Ký và ghi rõ h tên)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:44

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN HỌC GHÉP

C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ ỆĐ c l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ––––––––––––––––––––––––Đ N XIN H C GHÉPƠ ỌKính g i: ử - Vi n Đào t o Sau đ i h cệ ạ ạ ọ- Khoa (B môn) gi ngộ ảTên tôi là: Hoàng Th Thanh Dungị Sinh ngày: 17/05/1987Mã s h c viên: CH190061 H c viên khóa: 19 L p: 19Q (Cu i ố ọ ọ ớ ốtu n)ầChuyên ngành: Tài Chính - Ngân Hàng Đi n tho i liên h : ệ ạ ệ0983175087Tôi làm đ n này xin đ c h c ghép môn: Tài chính ngân hàng và s phát tri n ơ ượ ọ ự ểS TC: 2ốCùng v i l p: CH20Tớ ớLý do xin h c ghép: Ch a tham gia h c môn nàyọ ư ọTôi xin ch p hành m i n i quy, quy ch c a Tr ng và c a Vi n.ấ ọ ộ ế ủ ườ ủ ệHà N i, ngày 02 tháng 2năm 2012ộNg i làm đ nườ ơ(Ký và ghi rõ h tên)ọÝ KI N GI I QUY T C A VI N ĐÀO T O SAU Đ I H CẾ Ả Ế Ủ Ệ Ạ Ạ ỌVi n Đào t o Sau đ i h c đ ng ý cho h c viên h c l i (h c ghép) cùng v i l p:ệ ạ ạ ọ ồ ọ ọ ạ ọ ớ ớ ...............................................................................................................( Bu i sáng ổ  Bu i t i ổ ố Cu i tu n)ố ầH c phí ọ h c l iọ ạ ph i n p: ả ộB ng s :ằ ố 590.000 đ/tín ch x ……tín ch x ……h c viên ỉ ỉ ọ = ..........................................B ng ch :ằ ữ ................................................................................................................................Kèm theo phi u thu s :………...……ế ố(Mã h ch toán: HLAITLAI)ạXác nh n c a ch nhi m l p qu nậ ủ ủ ệ ớ ảlý(Ký và ghi rõ h tên)ọ

Tin mới nhất

Trang