Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Từ Đại học hệ chính qui sang Đại học hệ vừa làm vừa học

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  *********
  Đ N XIN CHUY N Đ I CH NG TRÌNH ĐÀO T OƠ ƯƠ
  T Đ i h c h chính qui sang Đ i h c h v a làm v a h c
  Kính g i: - Hi u tr ng Tr ng ĐH Kinh t Qu c Dân ưở ườ ế
  - Tr ng Khoa: .........................................ưở
  Tôi tên (ch in hoa):...............................................................Ngày
  sinh:.........................................
  s sinh
  viên:...................................Khoa:.....................................L p:......................................
  Nay tôi làm đ n này xin đ c chuy n t ch ng trình đào t o Đ i h c h chính quiơ ượ ươ
  ngành................................ sang ch ng trình đào t o ươ Đ i h c h v a làm v a h c
  ngành...................................
  Lý do:................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  Tôi xin chân thành c m n. ơ
  Hà N i, ngày........tháng.......năm 20.....
  NG I VI T Đ NƯỜ Ơ
  (Ký và ghi rõ h tên)
  XÉT DUY T C A KHOA
  Cho phép sinh viên chuy n t ch ng triình đào t o ĐH h chính qui ươ
  ngành: ..............................................................................................................................................
  ............
  Sang ch ng trình đào t o ĐH h v a làm v a h c ngành:..........................................................ươ
  Nh p h c t h c kỳ: .......................Khóa.....................
  Ngày........tháng.......năm 20.....
  TR NG KHOAƯỞ
  XÉT DUY T C A TR NG ƯỜ
  ..........................................................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  Ngày........tháng.......năm 20.....
  HI U TR NG ƯỞ
 • Ghi chú: Kèm theo đ n này ph i có b ng đi m c a các h c kỳ đã đ c h cơ ượ
  BM02/HDCV04/TT7/ĐT

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:53

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Từ Đại học hệ chính qui sang Đại học hệ vừa làm vừa học

ĐƠN XIN CHUYỂN ĐỔI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Từ Đại học hệ chính qui sang Đại học hệ vừa làm vừa học

Tin mới nhất

Trang