Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN XIN CHUYỂN CA THI

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 34
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 1 | Loại file: DOC
 • C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  ……… * ………
  Đ N XIN CHUY N CA THIƠ
  Kính g i : Phòng Qu n lý Đào t o
  Tên em là: ………………………………… Ngày sinh: …………………..
  Sinh viên l p: ………………………………… Mã SV: ....…………………..
  Khoá: ……………… Khoa: …………………………………..
  Trong h c kỳ ..... năm h c 20... 20...., l ch thi c a em b trùng ..... môn thi đó
  là: Môn: ……………………………………….... thi ca …., ngày ….. / ….. / 20....
  Môn: …….……………………………....... thi ca …., ngày ….. / ….. / 20....
  V y em làm đ n này nh đ ngh Phòng Qu n Đào t o cho phép em đ c ơ ượ
  chuy n ca thi c a h c ph n: ………….………….. (thi ca …., ngày ….. / ….. / 20....
  sang ca ….., ngày ….. / ….. / 20....)
  R t mong Phòng Qu n Đào t o t o đi u ki n cho phép em đ c chuy n ca ượ
  thi.
  Em xin chân thành c m n! ơ
  Hà N i, ngày ……. tháng ……. năm 20....
  Ng i làm đ nườ ơ
  (Ký và ghi rõ h tên)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:52

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN CHUYỂN CA THI

ĐƠN XIN CHUYỂN CA THI TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tin mới nhất

Trang