Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG

Ảnh của Trương Thế Diệu
Truong The Dieu(2,424 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 89
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • trêng ®¹i häc ktqd
  khoa/vi n:
  Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
  _____________________________________
  §¬n xin x¸c nhËn H C B NG
  KÝnh göi: - Phòng qu n lý đào t o
  - Vi n/Khoa/B môn………………………………..
  Tr ng Đ i h c Kinh t Qu c dânườ ế
  Tªn em
  lµ: ................................................................................................
  ...............
  Sinh
  ngµy:.............................................................................................
  ...................
  sinh
  viªn:..............................................................................................
  ........
  HiÖn sinh viªn
  líp:..............................................................................................
  Kho¸:.............................................................................................
  ..........................
  H : ..............................................thu c Tr ng ĐH Kinh t Qu c dân ườ ế
  N i.
  Em lµm ®¬n nµy kÝnh mong Nhµ trêng x¸c
  nhËn……………………………
  ....................................................................................................
  ...........................
  .....................................................................................................
  ............................
 • Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
  néi,
  ngµy.......th¸ng.....n¨m 20….
  XÁC NH N C A NHÀ TR NG ƯỜ
  T.L/HI U TR NG ƯỞ
  KT.TR NG PHÒNG ĐÀO T OƯỞ
  PHÓ TR NG PHÒNGƯỞ
  x¸c nhËn cña
  VI N/KHOA/B MÔN
  ngêi lµm ®¬n
 • Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
  §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  ------------------
  §¬n xin x¸c nhËn sinh viªn
  KÝnh göi: - Trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n
  - Phßng Qu n lý Đào t o
  - Khoa (Vi n) :
  Tªn em
  lµ: ................................................................................................
  ...............
  Sinh
  ngµy:.............................................................................................
  ...................
  Quª
  qu¸n:.............................................................................................
  ....................
  CMTND: ........................................................................................
  ........................
  sinh
  viªn:..............................................................................................
  ........
  HiÖn sinh viªn
  líp:..............................................................................................
  Khoa..............................................................................................
  .........................

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/04/2016 , 14:32

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRUỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG Kính gửi : - Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân Họ và tên : Mã sinh viên : Hiện là sinh viên lớp : Ngày sinh: Điện thoại di động: Địa chỉ liên hệ: Điện thoại cố định (nếu có) : Quê quán : Email: Khoa (Viện), Khoá: Là sinh viên năm thứ: Đối tuợng (CBL/CTB/Hộ nghèo...) : Điểm TBC học tập: Điểm rèn luyện: \ Hoàn cảnh gia đình và vài nét về học tập: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tôi xin cam đoan chưa nhận học bổng do các Tổ chức, Cơ quan và cá nhân trao tặng trong toàn khoá học lần nào. XÁC NHẬN CỦA TRUỜNG ĐH KTQD Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Tin mới nhất

Trang