Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Hiển Chủ nhật, Tháng 10 9, 2016 - 21:18
2 Ly Khánh Thứ hai, Tháng 3 27, 2017 - 01:13
3 Ly Khánh Thứ hai, Tháng 3 27, 2017 - 01:13
4 Trần Thuý Thứ hai, Tháng 7 3, 2017 - 10:16
5 trần minh Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 19:34
6 trần minh Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 19:34
7 trần minh Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 19:51
8 Hòa Thanh Thứ tư, Tháng 7 26, 2017 - 22:57
9 pham cau Thứ sáu, Tháng 8 11, 2017 - 17:34
10 Đặng Trung An Thứ năm, Tháng 11 16, 2017 - 10:25

Trang

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 616
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p- t do- h nh phúc
  Đ N XIN B O L U K T QU H C T PƠ Ư
  Kính g i: -Ban Giám hi u Tr ng Đ i h c Kinh t Qu c dân ườ ế
  -Phòng Qu n lý Đào t o
  -Khoa ............................
  H và tên :...................................................................... sinh ngày :...../....../........
  Hi n là sinh viên đang h c
  l p ...................................................................................
  Khóa ............H ............. Mã s sinh viên ..........
  Đ a ch , đi n tho i liên
  l c: .........................................................................................
  Tôi làm đ n này kính đ ngh Ban giám hi u, Phòng Qu n lý đào t o vàơ
  Khoa ............................. cho phép tôi đ c b o l u k t qu h c t p.ượ ư ế
  do :..........................................................................................................................
  Th i gian b t đ u b o l u k t qu h c t p : T h c kỳ ....... năm ư ế
  h c ....................... đ n h c kỳ ....... năm h c................... ế
  Tôi xin trân tr ng c m n! ơ
  Hà N i, ngày tháng năm 20
  Sinh viên
  (Ng i làm đ n)ườ ơ
  Ý ki n c a ph huynh sinh ế
  viên: ................................................................................
  .....................................................................................................................................
  Xác nh n c a chính quy n đ a ph ng ho c c quan y t có th m ươ ơ ế
  quy n :................
  .....................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................
 • Ý ki n c a Vi n, khoa qu n lý sinh Ý ki n c a Phòng qu n lý đào ế ế
  t o

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:40

Mô tả tài liệu:

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI

Tin mới nhất

Trang