Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 1 | Loại file: DOC
 • C NG HÕA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p - T do - H nh phúc
  _______________
  Đ N ĐĂNG KÝ TH C T PƠ
  Kính g i: - Ông Hi u tr ng Tr ng Đ i h c Kinh t qu c dân ưở ườ ế
  (qua Ông Tr ng phòng Qu n lý đào t o) ưở
  - Ông/Bà Tr ng Khoa: . . . . . . . . . . ưở
  Tôi tên là…………………………………………………………………………………
  Sinh ngày………………………………T i.........................……………………………
  Mã sinh viên....................................................................................................................
  Hi n nay đang là sinh viên l p...............................................khóa.........................................
  Chuyên ngành………………………………..……………………………………………
  Ngành………………………..........……………………………………………………
  Khoa, b môn .......................................................................................................................
  Tôi đã tích lũy…… tín ch , trong đó có ………. tín ch các môn chuyên ngành
  đ đi u ki n th c t p theo quy đ nh c a Nhà tr ng và Khoa. ườ
  V y tôi đ ngh ông Tr ng khoa, b môn………………………………..xét đ tôi th c ưở
  t p c gi ng viên h ng d n vào đ t tháng……năm…. .. . . . v i đ ướ
  tài“.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  ……………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………....
  …………..”
  Tôi xin chân thành c m n ! ơ
  Ý KI N C A TR NG KHOA ƯỞ Ngày tháng năm 20
  Ng i làm đ n ườ ơ
  (Ký và ghi rõ h tên )

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2016 , 17:46

Mô tả tài liệu:

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN

ĐƠN ĐĂNG KÝ THỰC TẬP TRƯỜNG KINH TẾ QUỐC DÂN

Tin mới nhất

Trang