Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 10
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
  Đ c l p – T do – H nh phúc
  ----------***----------
  ……., ngày …… tháng …… năm ……
  M U Đ N ĐĂNG KÝ D TUY N CÔNG CH C Ơ
  (Ban hành kèm theo Thông t s 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010ư
  c a B N i v )
  Tên tôi là:.........................................................Nam, n : ........................................
  Ngày sinh: ...............................................................................................................
  Quê quán:.................................................................................................................
  H kh u th ng trú: ườ ...............................................................................................
  Ch hi n nay: ...............................................Đi n tho i liên l c: .......................
  Dân t c: ...................................................................................................................
  Trình đ đào t o: .....................................................................................................
  Thu c đ i t ng u tiên (ghi thu c đ i t ng u tiên nào): ượ ư ượ ư ...............................
  Sau khi nghiên c u đi u ki n tiêu chu n tuy n d ng cán b , công ch c,
  ng ch ...................... tôi th y b n thân tôi đ đi u ki n, tiêu chu n đ tham
  d kỳ thi tuy n. v y, tôi m đ n này đăng d tuy n công ch c theo ơ
  thông báo c a quý c quan t i ................................................ ơ N u trúng tuy nế
  tôi xin ch p hành nghiêm túc m i quy đ nh c a Nhà n c. ướ
  Tôi xin g i kèm theo đ n này h s d tuy n g m: ơ ơ
  1. B n s y u lý l ch t thu t; ơ ế
  2. B n sao gi y khai sinh;
  3. B n ch p các văn b ng, ch ng ch và k t qu h c t p, g m: ế
  ..................................................................................................................................
  4. Gi y ch ng nh n s c kh e do c quan y t có th m quy n c p; ơ ế
  5. 2 phong bì ghi rõ đ a ch liên l c, 2 nh c 4 x 6.
  Toàn b b n ch p văn b ng, ch ng ch các gi y t liên quan khác trong h
  s d tuy n c a tôi nêu trên khi đ c thông báo trúng tuy n, tôi s hoànơ ượ
  ch nh l i theo đúng quy đ nh.
 • Tôi xin cam đoan h s d tuy n c a tôi s th t, đúng đ tiêu chu n, ơ
  đi u ki n d tuy n. Tôi xin ch u trách nhi m tr c pháp lu t v các b n ch p ướ
  văn b ng, ch ng ch gi y t liên quan khác n p trong h d tuy n, n u sai ế
  thì k t qu tuy n d ng c a tôi s b c quan th m quy n tuy n d ng h yế ơ
  b .
  Kính đ nơ
  (Ký và ghi rõ h tên)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016 , 09:38

Mô tả tài liệu:

Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất

Đơn đăng ký dự tuyển công chức mới nhất mới nhất được bộ nội vụ ban hành năm 2016

Tin mới nhất

Trang