Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyen Thanhdoan Thứ bảy, Tháng 8 22, 2015 - 22:37
2 Nguyen Thanhdoan Thứ bảy, Tháng 8 22, 2015 - 22:37
3 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:21
4 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:21
5 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:21
6 chu anh Thứ tư, Tháng 7 13, 2016 - 16:21
7 dang quy Thứ tư, Tháng 9 5, 2018 - 08:24
8 dang quy Thứ tư, Tháng 9 5, 2018 - 08:24
9 dang quy Thứ tư, Tháng 9 5, 2018 - 08:24

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu máy bơm FMC. Khắc phục sự chuyển động không ổn định của chất lỏng

Ảnh của Ngocmai
Ngọc Mai(898 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 7
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 72 | Loại file: DOC
 • Đ i h c M - Đ a Ch t Đ án t t nghi p
  Đ án t t nghi p: Nghiên c u máy b m FMC. Kh c ph c s chuy n ơ
  đ ng không n đ nh c a ch t l ng.
  Trong n n kinh t n ế c ta hi n nay, d u khí m t ngành công nghi p mũiướ
  nh n c a ngành công nghi p n c nhà đ a l i ngu n thu nh ướ ư p ngân sách đáng k
  cho đ t n c. ướ Đ ng chính ph quan tâm sâu s c đ n ti m d u khí to l n đó, ế
  ph n đ u đ ti n t i làm ch k thu t, ế công ngh tiên ti n xây d ng m t ngành ế
  công nghi p d u khí hi n đ i toàn di n.
  Tuy nhiên, trong quá trình khai thác ngu n năng l ng t nhiên gi m d n do ượ
  c n ph i các bi n pháp nh m khôi ph c duy trì áp su t v a. nhi u
  bi n pháp nhân t o nh : ép khí, ép n c, ép dung d ch polime. M i bi n pháp cóư ướ
  nh ng u nh c đi m khác nhau nh ng m t m c đích chung duy ch ư ượ ư ì áp
  su t v a. Đi đ i v i các bi n pháp và các thi t b chuyên d ng ph c cho m c đích ế
  duy trì áp su t v a. Hi n nay, b m ép đ duy trơ ì áp su t đang cho k t qu t t ế
  nh t.
  V i m c đích đ m b o an toàn s d ng cho ng i thi t b , đ ng th i ườ ế
  nâng cao kh năng làm vi c c a toàn h th ng máy b m. Qua quá tr ơ ình h c t p
  trên gh nhà trế ng và th i gian th c t p t i Xí Nghi p Liên Doanh Vietsovpetro,ườ
  đ c bi t s giúp đ h ng d n nhi t t ướ ình c a th y giáo Nguy n Văn Giáp,
  em đã ch n đ tài t t nghi p:
  "Nghiên c u máy b m FMC. Kh c ph c s chuy n đ ng không n ơ
  đ nh c a ch t l ng"
  Do ki n th c th c t kh năng ngo i ng còn kém nên đ án c a em sế ế
  ko tránh kh i nh ng sai sót. Em r t mong đ c s b sung, giúp đ t các th y ượ
  cô đ đ án c a em đ c hoàn thi n h n. ượ ơ
  Em xin c m n các th y, các trong b môn Thi t B D u Khí Công ơ ế
  Trình, đ c bi t th y Nguy n Văn Giáp đã t n tình giúp đ em trong quá trình
  hoàn thành đ án này.
  Hà N i, tháng 5, năm 2011.
  Sinh viên
  Nguy n Đ c Truy n
  Nguy n Đ c Truy n 1 L p thi t b d u khí ế
  k51
 • Đ i h c M - Đ a Ch t Đ án t t nghi p
  CH NG 1ƯƠ
  T NG QUAN V S D NG B M ÉP V A T I VIETSOVPETRO Ơ
  1.1. M c đích, yêu c u c a công tác b m ép v a.ơ
  1.1.1. M c đích.
  - Khi khai thác d u m giai đo n t phun, kéo theo s gi m áp su t năng
  l ng v a, m c dù năng l ng d tr c a v a l n. Th i gian này dài hay ng n tùyượ ượ
  thu c r t nhi u vào năng l ng c a v a và ch đ khai thác. ượ ế
  - Trong quá trình khai thác ch đ t phun áp su t v a gi m nhanh, n u ti p ế ế ế
  t c ch đ khai thác t phun thì ch m t th i gian không lâu l ng d u khai thác ế ượ
  không đáng k s suy gi m áp su t v a d i áp su t bão hòa. Vi c duy trì áp ướ
  su t v a r t c n thi t đ đ m b o ch đ khai thác n đ nh lâu dài, nâng cao ế ế
  h s thu h i d u, nh m tăng s n l ng khai thác.v.v. ượ
  1.1.2. u c u
  Nh ng yêu c u công ngh đ i v i máy b m ép v a: ơ
  - Do đ sâu c a gi ng b m ép r t l n nên c n áp su t l n cũng nh đ t ế ơ ư
  đ c đ n đ nh trong quá trình b m épượ ơ
  - Đáp ng đ c yêu c u c a quá trình b m ép ượ ơ
  - Có m i liên k t l p đ t h p lý v i các thi t b trên giàn ế ế
  Ngoài nh ng yêu c u v máy b m ép thì ch t l ng n c b m ép xu ng v a ơ ượ ướ ơ
  cũng có nh ng yêu c u nh t đ nh:
  B ng 1.1 Yêu c u k thu t đ i v i n c b m ép m B ch H . ướ ơ
  Hi u su t l c các t p ch t c h c đ ng kính ơ ườ
  > 2 μm
  98%
  Hi u su t l c các t p ch t c h c đ ng kính ơ ườ
  > 1 μm
  96%
  Các t p ch t c h c (t ng hàm l ng các ch t r n ơ ượ
  l l ng)ơ
  < 3 mg/l
  Hàm l ng oxi hòa tanượ
  - Sau khi x lý c h c ơ
  - Sau khi x lý hóa ch t
  < 0,050 mg/l
  < 0,015 mg/l
  Nguy n Đ c Truy n 2 L p thi t b d u khí ế
  k51
 • Đ i h c M - Đ a Ch t Đ án t t nghi p
  Đ ăn mòn 0,1 mm/năm
  Hàm l ng vi khu n kh sunfatượ Không có
  Đ pH 4,5 – 8,2
  1.2. Các ph ng pháp duy trì áp su t v a b ng b m épươ ơ
  Thông th ng các ph ng pháp tác đ ng lên v a d u nh m đ t đ c hai m cườ ươ ượ
  đích duy trì áp su t v a nâng cao h s thu h i d u toàn m . Các ph ng ươ
  pháp tác đ ng lên v a ch y u đ c phân ra: ế ượ
  + Ph ng pháp b m ép n c vào v a.ươ ơ ướ
  - B m ép n c bên ngoài vùng v i ch a d u;ơ ướ
  - B m ép n c xung quanh, g n vùng v a ch a d u;ơ ướ
  - B m ép n c bên trong vùng v a ch a d u;ơ ướ
  + Ph ng pháp b m ép khí vào v a.ươ ơ
  + Ph ng pháp b m h n h p khí, n c vào v a.ươ ơ ướ
  C s l a ch n ph ng pháp ép v a d a trên ch tiêu kinh t ch tiêu kơ ươ ế
  thu t, đ ng th i k t h p v i vi c d a trên c u trúc đ a ch t vùng, tr l ng đ a ế ượ
  ch t, công ngh khai thác, ch đ khai thác và m t s đi u ki n khác. ế
  Nh ta bi t h s thu h i d u l n nh t khi v a làm vi c ch đ áp l cư ế ế
  n c t nhiên, nh ng năng l ng này b gi m d n khi khai thác. Nh v y ng iướ ư ượ ư ườ
  ta ph i bù vào năng l ng đã b m t là b m ép n c, ph ng pháp này nghi p ượ ơ ướ ươ
  liên doanh đang s d ng r ng rãi cho c m . đáp ng đ c yêu c u ch ượ
  tiêu k thu t nh ng l i ph ng pháp r ti n thích h p trong công nghi p khai ư ươ
  thác d u trên bi n.
  1.2.1. B m ép n c bên ngoài vùng v a ch a d u. ơ ướ
  quá trình b m ép n c này, ng i ta b m ép n co v a qua nh ng gi ng ơ ướ ườ ơ ướ ế
  b m ép đ c phân b n ngoài vùng v a ch a d u cách chu tuy n vùngơ ượ ế
  ch a d u kho ng 300 8000m đ t o nênc đ ng đ ng đ u lên v a, ngăn ng a
  s t o thành l i n c trong v a và ch y rò c a n c vào gi ng khai thác. ướ ướ ướ ế
  Nh ng v a đ c t o thành t đ t đá đ ng nh t đ th m th u t t, không ượ
  nh ng phá h y ki n t o nh ng v a hi u qu cao khi s d ng b m ép ế ơ
  n c bên ngoài vùng ch a d u. Vi c b m ép n c t bên ngoài vùng ch a d u ướ ơ ướ
  nh ng v a d u thành t o đá vôi thì không ph i bao gi cũng cho k t qu t t đ c ế ượ
  b i vì nh ng v a này có khe rãnh l n nh h ng t i vi c l u thông c a n c. ưở ư ướ
  Nguy n Đ c Truy n 3 L p thi t b d u khí ế
  k51

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2015 , 09:07

Mô tả tài liệu:

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu máy bơm FMC. Khắc phục sự chuyển động không ổn định của chất lỏng

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu máy bơm FMC. Khắc phục sự chuyển động không ổn định của chất lỏng. Trong nền kinh tế nước ta hiện nay, dầu khí là một ngành công nghiệp mũi nhọn của ngành công nghiệp nước nhà đưa lại nguồn thu nhập ngân sách đáng kể cho đắt nước. Đảng và chính phủ quan tâm sâu sắc đến tiềm dầu khí to lớn đó, phấn đấu để tiến tới làm chủ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến xây dựng một ngành công nghiệp dầu khí hiện đại toàn diện. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác nguồn năng lượng tự nhiên giảm dần do dó cần phải có các biện pháp nhằm khôi phục và duy trì áp suất vỉa. Có nhiều biện pháp nhân tạo như: ép khí, ép nước, ép dung dịch polime. Mỗi biện pháp có những ưu nhược điểm khác nhau nhưng có một mục đích chung là duy chì áp suất vỉa. Đi đối với các biện pháp và các thiết bị chuyên dụng phục cho mục đích duy trì áp suất vỉa. Hiện nay, bơm ép để duy trì áp suất đang cho kết quả tốt nhất. Với mục đích đảm bảo an toàn sử dụng cho người và thiết bị, đồng thời nâng cao khả năng làm việc của toàn hệ thống máy bơm. Qua quá trình học tập trên ghế nhà trường và thời gian thực tập tại Xí Nghiệp Liên Doanh Vietsovpetro, đặc biệt là sự giúp đỡ và hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Nguyễn Văn Giáp, em đã chọn đề tài tốt nghiệp: "Nghiên cứu máy bơm FMC. Khắc phục sự chuyển động không ổn định của chất lỏng" Do kiến thức thực tế và khả năng ngoại ngữ còn kém nên đồ án của em sẽ ko tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự bổ sung, giúp đỡ từ các thầy cô để đồ án của em được hoàn thiện hơn. Em xin cảm ơn các thầy, các cô trong bộ môn Thiết Bị Dầu Khí và Công Trình, đặc biệt là thầy Nguyễn Văn Giáp đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành đồ án này

Tin mới nhất

Trang