Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Đức Toàn Thứ năm, Tháng 7 6, 2017 - 10:13
2 Nguyễn Ngọc Hà Thứ tư, Tháng 8 2, 2017 - 23:03
3 Nguyễn Ngọc Hà Thứ tư, Tháng 8 2, 2017 - 23:03
4 Nguyễn Văn Lung Thứ ba, Tháng 10 3, 2017 - 15:30
5 Nguyễn Văn Lung Thứ ba, Tháng 10 3, 2017 - 15:30
6 anh nguyen Thứ sáu, Tháng 4 20, 2018 - 00:30
7 anh nguyen Thứ sáu, Tháng 4 20, 2018 - 00:30
8 nguyễn tam Thứ hai, Tháng 12 3, 2018 - 21:52
9 nguyễn tam Thứ hai, Tháng 12 3, 2018 - 21:52
10 nguyễn tam Thứ hai, Tháng 12 3, 2018 - 21:52

Đồ án tốt nghiệp - Công nghệ hàn CO2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 32
10
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 67 | Loại file: PDF
 • Đồ án tốt nghiệp
  Công nghhàn CO2
 • ĐỒ ÁN TT NGHIP
  ___________________________________________________________
  CHƯƠNG 1-
  GII THIU V SN XUT KHUNG XE MÁY BNG PHƯƠNG
  PHÁP HÀN VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIN CÔNG NGH HÀN CO
  2
  1.1- Gii thiu chung v sn xut khung xe máy bng phương pháp hàn
  Ngày nay xe gn máy là mt phương tin ph biến vi tt c mi
  người.T vài năm tr li đây xe máy mi được lp ráp và sn xut ti Vit
  Nam. Nhưng phn máy chúng ta vn phi nhp các linh kin ca nước ngoài
  v lp. S tn ti nhiu phương thc sn xut ti Vit Nam là ph biến, có 2
  phương thc sau:
  + Phương thc sn xut hin đại (t động hoá cao).
  + Phương thc sn xut bán t động và th công.
  Phương thc 1: Là ca các hãng ln như Honda, Suzuki, Yamaha. Sn
  phm ch yếu là các loi xe gn máy cht lượng cao nhưng giá thành cao.
  Phương pháp sn xut khung xe ca h hoàn toàn t động t khâu hàn đến
  kim tra, chính vì thế cht lượng hoàn toàn tho mãn các yêu cu ca người
  tiêu dùng .
  Phương thc 2: Là phương thc ca các cơ s sn xut nh l, các máy cơ
  khí gia công theo yêu cu ca th trường. Do khó khăn v vn ln chuyên
  môn, chính vì thế sn phm cht lượng kém hơn nhưng ngược li giá thành
  thp, tho mãn mt lc lượng đông đảo người tiêu dùng có thu nhp thp .
  Tuy 2 phương thc sn xut, nhưng khung xe máy ngày nay ch yếu
  dùng phương pháp hàn vì ưu đim ca nó so vi các phương pháp khác như
  sau:
  + Hàn được tt c các vt liu, các v trí.
  + Cht lượng mi hàn tt.
  Chính thế dn đến kết cu khung xe gn nh, tiết kim vt liu, tiết
  kim năng lượng.
 • ĐỒ ÁN TT NGHIP
  ___________________________________________________________
  Các phương pháp hàn ch yếu là hàn khí bo v, vì nó đạt được yêu cu
  cht lượng mi hàn so vi kim loi cơ bn, cng vi kết cu đa dng ca
  khung xe nên ch có phương pháp hàn khí bo vưu đim nht.
  1.2 - ng dng công ngh hàn nóng chy trong môi trường khí bo
  v co
  2
  Vit Nam
  Công ngh hàn nóng chy trong môi trường khí bo v CO
  2
  nước ta đã
  tri qua mt quá trình hơn 15 năm, vi nhng đặc đim riêng liên quan đến
  đặc thù nn kinh tế, trình độ sn xut công ngh và thi tiết khí hu Vit
  Nam. Thc tế quá trình nghiên cu và ng dng công ngh hàn CO
  2
  chưa
  đáp ng được nhu cu sn xut công nghip. Nhn thy tm quan trng và ý
  nghĩa ca phương pháp công ngh hàn này trong nn sn xut công nghip
  t nhng năm by mươi .Các cơ quan nghiên cu và các ngành qun lý sn
  xut công nghip đã quan tâm đến lĩnh vc công ngh hàn CO
  2
  . Ti hi
  ngh hàn toàn quc ln th nht 1979, báo cáo ca PGS Nguyn Tăng Long,
  Vin khoa hc công ngh Quc phòng, cũng như báo cáo ca Vin khoa hc
  Xây dng đã phân tích, đánh giá vai trò quan trng ca công ngh hàn CO
  2
  trong sn xut công nghip và s cn thiết nghiên cu ng dng lĩnh vc
  công ngh này vào thc tế sn xut công nghip nước ta nói chung. mt s
  ngành sn xut công nghip, như ngành đường st Vit Nam, ngành giao
  thông vn ti (GTVT), Xây dng, quc phòng nói riêng công ngh hàn CO
  2
  đã được quan tâm đến trong nhiu báo cáo, các hi tho và các d án phát
  trin sn xut .
  Công trình nghiên cu đầu tiên v lĩnh vc công ngh hàn CO
  2
  nước ta
  được trin khai ti Vin khoa hc k thut xây dng. Vic nghiên cu được
  tiến hành trên cơ s trang thiết b và vt liu ca Thy Đin. Báo cáo giám
  định đề tài này đã khng định rõ nhng ưu đim, tính hiu qu kinh tế cao,
  và trin vng to ln ca vic ng dng công ngh hàn CO
  2
  vào sn xut cơ
  khí ca đất nước.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2016 , 00:20

Mô tả tài liệu:

Đồ án tốt nghiệp - Công nghệ hàn CO2

Đồ án tốt nghiệp Công nghệ hàn CO2

Tin mới nhất

Trang