Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đồ án - Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 39
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 64 | Loại file: DOC
 • LU N VĂN T T NGHI P
  Đ TÀI
  L p trình PIC16F877A
  đi u khi n t c đ
  đ ng c DC ơ
 • Đ án 2 GVHD: Nguy n Thanh Th o
  M C L C
  Ch ng I: ươ KHÁI QUÁT Đ I ...........................................................................................3
  I/ Tóm t t đ tài: ......................................................................................................................3
  N u là ch đ 2 thì ta ph i nh p them th i gian, sau đó nh n phím ENTERế ế .........................5
  CH NG II:ƯƠ ..............................................................................................................................6
  GI I THI U V CÁC LINH KI N PH N T S D NG TRONG M CH ................6
  I.Vi đi u khi n PIC16F877A ...................................................................................................6
  1. Khái quát v vi đi u khi n PIC16F877A ..........................................................................6
  S đ chânơ ................................................................................................................................9
  S đ nguyên lýơ ..........................................................................................................................9
  2. T ch c b nh : ................................................................................................................10
  2.1. B nh ch ng trình: ươ ....................................................................................................11
  2.2. B nh d li u: ...............................................................................................................11
  2.3. Stack..................................................................................................................................14
  3. Khái quát v ch c năng c a các port trong vi đi u khi n PIC16F877A ....................14
  4. Các v n đ v Timer .........................................................................................................16
  4.1. Timer0...............................................................................................................................16
  4.2.TIMER1.............................................................................................................................20
  5. NG T (INTERRUPT): ......................................................................................................23
  6. Ph ng pháp đi u ch xung PWM:ươ ế ................................................................................28
  6.2. Nguyên lí c a PWM: .......................................................................................................29
  U
  d
  = U
  max
  . (t
  0
  /T) hay U
  d
  = U
  max
  .D...........................................................................................30
  6.3. Cách thi t l p ch đ PWM cho PIC16F877Aế ế ...........................................................30
  II. M ch c u H ( H-Bridge Circuit ). ....................................................................................32
  Hình 18: M ch c u H ...............................................................................................................32
  Kh o sát ho t đ ng c a m ch c u H .....................................................................................32
  Hình19: Nguyên lý ho t đ ng c a m ch c u H ......................................................................33
  III/LCD....................................................................................................................................34
  VD: Ki u hi n th (1 hàng / 2 hàng), chi u dài d li u (8 bit / 4 bit), … ..............................36
  IV. Đ i t ng đi u khi n: Đ ng c DC ượ ơ .............................................................................41
  Mô hình th 1 ...........................................................................................................................42
  Mô hình th 2 ...........................................................................................................................43
  CH NG 3:ƯƠ ............................................................................................................................45
  I/ THI T K M CH PH N C NG: ..................................................................................45
  II/ Gi i thi u v ch ng trình vi t code và biên d ch: ươ ế .....................................................49
  Return(bi n);}ế ..........................................................................................................................50
  III/ L u đ gi i thu t:ư ..........................................................................................................51
  CODE CH NG TRÌNHƯƠ .....................................................................................................55
  SVTH: Tr n T ng Băng ườ
  Võ Văn Chính
  2
 • Đ án 2 GVHD: Nguy n Thanh Th o
  Ch ng I:ươ KHÁI QUÁT Đ TÀI
  I/ Tóm t t đ tài:
  1/ Gi i thi u s l c các modul c a m ch: ơ ượ
  -Tên đ tài đ án 2:“L p trình PIC16F877A đi u khi n t c đ đ ng c DC” ơ
  -Yêu c u đ t ra: L p trình C cho Pic 16F877A đi u khi n t c đ cho đ ng c DC ơ
  g n encoder h i ti p t c đ .T c đ đ c cài đ t t bàn phím t c đ t c th i ế ượ
  h i ti p t encoder đ c hi n th trên màn hình LCD 16x2. ế ượ
  -Tóm t t h ng th c hi n đ i: ướ
  S d ng Pic 16F877A là vi đi u khi n trung tâm. Dùng ch ng trình CCS l p ươ
  trình C và biên d ch ch ng trình. ươ
  Xây d ng kh i bàn phím g m 16 phím đ nh p t c đ đi u khi n đ ng
  c DC:ơ
  10 phím t 0 đ n 9 đ cài đ t t c đ (vòng /phúc). ế
  1 phím SET (hay ENTER) đ l u t c đ cài đ t. ư
  1 phím CLEAR đ xóa t c đ cài đ t.
  1 phím SAVE đ l u t c đ vào epprom. ư
  3 phím đi u đi u khi n: quay thu n (FORWARD), quay nghich
  (REVERSE), d ng (STOP).
  Hi n th t c đ dùng màn hình LCD 16x2, l p trình ch đ 4 bit (s d ng 4 ế
  chân đ nh n d li u t Pic).
  S d ng m ch c u H là IC L298N đ đ o chi u đ ng c . ơ
  S d ng 2 kênh PWM c a vi đi u khi n Pic thay đ i giá tr áp trung bình đ t
  vào đ ng c đ đi u khi n t c đ . ơ
  Đ i t ng đi u khi n là đ ng c DC 12V có g n Encoder. ượ ơ
  Ngoài ra trên m ch còn 1 phím ngu n (POWER) c p đi n t adapter cho
  m ch và 1 phím RESET cho pic 16F877A.
  SVTH: Tr n T ng Băng ườ
  Võ Văn Chính
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/12/2016 , 00:11

Mô tả tài liệu:

Đồ án - Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC

Đồ án - Lập trình PIC16F877A điều khiển tốc độ động cơ DC

Tin mới nhất

Trang