Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 lam huy Thứ năm, Tháng 1 14, 2016 - 15:45
2 lam huy Thứ năm, Tháng 1 14, 2016 - 15:45
3 hai ba Thứ hai, Tháng 2 29, 2016 - 21:44
4 Toàn Văn Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 - 20:41
5 Toàn Văn Thứ tư, Tháng 3 29, 2017 - 20:41
6 nguyễn tam Thứ hai, Tháng 12 3, 2018 - 22:04
7 nguyễn tam Thứ hai, Tháng 12 3, 2018 - 22:04
8 nguyễn tam Thứ hai, Tháng 12 3, 2018 - 22:04

ĐỒ ÁN KHẢO SÁT HỆ THỐNG TREO TRÊN XE ISUZU HI-LANDER X-TREME MT

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 36
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 96 | Loại file: DOC
 • L I NÓI Đ U
  K t khi ra đ i đ n nay ngành c khí đ ng l c khôngể ừ ế ơ
  ng ng phát tri n và đ t đ c nhi u thành t u to l n. ượ
  Ngày nay cùng v i s phát tri n c a n n khoa h c k thu t,
  ngành công nghi p ôtô đã ch t o ra nhi u lo i ôtô v i h th ng ế
  treo tính năng k thu t r t cao đ đ m b o v n đ an toàn
  tính c đ ng c a ôtô.ơ
  Trong t p đ án t t nghi p này em đ c giao đ tài ượ Kh o
  sát h th ng treo trên xe ISUZU HI-LANDER X-Treme MT ”.
  N i dung c a đ tài y giúp em h th ng đ c nh ng ki n th c ượ ế
  đã h c, nâng cao tìm hi u các h th ng c a ôtô nói chung h
  th ng treo c a ôtô ISUZU HI-LANDER X-Treme MT nói riêng, t
  đây có th đi sâu nghiên c u v chuyên môn.
  Trong quá trình làm vi c c a h th ng treo không th tránh
  kh i nh ng h h ng, hao mòn các chi ti t. v y đ tài này còn ư ế
  đ c p đ n v n đ ch n đoán h h ng, s a ch a. ế ư
  Đ c s h ng d n r t t n tình c a th y giáo ượ ướ Văn T y
  cùng các th y giáo trong khoa, em đã hoàn thành nhi m v c a đ
  tài này. th i gian ki n th c h n nên trong t p đ án này ế
  không th tránh kh i nh ng sai sót nh t đ nh. Vì v y em mong các
  th y, trong b môn đóng góp ý ki n đ đ tài c a em đ c ế ượ
  hoàn thi n h n. ơ
  1
 • 1. M C ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA Đ TÀI
  Đ đ m b o cho xe khi chuy n đ ng trên đ ng đ êm d u ườ
  c n thi t, tránh nh ng va đ p gi a khung v v i các c u hay h ế
  th ng chuy n đ ng trên đ ng t t cũng nh trên đ ng x u. Khi ườ ư ườ
  quay vòng, tăng t c ho c phanh thì v xe không b nghiêng, ng a
  hay chúc đ u. Xe chuy n đ ng ph i có tính n đ nh và đi u khi n
  cao. h th ng treo đ m nh n nh ng yêu c u đó, đi u đó đòi
  h i h th ng treo c a xe ph i đ c tính toán ch t o chính ượ ế
  xác.
  Đ i v i các lo i xe t i nh , ch y u dùng đ ch hàng. V i đ a ế
  hình Vi t Nam không cho phép xe chuy n đ ng trên m t lo i
  đ ng nên ngoài vi c tính toán ch t o chính xác c n ph i đ mườ ế
  b o đ b n l n th s d ng trên m i đ a hình . Do v y ph i
  ch n h th ng treo phù h p.
  Ch t l ng c a h th ng treo còn ph thu c r t nhi u vào ượ
  công tác b o d ng s a ch a. Mu n làm t t vi c đó thì ng i cán ưỡ ườ
  b k thu t c n ph i n m v ng k t c u nguyên làm vi c ế
  c a các b ph n c a h th ng treo.
  Đ tài kh o sát tinh toán ki m nghi m h th ng treo mong
  mu n đáp ng m t ph n nào m c đích đó . N i dung c a đ tài
  đ c p đ n các v n đ sau : ế
  Gi i thi u v h th ng treo .
  Tính toán ki m tra.
  Ch n đoán s a ch a.
  2
 • Các n i dung c a đ tài cung c p nh ng ki n th c c n thi t ế ế
  v h th ng treo, ph ng pháp tính toán ki m tra h th ng treo, ươ
  bên c nh đó đ tài còn mang m t n i dung nh m t tài li u ư
  h ng d n s d ng b o d ng s a ch a.ướ ưỡ
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2015 , 14:01

Mô tả tài liệu:

ĐỒ ÁN KHẢO SÁT HỆ THỐNG TREO TRÊN XE ISUZU HI-LANDER X-TREME MT

L I NÓI Đ UỜ Ầ K t khi ra đ i đ n nay ngành c khí đ ng l c khôngể ừ ờ ế ơ ộ ựng ng phát tri n và đ t đ c nhi u thành t u to l n.ừ ể ạ ượ ề ự ớNgày nay cùng v i s phát tri n c a n n khoa h c k thu t,ớ ự ể ủ ề ọ ỹ ậngành công nghi p ôtô đã ch t o ra nhi u lo i ôtô v i h th ngệ ế ạ ề ạ ớ ệ ốtreo có tính năng k thu t r t cao đ đ m b o v n đ an toàn vàỹ ậ ấ ể ả ả ấ ềtính c đ ng c a ôtô.ơ ộ ủTrong t p đ án t t nghi p này em đ c giao đ tài ”ậ ồ ố ệ ượ ề Kh oảsát h th ng treo trên xe ISUZU HI-LANDER X-Treme MTệ ố ”.N i dung c a đ tài này giúp em h th ng đ c nh ng ki n th cộ ủ ề ệ ố ượ ữ ế ứđã h c, nâng cao tìm hi u các h th ng c a ôtô nói chung và họ ể ệ ố ủ ệth ng treo c a ôtô ISUZU HI-LANDER X-Treme MT nói riêng, tố ủ ừđây có th đi sâu nghiên c u v chuyên môn.ể ứ ềTrong quá trình làm vi c c a h th ng treo không th tránhệ ủ ệ ố ểkh i nh ng h h ng, hao mòn các chi ti t. Vì v y đ tài này cònỏ ữ ư ỏ ế ậ ềđ c p đ n v n đ ch n đoán h h ng, s a ch a.ề ậ ế ấ ề ẩ ư ỏ ử ữĐ c s h ng d n r t t n tình c a th y giáo ượ ự ướ ẫ ấ ậ ủ ầ Lê Văn T yụcùng các th y giáo trong khoa, em đã hoàn thành nhi m v c a đầ ệ ụ ủ ềtài này. Vì th i gian và ki n th c có h n nên trong t p đ án nàyờ ế ứ ạ ậ ồkhông th tránh kh i nh ng sai sót nh t đ nh. Vì v y em mong cácể ỏ ữ ấ ị ậth y, cô trong b môn đóng góp ý ki n đ đ tài c a em đ cầ ộ ế ể ề ủ ượhoàn thi n h n.ệ ơ1

Tin mới nhất

Trang