Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Phương Hà Thứ ba, Tháng 9 20, 2016 - 12:16

Định giá chi phí xã hội của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ người dân khu vực nội thành Thành phố Hà Nội

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 111 | Loại file: DOC
 • Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh kinh tÕ vµ
  qu¶n lý m«i trêng
  M c l c
  Trang
  M c l c…………………………………………………………………...1
  Danh m c các ch vi t t t……………………………………….5 ế
  Danh m c b ng………………………………………………………..6
  L i c m n……………………………………………………………….8 ơ
  L i cam đoan…………………………………………………………..9
  M Đ u………………………………………………………...................10
  Ch ng I: C s lý lu n vi c đ nh giá chi phí xã …………13ươ ơ
  h i c a ô nhi m không khí đ i v i s c kho c ng đ ng.
  I. Ô nhi m không khí. ……………………………….
  ……………………..13
  I.1. Khái ni m môi tr ng…………………………………... ườ
  …………......13
  I.1.1. Khái ni m……………………………………………………...
  …......13
  I.1.2. Các thành ph n môi
  tr ng………………………………………......13ườ
  I.2. Ô nhi m môi tr ng…………………………………………………… ườ
  15
  I.2.1. Khái ni m ô nhi m môi tr ng ườ
  ……………………………………...15
  I.2.2. Tiêu chu n môi
  tr ng……………………………………………….17ườ
  I.3. Ô nhi m môi tr ng không ườ
  khí………………………………………...19
  Bïi ThÞ Hµ Kinh tÕ m«i trêng 45
  1
 • Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh kinh tÕ vµ
  qu¶n lý m«i trêng
  I.3.1 Không khí ô nhi m không
  khí……………………………………..19
  I.3.2. Các tác nhân gây ô nhi m……………………………………………
  19
  I.3.2.1. Ô nhi m không khí th
  khí………………………………………...19
  I.3.2.2. Ô nhi m không khí th
  r n………………………………………...24
  I.3.2.3 Ô nhi m ti ng ế
  n…………………………………………………...25
  I.3.3. Tác đ ng c a ô nhi m không khí đ n s c kho c a ế
  ng i…………..27ườ
  dân và h sinh thái
  II. hình đánh giá chi phí h i c a ô nhi m không khí ………….
  …...29
  đ i v i s c kh e c ng đ ng
  II.1. Chi phí s c
  kho ……………………………………………………....31
  II.2. Chi phí c h i………………………………………………………...32ơ
  Ch ng II: Di n bi n ô nhi m không khí t i ……………..…34ươ ế
  thành ph Hà N i và nh h ng c a chúng ưở
  đ n s c kho ng i dân.ế ườ
  I. T ng quan v
  N i…………………………………………………….34
  I.1. V t đ a c c u hành ơ
  ch nh……………………………………...34
  Bïi ThÞ Hµ Kinh tÕ m«i trêng 45
  2
 • Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Chuyªn ngµnh kinh tÕ vµ
  qu¶n lý m«i trêng
  I.2. Đ c đi m kinh t , văn hoá, ế
  h i……………………………………..34
  II. Di n bi n d báo ô nhi m không khí thành ph ế
  N i…………….35
  II.1. Hi n tr ng d b o c c ngu n th i nhi m kh ng
  ………………...35
  kh thành ph Hà N i
  II.1.1. Hi n tr ng d b o c c ngu n th i nhi m
  ……………………..35
  kh ng kh c ng nghi p
  II.1.1.1. Th i l ng ô nhi m không khí do các khu/c m CN ượ
  ……………..36
  t p trung gõy ra.
  II.1.1.2.Th i l ng ô nhi m khí do các c s s n xu t ượ ơ
  CN………………..38
  phõn t n gõy ra.
  II.1.2. Hi n tr ng d b o c c ngu n th i nhi m
  kh ng……………….39
  khí do ho t đ ng giao thông gây ra Hà N i.
  II.1.3. Hi n tr ngd báo các ngu n th i t sinh ho t đô th ……………
  44
  II.1.4. T ng h p các ngu n th i ô nhi m môi tr ng không……………… ườ
  46
  Bïi ThÞ Hµ Kinh tÕ m«i trêng 45
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2016 , 18:01

Mô tả tài liệu:

Định giá chi phí xã hội của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ người dân khu vực nội thành Thành phố Hà Nội

Định giá chi phí xã hội của ô nhiễm không khí đối với sức khoẻ người dân khu vực nội thành Thành phố Hà Nội

Tin mới nhất

Trang