Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 C Vin Thứ ba, Tháng 9 13, 2016 - 10:35

Điều kiện và thủ tục đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 29
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • Đi u ki n và th t c đăng ký H kh u th ng trú t i Hà ườ
  N i
  Theo Thông t 35/2014/TT-BCAư quy đ nh thi hành m t s đi u c a Lu t C ư
  trú và Ngh đ nh s 31/2014/NĐ-CP và Lu t c trú s a đ i b sung s 36/2013/QH13 ư :
  Công dân thu c m t trong nh ng tr ng h p sau đây s đ c đăng th ng trú t i ườ ượ ườ
  thành ph Hà N i:
  - Th nh t, ch h p pháp đã t m trú liên t c t i N i t m t năm tr
  lên. Tr ng h p ch h p pháp do thuê, m n, nh c a nhân thì ph i đ cườ ượ ượ
  ng i cho thuê, cho m n, cho nh đ ng ý b ng văn b n.ườ ượ
  N i đ ngh đ c đăng th ng trú ph i n i đang t m trú; th i h n t m trú đ cơ ượ ườ ơ ượ
  tính t ngày công dân đăng ký t m trú đ n ngày công dân n p h s đăng th ng ế ơ ườ
  trú; gi y t ch ng minh th i h n t m trú s t m trú c p cho h gia đình, nhân ổ ạ
  theo m u quy đ nh c a B Công an; ho c xác nh n c a công an xã, ph ng, th tr n ườ
  v th i gian n i đăng ký t m trú i v i tr ng h p đăng ký t m trú nh ng không ơ ườ ư
  c p s t m trú).
  - Th hai, đ c ng i có s h kh u đ ng ý cho nh p vào s h kh u c a mìnhượ ườ
  n u thu c m t trong các tr ng h p: v v v i ch ng; ch ng v v i v ; con v ế ườ
  v i cha, m ; cha, m v v i con; ng i h t tu i lao đ ng, ngh h u, ngh m t s c, ườ ế ư
  ngh thôi vi c chuy n v v i anh, ch , em ru t; ng i tàn t t, m t kh năng lao ườ
  đ ng, ng i b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năng ườ
 • đi u khi n hành vi v v i anh, ch , em ru t, cô, dì, chú, bác, c u ru t, ng i giám ườ
  h ; ng i ch a thành niên không còn cha, m ho c còn cha, m nh ng cha, m không ườ ư ư
  có kh năng nuôi d ng v v i ông, bà n i, ngo i, anh, ch , em ru t, cô, dì, chú, bác, ưỡ
  c u ru t, ng i giám h ; ng i thành niên đ c thân v s ng v i ông, bà n i, ngo i. ườ ườ
  - Th ba, đ c đi u đ ng, tuy n d ng đ n làm vi c t i c quan, t ch c h ngượ ế ơ ưở
  l ng t ngân sách nhà n cươ ướ ho c theo ch đ h p đ ng không xác đ nh th i h n ế
  và có ch h p pháp.
  - Th t , tr c đây đã đăng th ng trú, nay tr v sinh s ng t i ch h p ư ướ ườ
  pháp c a mình t i Hà N i.
  H s đăng ký th ng trú, bao g m: ơ ườ
  a) Phi u báo thay đ i h kh u, nhân kh u;ế
  b) B n khai nhân kh u;
  c) Gi y chuy n h kh u (đ i v i các tr ng h p ph i c p gi y chuy n h kh u); ườ
  d) Gi y t , tài li u ch ng minh ch h p pháp tr tr ng h p đ c ng i s h ườ ượ ườ
  kh u đ ng ý cho nh p vào s h kh u c a mình.
  đ) Công dân khi làm th t c đăng th ng trú ph i xu t trình b n chính gi y t ườ
  ch ng minh ch h p pháp, n p b n sao cho c quan đăng ký c trú. ơ ư
  N i nh n h s đăng ký th ng trú:ơ ơ ườ N p h s t i Công an qu n n i ch h p ơ ơ
  pháp.
  Th i h n: M i lăm ngày, k t ngày nh n đ h sườ ơ
  VnDoc.com xin nêu ra d c th nh sau đ các b n đ c th hi u h n v các ư ơ
  th t c này:
  H i: Tôi cán b công ch c nhà n c, tr c công tác t i B c Giang. Sau đó đ c ướ ướ ượ
  đi u đ ng v Trung ng làm vi c. Tôi v a mua 1 căn h chung c mini, tuy nhiên ch ươ ư
  làm h p đ ng mua bán gi y bàn giao căn h d u đ cu công ty, không làm h p
  đ ng công ch ng.
  V y xin cho tôi h i, tr ng h p ng i đ c đi u đ ng v các B ngành h ng ngân ườ ườ ượ ưở
  sách nhà n c nh tôi thì khi đăng ký h kh u c n ph i đ đăng t m trú trên 1ướ ư
  năm không? H p đ ng mua bán nhà cu tôi ph i công ch ng m i nh p kh u
  đ c không?ượ
  Tr l i:
 • B n thu c tr ng h p đ c đi u đ ng làm vi c t i c quan nhà n c t i Trung ng ườ ượ ơ ướ ươ
  (Hà N i), do v y căn c Kho n 4 Đi u 19 Lu t Th đô m 2012, Kho n 3 Đi u 20
  Lu t C trú năm năm 2006 thì ư b n ch c n thêm đi u ki n v ch h p pháp là có
  th đăng ký h kh u th ng trú t i Hà N i. ườ
  Kho n 4 Đi u 19 Lu t Th đô s 25/2012/QH13 v qu n lý dân c : ư
  “V đăng ký nh p kh u vào n i thành thành ph Hà N i:
  Công dân thu c m t trong các tr ng h p sau đây thì đ c đăng th ng trú ườ ượ ườ
  n i thành:
  a) Các tr ng h p quy đ nh t i các kho n 2, 3 và 4 Đi u 20 c a Lu t c trú;ườ ư
  b) Các tr ng h p không thu c đi m a kho n này đã t m trú liên t c t i n i thành tườ
  3 năm tr lên, có nhà thu c s h u c a mình ho c nhà thuê n i thành c a t ch c,
  nhân đăng kinh doanh nhà ; đ i v i nhà thuê ph i b o đ m đi u ki n v
  di n tích bình quân theo quy đ nh c aH i đ ng nhân dân thành ph N i đ c ượ
  s đ ng ý b ng văn b n c a t ch c, nhân nhà cho thuê cho đăng th ng trú ườ
  vào nhà thuê."
  Kho n 2,3,4 Đi u 20 Lu t c trú quy đ nh: ư
  Công dân thu c m t trong nh ng tr ng h p sau đây thì đ c đăng th ng ườ ượ ườ
  trú t i thành ph tr c thu c trung ng: ươ
  1. ch h p pháp đã t m trú liên t c t i thành ph đó t m t năm tr lên.
  Tr ng h p ch h p pháp do thuê, m n, nh c a nhân thì ph i đ c ng iườ ượ ượ ườ
  cho thuê, cho m n, cho nh đ ng ý b ng văn b n;ượ
  2. Đ c ng i s h kh u đ ng ý cho nh p vào s h kh u c a mình n u thu cượ ườ ế
  m t trong các tr ng h p sau đây: ườ
  a) V v v i ch ng; ch ng v v i v ; con v v i cha, m ; cha, m v v i con;
  b) Ng i h t tu i lao đ ng, ngh h u, ngh m t s c, ngh thôi vi c chuy n v v iườ ế ư
  anh, ch , em ru t;
  c) Ng i tàn t t, m t kh năng lao đ ng, ng i b b nh tâm th n ho c b nh khác làmườ ườ
  m t kh năng nh n th c, kh năng đi u khi n hành vi v v i anh, ch , em ru t, cô,
  dì, chú, bác, c u ru t, ng i giám h ; ườ
  d) Ng i ch a thành niên không còn cha, m ho c còn cha, m nh ng cha, m khôngườ ư ư
  có kh năng nuôi d ng v v i ông, bà n i, ngo i, anh, ch , em ru t, cô, dì, chú, bác, ưỡ
  c u ru t, ng i giám h ; ườ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016 , 16:26

Mô tả tài liệu:

Điều kiện và thủ tục đăng ký Hộ khẩu thường trú tại Hà Nội

Đi u ki n và th t c đăng ký H kh u th ng trú t i Hàề ệ ủ ụ ộ ẩ ườ ạN iộTheo Thông t 35/2014/TT-BCAư quy đ nh thi hành m t s đi u c aị ộ ố ề ủ Lu t Cậ ưtrú và Ngh đ nh s 31/2014/NĐ-CPị ị ố và Lu t c trú s a đ i b sung s 36/2013/QH13ậ ư ử ổ ổ ố :Công dân thu c m t trong nh ng tr ng h p sau đây s đ c đăng ký th ng trú t iộ ộ ữ ườ ợ ẽ ượ ườ ạthành ph Hà N i:ố ộ- Th nh t, ứ ấ có ch h p pháp và ỗ ở ợ đã t m trú liên t c t i Hà N i t m t năm trạ ụ ạ ộ ừ ộ ởlên. Tr ng h p ch h p pháp do thuê, m n, nh c a cá nhân thì ph i đ cườ ợ ỗ ở ợ ượ ở ờ ủ ả ượng i cho thuê, cho m n, cho nh đ ng ý b ng văn b n.ườ ượ ở ờ ồ ằ ảN i đ ngh đ c đăng ký th ng trú ph i là n i đang t m trú; th i h n t m trú đ cơ ề ị ượ ườ ả ơ ạ ờ ạ ạ ượtính t ngày công dân đăng ký t m trú đ n ngày công dân n p h s đăng ký th ngừ ạ ế ộ ồ ơ ườtrú; gi y t ch ng minh th i h n t m trú là s t m trú c p cho h gia đình, cá nhânấ ờ ứ ờ ạ ạ ổ ạ ấ ộtheo m u quy đ nh c a B Công an; ho c xác nh n c a công an xã, ph ng, th tr nẫ ị ủ ộ ặ ậ ủ ườ ị ấv th i gian và n i đăng ký t m trú (đ i v i tr ng h p đăng ký t m trú nh ng khôngề ờ ơ ạ ố ớ ườ ợ ạ ưc p s t m trú).ấ ổ ạ- Th hai,ứ đ c ng i có s h kh u đ ng ý cho nh p vào s h kh u c a mìnhượ ườ ổ ộ ẩ ồ ậ ổ ộ ẩ ủn u thu c m t trong các tr ng h p: v v v i ch ng; ch ng v v i v ; con v ế ộ ộ ườ ợ ợ ề ở ớ ồ ồ ề ở ớ ợ ề ởv i cha, m ; cha, m v v i con; ng i h t tu i lao đ ng, ngh h u, ngh m t s c,ớ ẹ ẹ ề ở ớ ườ ế ổ ộ ỉ ư ỉ ấ ứngh thôi vi c chuy n v v i anh, ch , em ru t; ng i tàn t t, m t kh năng laoỉ ệ ể ề ở ớ ị ộ ườ ậ ấ ảđ ng, ng i b b nh tâm th n ho c b nh khác làm m t kh năng nh n th c, kh năngộ ườ ị ệ ầ ặ ệ ấ ả ậ ứ ả

Tin mới nhất

Trang