Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế Gía Trị Gia Tăng 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 5 | Loại file: DOC
 •      
           
        !" 
  #$ %& !"#$'
       
  ($  )         
  *    )     
  +,-   . /  0 )1  
  )1  2 )1 3 +,1 +,
  2    )     
  4    )   - ) 
   (
  ($ )      56,) 
  6,       - 
  64   1))    )
     ) 678 2- 
    )*)    
  6(
 • "    0 )*)  )
      !    2-  ( 
  !(9     
  7:  ) 3 ; ) :  ;  
  & %"#$8
  )8$  ))         
     *   7    <= 
  38>  )) - 
  )  2)2   
     )  3>  2)
   )   < ))  (?  
   )  )3    
  )   < ). )  )(  
  "?)3>     )    ) 
    !   2-   
    (
  38  ))    
      *  7  
   <=  38  )3    
     * 1)) 
   )  )6,) )6,
   - )   ) 2        
         )   3>
   2)  )  < ))
   (?    )  )3    
     )  < ). )
  )(
  "?)3>    )   )
      !    2-   
 •   (
  @($ )+,*  < 
     )*)  <   )   
  !   2-   )6 
  +,/  +,   )6  )
  *)  <   )    ) !  - 
    +, (
  7:  ) 3 ; 3 :  ;  
  & %"#$8
  %($ )   )6   
     )6  
  )    )     !
    *   )6  )    )6
   )    ( 
  &(9   -   
    1 7ABC8    " !
     = '
  )8;    ABC '  - 
    1  1)   ! 
   + , -    5  
  *)  ) D E)  - 
  (
  38  D E)    = )   ! !
  =  )*)     - 
       =  D E)-  
   5  )*)  *(
  F(;    +  5   )+     #
  ) 5   ))*)  #  
  D E)       )65 2*)   

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2016 , 16:23

Mô tả tài liệu:

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế Gía Trị Gia Tăng 2016

Điều kiện và hồ sơ hoàn thuế Gía Trị Gia Tăng 2016

Tin mới nhất

Trang