Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyên Lê Thứ năm, Tháng 11 3, 2016 - 10:22
2 Thành Nguyễn Thứ năm, Tháng 5 4, 2017 - 16:53
3 ha nguyen Thứ năm, Tháng 5 18, 2017 - 12:02
4 Đặng Thị Ngọc Thúy Thứ hai, Tháng 6 12, 2017 - 17:32
5 yen buithimy Thứ hai, Tháng 6 19, 2017 - 20:04
6 havan luong Thứ tư, Tháng 7 5, 2017 - 08:15
7 Nguyễn Văn Thiện Thứ năm, Tháng 7 20, 2017 - 23:31
8 Bùi Luân Thứ sáu, Tháng 7 28, 2017 - 10:06
9 hoan le Thứ hai, Tháng 7 31, 2017 - 10:10
10 M-Tp Bé Mon Thứ sáu, Tháng 8 11, 2017 - 23:06

Trang

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Ảnh của thuquangbui90
Thụ Bùi Quang(323 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5,268
17
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • DI N VĂN KHAI M C Đ I H I
  CÔNG ĐOÀN C S PHÒNG VH&TT NHI M KỲ 2012 - 2015Ơ
  Kính th a: Quý v đ i bi u! Th a toàn th đ i h i!ư ư
  Hoà chung v i không khí ph n kh i c a đoàn viên công đoàn lao đ ng trên
  khăp m i mi n đ t n c Vi t nam trên quê h ng H ng Hóa anh hùng đang ướ ươ ướ
  tích c c hăng say thi đua lao đ ng s n xu t l p thành tích chào m ng các ngày l
  l n, các s ki n tr ng đ i c a quê h ng đ t n c, đ c bi t ươ ướ k ni m 100 năm
  ngày sinh c Ch t ch H i đ ng B tr ng Ph m Hùng (11/6); k ni m 65 năm ưở
  ngày th ng binh li t sĩ (27/7), chào m ng k ni m 67 năm Cách m ng Tháng Támươ
  Qu c khánh n c C ng hoà h i ch nghĩa Vi t Nam; Thi t th c l p thành ướ ế
  tích chào m ng Đ i h i Liên đoàn Lao đ ng huy n H ng Hóa nhi m kỳ 2013 - ướ
  2018; Đ c s nh t trí c a Liên đoàn lao đ ng huy n H ng Hóa, s quan tâmượ ướ
  lãnh đ o c a Chi b Phòng Văn hóa và Thông tin huy n, hôm nay Công đoàn c s ơ ở
  Phòng Văn hóa Thông tin huy n H ng Hóa t ch c Đ i h i công đoàn c s ướ ơ
  l n th VII, nhi m kì 2012 - 2015.
  Trong bu i khai m c tr ng th này, Đ i h i chúng ta ph n kh i vinh d
  đ c đón ti p:ượ ế
  - Đ ng chí: Hoàng Văn Tuân - Phó ch t ch Liên đoàn Lao đ ng huy n H ng ướ
  Hóa..................................................................................................................................
  - Đ ng chí: H Xuân Phúc - th Chi b , Tr ng Phòng các đ ng chí ư ưở
  trong Lãnh đ o Phòng VH&TT huy n đ n d và tr c ti p ch đ o Đ i h i. ế ế
  Trân tr ng đón ti p: ế
  - Đ ng chí: Nguy n Văn Minh - Ch t ch H i ch th p đ huy n, nguyên
  Ch t ch Công đoàn c quan Phòng VH&TT; Đ ng ơ
  chí .................................................; Các đ ng chí đ i di n Chi đoàn, Chi h i khuy n ế
  h c c quan Phòng VH&TT cùng toàn th đ i bi u cán b , đoàn viên Công đoàn c ơ ơ
  quan đã đ n d Đ i h i. Đ ngh Đ i h i chúng ta nhi t li t hoan nghênh.ế
  Kính th a Đ i h i!ư
  Công đoàn t ch c chính tr - h i c a giai c p công nhân ng i lao ườ
  đ ng, có vai trò h t s c quan tr ng, b i đây là n i tr c ti p v n đ ng, thuy t ph c, ế ơ ế ế
  t ch c cho qu n chúng, viên ch c hăng hái thi đua lao đ ng h c t p, hoàn
  thành t t nhi m v chính tr đ n v , góp ph n th c hi n th ng l i đ ng l i, ơ ườ
  ch tr ng, chính sách, pháp lu t c a Đ ng, Nhà n c. ươ ướ
  Đ c s quan m lãnh đ o c a Liên đoàn lao đ ng huy n, Chi b Phòngượ
  VH&TT huy n H ng Hóa, trong nhi m 2009 - 2012, Công đoàn c s Phòng ướ ơ
  Văn hóa và Thông tin đã không ng ng l n m nh, tr ng thành. Trong th i gian g n ưở
  03 năm qua, cán b đoàn viên công đoàn công ch c, viên ch c lao đ ng Phòng
  VH&TT huy n đã v t qua nhi u khó khăn th thách, th c hi n m c tiêu do Đ i ượ
  h i nhi m kỳ 2009 - 2012 đ ra đã đ t đ c nh ng k t qu đáng khích l . T ượ ế
  ch c công đoàn không ng ng phát tri n v ng m nh, th c s chi m đ c ni m tin ế ượ
  yêu, s tín nhi m c a cán b đoàn viên, công nhân viên ch c lao đ ng. Quan h
  ph i h p ho t đ ng c a Công đoàn C quan ch t ch , đ t hi u qu cao. Ho t ơ
  đ ng công đoàn đã góp ph n vào vi c th c hi n th ng l i các m c tiêu đ ra.
  Kính th a Đ i h i !ư
  Đ i h i Công đoàn c s Phòng VH&TT nhi m kỳ 2012 - 2015 di n ra trong ơ
  hàn c nh đi u ki n nhi u thu n l i đ ng th i không ít khó khăn, đòi h i t
 • ch c công đoàn ph i ti p t c k th a nh ng thành qu , kinh nghi m truy n ế ế
  th ng c a Công đoàn c quan trong nh ng m qua, b o đ m s n đ nh v t ơ ề ổ
  ch c l c l ng t o nên s th ng nh t đoàn k t b c vào giai đo n m i; phát ượ ế ướ
  huy dân ch , trí tu , năng đ ng, ti p t c đ i m i c v hình th c và n i dung ho t ế
  đ ng c a t ch c công đoàn, v nh n th c phong cách làm vi c c a cán b
  đoàn viên, t t c cho s phát tri n Công đoàn c quan Phòng VH&TT ngày càng ơ
  l n m nh, góp ph n tích c c vào vi c th c hi n th ng l i Ngh quy t Đ i h i ế
  Công đoàn huy n H ng Hóa. ướ
  T i Đ i h i này, sau ph n báo cáo s t p trung th o lu n v báo cáo đánh giá
  t ng k t ho t đ ng công đoàn nhi m kỳ 2009 - 2012; quy t đ nh m c tiêu, ph ng ế ế ươ
  h ng nhi m v cho nhi m kỳ 2012 - 2015 Báo cáo ki m đi m c a Ban ch pướ
  hành Công đoàn c s . ơ ở
  Trong quá trình ti n t i Đ i h i nhi m kỳ 2012 - 2015, thông qua các h iế
  ngh , các cu c h p BCH đã có nhi u ý ki n đóng góp xây d ng cho các báo cáo d ế
  th o c a Ban ch p hành Công đoàn c s . Các báo cáo trình ra Đ i h i hôm nay, đã ơ ở
  c g ng t ng h p các ý ki n đóng góp đ y trí tu tâm huy t c a đoàn viên, ế ế
  công ch c, viên ch c lao đ ng. Tuy v y, v i trách nhi m tr c t p th cán b ướ
  đoàn viên t ch c công đoàn, các đ i bi u s nghiên c u, dân ch th o lu n,
  làm sáng t thêm các v n đ , nh m đ t đ c s nh t trí cao v nh ng quan đi m ượ
  nh ng gi i pháp t ch c các cu c v n đ ng, các n i dung ho t đ ng, các
  ch ng trình m c tiêu c th . Đó s c s t o nên s c m nh t ng h p trongươ ơ
  vi c tri n khai th c hi n Ngh quy t Đ i h i ế nhi m kỳ m i.
  Đ i h i chúng ta s sáng su t l a ch n, b u ra Ban ch p hành Công đoàn c ơ
  s g m các đoàn viên tiêu bi u v ph m ch t chính tr , đ o đ c, năng l c tinh
  th n trách nhi m cao đ hoàn thành nhi m v n ng n Đ i h i cán b đoàn
  viên CNVC lao đ ng giao phó và b u đ i bi u đi d Đ i h i c p trên.
  Kính th a quý v đ i bi u, th a đ i h i!ư ư
  Đ i h i CĐCS Phòng VH&TT huy n H ng Hóa nhi m kỳ 2012 - 2015 là s ướ
  ki n chính tr t m quan tr ng, v a kh ng đ nh s tr ng thành phát tri n ưở
  m nh m c a c a phong trào công ch c, viên ch c - lao đ ng, v a d p sinh ho t
  chính tr sôi n i đ đoàn viên công đoàn nhìn nh n l i nh ng k t qu đã đ t đ c, ế ượ
  nh ng h n ch , nh ng y u kém còn t n t i trong nhi m v a qua. Đ ng th i, ế ế
  cũng đi u ki n đ m i m t đoàn viên c h i góp ý ki n đ xây d ng ơ ế
  ho ch đ nh ph ng h ng, k ho ch cho công đoàn Phòng Văn hóa Thông tin ươ ướ ế
  trong 03 năm t i. Đ i h i mong r ng t t c các đ ng chí hãy tích c c, sôi n i,
  nhi t tình đem h t tâm huy t, trí tu đóng góp nh ng ý ki n quí báu góp ph n thúc ế ế ế
  đ y s phát tri n, đi lên c a công đoàn Phòng Văn hóa Thông tin chúng ta trong
  nhi m kì m i.
  V i ý nghĩa đó, thay m t đoàn ch t ch, tôi xin tuyên b : khai m c Đ i h i
  công đoàn Phòng Văn hóa và Thông tin nhi m kì 2012 - 2015.
  Xin kính chúc các quí v đ i bi u, các đ ng chí s c kho , h nh phúc. Chúc
  đ i h i thành công t t đ p.
  Xin trân tr ng c m n! ơ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/06/2016 , 15:04

Mô tả tài liệu:

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

Tin mới nhất

Trang