Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Danh Đức Thứ bảy, Tháng 8 27, 2016 - 10:11
2 Nguyen Khuong Thứ năm, Tháng 9 8, 2016 - 21:42
3 Nguyen Khuong Thứ năm, Tháng 9 8, 2016 - 21:42
4 kurata kurapika Thứ tư, Tháng 10 12, 2016 - 23:57
5 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:30
6 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:30
7 chu anh Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 13:30
8 Phạm Trang Chủ nhật, Tháng 4 16, 2017 - 12:02
9 Phạm Trang Chủ nhật, Tháng 4 16, 2017 - 12:02
10 Thu Hiền Thứ bảy, Tháng 5 6, 2017 - 23:10

Trang

ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH TỚI ĐỜI SỐNG

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 629
13
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • B giáo d c và đào t o
  Tr ng đ i h c kinh t qu c dânườ ế
  Ti u lu n môn NLCBCN Mác
  Lê-Nin II
  Đ TÀI: Đ A TÔ CHÊNH L CH T I
  Đ I S NG
  H và tên: NGUY N MINH NGUYÊN
  L p: Nh ng nguyên lý c b n c a ch nghĩa Mác Lênin 2(210)_16. ơ
  Mã sv: CQ522593
  S th t :
  Nhóm : 5.
  Giáo viên: TS Đ Th Kim Hoa
  Hà N i,tháng 5.2011
 • I, S thu đ a tô chênh l ch?
  Đây là m t trong nh ng ki n ngh m nh m nh t t H i ngh t ng k t đánh giá tình hình thi ế ế
  hành Lu t Đ t đai năm 2003, sáng 15.3 t i Hà N i, do Ban ch đ o trung ng v t ng k t thi ươ ế
  hành Lu t Đ t đai và s a đ i Lu t Đ t đai năm 2003 và UBND TP.Hà N i ph i h p t ch c.
  Chính s l n l n khái ni m gi a quy n s h u và s d ng đ t đai hi n nay đã gây khó khăn l n cho
  công tác gi i phòng m t b ng. Ngoài ra, m t ngu n đ a tô chênh l ch r t l n đang b th t thoát,
  không ch y đ c vào ngân sách nhà n c… ượ ướ
  GPMB hi n nay ch a bù đ p chi phí do Nhà n c b ra. nh: GIANG HUY ư ướ
  Ai đang đ c h ng l i t đ a tô chênh l ch?ượ ưở
  Theo ông Nguy n Đ c Bình - Tr ng ban ch đ o GPMB TP.Hà N i, nhi u năm qua, trên đ a bàn Hà ưở
  N i đ c Nhà n c đ u t nhi u tuy n đ ng, nhi u khu đô th làm giá đ t tăng cao. Các ngu n thu ượ ướ ư ế ườ
  ngân sách t đ t cũng đ c tăng lên đáng k , trong đó riêng thu t phí, l phí, ti n s d ng đ t, ti n ượ
  thuê đ t... kho ng 10.000 t đ ng/năm; thu t đ u giá quy n s d ng đ t t 2.000 – 3.000 t đ ng.
  “Tuy nhiên, trên th c t , ngay c m c thu này v n ch a bù đ p đ c các chi phí do Nhà n c đ u ế ư ượ ướ
  t ” - ông Bình nói. Ng i s d ng đ t b thu h i đ t đ c đ n bù, h tr ngày càng cao và v m t ư ườ ượ
  nào đó đã đ m b o đ c quy n l i c a ng i s d ng đ t, trong khi vi c đi u ti t giá tr gia tăng ượ ườ ế
  c a nh ng ch s d ng đ t còn l i sau khi thu h i ch a đ c quy đ nh, nên ch a t o đ c s công ủ ử ư ượ ư ượ
  b ng gi a ng i b thu h i đ t và ng i s d ng đ t còn l i sau khi thu h i. ườ ườ
  Ông Bình ví d : “Khi th c hi n ngh quy t c a Qu c h i h p nh t Hà Tây, Mê Linh... v Hà N i, giá ế
  đ t đã tăng v t. Nh v y, giá đ t tăng t m t quy t đ nh hành chính, song ngu n đ a tô chênh l ch ư ế
  r t l n này đang đ c ch y vào túi các t ch c, ng i dân s ng khu v c y, ho c vào túi gi i đ u ượ ườ
  t nhà đ t nhanh chân. ư Ngân sách nhà n c không đ c l i gì t vi c này.ướ ượ
 • Bên c nh đó, chênh l ch đ a tô sau khi m đ ng, xây d ng xong các khu đô th đã khi n giá tr ườ ế
  quy n s d ng đ t tăng g p nhi u l n so v i tr c khi m đ ng, nh ng Nhà n c l i ch a có ướ ườ ư ướ ư
  chính sách thu chênh l ch đ đi u ti t l i ho c b sung ngân sách đ tái đ u t . Đây chính là b t c p ế ư
  l n trong chính sách đ t đai hi n nay”.
  Cùng chung quan đi m này, ông Lâm Anh Tu n – Phó Ch t ch UBND qu n Hai Bà Tr ng, Hà N i ư
  cũng cho r ng, trong Lu t Đ t đai s a đ i t i đây nên b sung thêm ngu n thu ti n chênh l ch đ a tô
  sau khi Nhà n c đ u t m đ ng, xây d ng các khu đô th đ đi u ti t giá tr gia tăng cho nh ng ướ ư ườ ế
  ng i s d ng đ t b thu h i và b sung l i ngu n ti n t ngân sách đã b ra đ u t , xây d ng h ườ ư
  t ng k thu t.
  “Nên l p quy ho ch chi ti t 1/500 đ ng gom, d i cây xanh, hành lang hai bên đ ng, khai thác, qu ế ườ ườ
  đ t hai bên đ ng đ th c hi n đ u giá, đ u th u tăng thu ngân sách. Trong tr ng h p sau quy ườ ườ
  ho ch, khu đ t ra m t đ ng thì ng i s d ng đ t ph i n p ngân sách giá tr chênh l ch đ a tô. ườ ườ
  Nh ng m nh đ t nh l , hình d ng méo mó không th làm đ c nhà, n u ng i dân không t ượ ế ườ
  th ng l ng đ h p nh t đ c thì thu h i làm di n tích công c ng. Có v y m i ch m d t đ c ươ ượ ượ ượ
  tình tr ng đ ng ra đ ng, nh ng nhà không ra nhà, xoá s đ c tình tr ng nhà siêu m ng, siêu ườ ườ ư ượ
  méo...” - ông Tu n ki n ngh . ế
  Xác đ nh rõ vai trò ch s h u
  Đây cũng là v n đ gây tranh lu n r t nhi u khi ki n ngh s a đ i, b sung Lu t Đ t đai năm 2003. ế ị ử
  Đa s các đ i bi u tham d h i ngh đ u cho r ng, theo quy đ nh c a Lu t Đ t đai năm 2003, đ t đai
  thu c s h u toàn dân do Nhà n c đ i di n ch s h u; Nhà n c có quy n đ nh đo t, quy t đ nh ướ ủ ở ướ ế
  m c đích s d ng đ t, xét duy t quy ho ch, k ho ch s d ng, thu h i, giao đ t... ế
  Tuy nhiên, th c t l i cho th y quy n chi m h u, đ nh đo t c a Nhà n c đ giao cho ng i s ế ế ướ ườ
  d ng ch a hoàn toàn đ c th c hi n. Ví d , theo lu t hi n hành, các d án s n xu t, kinh doanh ư ượ
  (phát tri n kinh t ) ph i tho thu n v i ng i s d ng đ t. ế ườ
  Nhi u d án đã tho thu n 80-90% di n tích đ t, nh ng do còn 10-20% di n tích không tho thu n ư
  đ c, d n đ n ch m tri n khai, ho c không tri n khai đ c gây thi t h i cho doanh nghi p và Nhà ượ ế ượ
  n c.ướ
  Ông Nguy n Đ c Bình - m t ng i làm vi c tr c ti p trong công tác GPMB - cũng th a nh n, hi n ườ ế
  nay v n đ đ n bù, GPMB là v n đ nóng nh t, gây nhi u khi u ki n nh t, đ c bi t là v giá b i ế
  th ng. “Ng i dân luôn cho r ng giá Nhà n c b i th ng là th p, ngay c khi Nhà n c thu h i ườ ườ ướ ườ ướ
  đ t xác đ nh theo giá th tr ng. ườ
  Tuy nhiên, khi ng i dân không ch p nh n thì Nhà n c cũng không có quy đ nh đ phân x m i ườ ướ
  quan h này mà h u h t ph i áp d ng bi n pháp hành chính” - ông Bình cho bi t. Theo ông Bình, ế ế
  trong Lu t Đ t đai s a đ i t i đây nên b sung các quy đ nh c th v quy n c a ch s h u đ t
  đai, trong đó c th hoá quy n đ nh đo t m i có th kh c ph c đ c tình tr ng này. ượ
  Nhi u đ i bi u d h i ngh cũng cho r ng, quy đ nh xác nh n ngu n g c quy n s d ng h p pháp
  cho các lo i đ t không có gi y t tính t tr c 15.10.1993 thì đ c b i th ng theo Ngh đ nh 84 ướ ượ ườ
  cũng là thi u khách quan, gây khi u ki n l n vì nhi u h gia đình đã l n chi m đ t công, ao, đ ng ế ế ế ườ
  đi chung... t nhi u năm, nay l i đ c th a nh n là h p pháp gây b t bình l n trong dân. ượ
  “Nên có quy đ nh c th v tr ng h p này, trong đó yêu c u ng i dân ph i ch ng minh đ c ườ ườ ượ
  ngu n g c đ t là h p pháp m i đ c công nh n. L i ích v t ch t l n n u không đ c gi i quy t ượ ế ượ ế
  h p lý s gây mâu thu n l n” - lãnh đ o qu n Hai Bà Tr ng kh ng đ nh. ư

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/08/2016 , 22:57

Mô tả tài liệu:

ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH TỚI ĐỜI SỐNG

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lê nin: ĐỊA TÔ CHÊNH LỆCH TỚI ĐỜI SỐNG

Tin mới nhất

Trang