Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 phan hai Thứ ba, Tháng 11 24, 2015 - 11:44
2 phan hai Thứ ba, Tháng 11 24, 2015 - 11:44
3 quang chinh Thứ sáu, Tháng 4 22, 2016 - 20:13

Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa

Ảnh của dreamme458
MS QUỲNH ANH(1,104 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 56 | Loại file: DOC
 • Đ T V N Đ
  Đ t đai đóng vai trò quy t đ nh đ i v i s sinh t n c a con ng i. Đ t ế ườ
  đai đi u ki n v t ch t c n thi t cho s t n t i tham gia o h u h t các ế ế
  quá trình s n xu t v t ch t c a xã h i. Đ t đai là m t tài nguyên thiên nhiên
  cùng quý giá. Đ t đai i tr ng s ng c a con ng i c sinh v t, đ a ườ ườ
  bàn phân b dân c , xây d ng các công trình kinh t , văn hoá, an ninh qu c ư ế
  phòng… Đ t đai t li u s n xu t đ c bi t ch y u không th thi u c a ư ế ế
  các ngành s n xu t, nh t ngành s n xu t Nông Lâm nghi p. Trong s n
  xu t Lâm nghi p, đ t đai là t li u s n xu t ch y u ư ế , tính ch t và đ u m
  c a đ t đóng vai trò quy t đ nh vào quá trình s n xu t và hình thành s n ph m. ế
  V i s n xu t Lâm nghi p, đ t không ch c s không gian, là đi u ki n v t ơ
  ch t c n thi t còn y u t c a s n xu t. Đ t v a đ i t ng v a t ế ế ượ ư
  li u c a s n xu t Lâm nghi p. Vì v y, Đ t đait li u s n xu t ch y u ư ế
  đ c bi t trong s n xu t Lâm nghi p ch trong s n xu t Lâm nghi p đ t
  m i có đ c ch c năngy. ượ
  Đ t đai khác v i các t li u s n xu t khác ch ư n u bi t s d ng t khôngế ế
  bao gi b hao mòn mà l i t t lên. Tuy nhiên, đ t là ngu n ngun li u có gi i h n
  v s l ng, c đ nh trong không gian. Do đó, vi c qu n lý s d ng đ t đai h p lý ượ
  có hi u qu b n v ng đang v n đ qua tâm hàng đ u c a m i đ a ph ng, m i ươ
  qu c gia.
  Trong nh ng năm g n đây, vi c th c hi n QHS s tham gia c a
  ng i dân b c đ u đ c áp d ng trên đ a bàn Nông thôn mi n núi n c ta. Tườ ướ ượ ướ
  đó ng i dân th t QHSDĐ c a mình m t ch h p lý, hi u qu b nườ ể ự
  v ng, b o đ m s i a gi a l i ích kinh t v i l i ích xã h i và môi tr ng ế ườ
  sinh thái.
  Tuy nhiên, th th y QHSDĐ c th cho c p hi n nay đang còn
  nhi u v n đ c n ti p t c đ c nghiên c u đ đi đ n nh thành c s ế ượ ế ơ
  lu n và th c ti n c a công tác này. B i vì, vi c l p quy ho ch ph i đ c ti n ượ ế
  hành t trên xu ng và sau đó b sung, hoàn ch nh t d i lên. Đây là quá trìnhướ
  1
 • m i quan h ng c, tr c ti p ch t ch gi a t ng th c th , gi a vi ượ ế
  mô và vĩ mô trong m t h th ng ch nh th .
  QHSc p xã là m t yêu c u r t b c thi t c n đ c ti n nh đ nh kỳ ế ượ ế
  nh m phát huy vai trò ch đ o c a đ i v i s n xu t m nghi p, làm c s cho ơ
  công tác giao đ t m nghi p cho c ch th qu n lý s d ng. Trong nh ng năm
  qua, công tác này tuy đã đ c th c hi n h u h t c đ a ph ng n c ta songượ ế ươ ướ
  v n n nhi u t n t i nh t đ nh. Vi c đánh giá hi n tr ng ch a thu hút đ c s ư ượ
  tham gia c a ng i dân và c ng đ ng. M c tiêu và n i dung c a ph ng án quy ườ ươ
  ho ch th ng ch a quan tâm m t ch th a đáng t i nhu c u nguy n v ng c a ườ ư
  ng i n các c ng đ ng nên vai trò ch đ o c a các ph ng án quy ho ch nườ ươ
  nhi u h n ch . ế
  Minh Hóa m t huy n mi n núi c a t nh Qu ng Bình, t ng di n
  tích t nhiên 141.006 ha. Trong đó 131.335,9 ha đ t đ i núi (chi m h n ế ơ
  93% di n tích toàn huy n). Đ i s ng nhân dân còn nhi u khó khăn
  [1]
  .
  Xã Minh Hóa là m t trong 16 xã, th tr n c a huy n Minh Hóa. T năm 2002
  vi c thông tuy n đ ng H Chí Minh đã t o đi u ki n cho giao thông tr nên t ng ế ườ ươ
  đ i thu n l i. Đ c bi t, trong năm 2010 tr c đ ng chính vào trung tâm xã, các tuy n ườ ế
  đ ng liên thôn cũng nh các tuy n đ ng ngõ trong thôn đã đ c bê tông hóa hoànườ ư ế ườ ượ
  toàn. T ng di n tích t nhiên c a xã là 3.396 ha v i 3.476 nhân kh u trong 773 h
  đ c phân b 9 thônượ
  [2]
  . Do vi c QHSDĐ ch a đ c th c hi n c th rõ ràng nên ư ượ
  vi c phân b đ t đai cho các ngành, các thành ph n qu n lý, th c hi n giao đ t Lâm
  nghi p cho các h gia đình, chuy n đ i m c đích s d ng đ t v n còn lúng túng. H
  th ng canh tác c a ng i dân còn l c h u, ki n th c v vi c s d ng đ t đúng m c ườ ế
  đích đúng k thu t v n còn m o nên đ t d b thoái hóa và xói mòn ngày càng tăng,
  ng i dân thi u v n s n xu t, khoa h c k thu t l c h u v m i m t, thi u ki nườ ế ế ế
  th c,… H ng gi i quy t hi n nay là giúp xã Quy ho ch l i đ t đai, l p k ho ch ướ ế ế
  phát tri n s n xu t nông lâm nghi p, phân tích đ xu t c c u cây tr ng, v t nuôi ơ
  phù h p, đ ng th i đ m b o chính sách pháp lu t m i c a Nhà n c v đ t đai ướ ,
  đ m b o QHSDĐ là h th ng các bi n pháp kinh t , k thu t và pháp ch c a Nhà ế ế
  n c v t ch c s d ng đ t đ y đ .ướ
  2
 • Xu t phát t th c ti n nh n th c trên th y nh c p thi t c a vi c ế
  QHS h p lý s t o đi u ki n thu n l i cho vi c pt tri n kinh t c a đ a ẽ ạ ế
  ph ng n i ch n đ i nghn c uươ : “Đ xu t ph ng án quy ho ch s ươ
  d ng đ t cho Minh a, huy n Minh Hóa, t nh Qu ng Bình giai đo n 2011
  2020”.
  3

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/09/2015 , 23:19

Mô tả tài liệu:

Đề xuất phương án quy hoạch sử dụng đất cho xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa

Đ T V N ĐẶ Ấ ỀĐ t đai đóng vai trò quy t đ nh đ i v i s sinh t n c a con ng i. Đ tấ ế ị ố ớ ự ồ ủ ườ ấđai là đi u ki n v t ch t c n thi t cho s t n t i và tham gia vào h u h t cácề ệ ậ ấ ầ ế ự ồ ạ ầ ếquá trình s n xu t v t ch t c a xã h i. ả ấ ậ ấ ủ ộ Đ t đai là m t tài nguyên thiên nhiên vôấ ộcùng quý giá. Đ t đai là môi tr ng s ng c a con ng i và c sinh v t, là đ aấ ườ ố ủ ườ ả ậ ịbàn phân b dân c , xây d ng các công trình kinh t , văn hoá, an ninh qu cố ư ự ế ốphòng… Đ t đai là t li u s n xu t đ c bi t và ch y u không th thi u c aấ ư ệ ả ấ ặ ệ ủ ế ể ế ủcác ngành s n xu t, nh t là ngành s n xu t Nông – Lâm nghi p.ả ấ ấ ả ấ ệ Trong s nảxu t Lâm nghi p, đ t đai là t li u s n xu t ch y uấ ệ ấ ư ệ ả ấ ủ ế , tính ch t và đ màu mấ ộ ỡc a đ t đóng vai trò quy t đ nh vào quá trình s n xu t và hình thành s n ph m.ủ ấ ế ị ả ấ ả ẩV i s n xu t Lâm nghi p, đ t không ch là c s không gian, là đi u ki n v tớ ả ấ ệ ấ ỉ ơ ở ề ệ ậch t c n thi t mà còn là y u t c a s n xu t. Đ t v a là đ i t ng v a là tấ ầ ế ế ố ủ ả ấ ấ ừ ố ượ ừ ưli u c a s n xu t Lâm nghi p. Vì v y, Đ t đai là t li u s n xu t ch y u vàệ ủ ả ấ ệ ậ ấ ư ệ ả ấ ủ ếđ c bi t trong s n xu t Lâm nghi p và ch có trong s n xu t Lâm nghi p đ tặ ệ ả ấ ệ ỉ ả ấ ệ ấm i có đ c ch c năng này.ớ ượ ứĐ t đai khác v i các t li u s n xu t khác chấ ớ ư ệ ả ấ ở ổ n u bi t s d ng thì khôngế ế ử ụbao gi b hao mòn mà l i t t lên. Tuy nhiên, đ t là ngu n nguyên li u có gi i h nờ ị ạ ố ấ ồ ệ ớ ạv s l ng, c đ nh trong không gian. Do đó, vi c qu n lý s d ng đ t đai h p lýề ố ượ ố ị ệ ả ử ụ ấ ợcó hi u qu b n v ng đang là v n đ qua tâm hàng đ u c a m i đ a ph ng, m iệ ả ề ữ ấ ề ầ ủ ỗ ị ươ ọqu c gia.ốTrong nh ng năm g n đây, vi c th c hi n QHSDĐ có s tham gia c aữ ầ ệ ự ệ ự ủng i dân b c đ u đ c áp d ng trên đ a bàn Nông thôn mi n núi n c ta. Tườ ướ ầ ượ ụ ị ề ướ ừđó ng i dân có th t QHSDĐ c a mình m t cách h p lý, hi u qu và b nườ ể ự ủ ộ ợ ệ ả ềv ng, b o đ m s hài hòa gi a l i ích kinh t v i l i ích xã h i và môi tr ngữ ả ả ự ữ ợ ế ớ ợ ộ ườsinh thái.Tuy nhiên, có th th y QHSDĐ c th cho c p xã hi n nay đang cònể ấ ụ ể ấ ệnhi u v n đ c n ti p t c đ c nghiên c u đ đi đ n hình thành c s lýề ấ ề ầ ế ụ ượ ứ ể ế ơ ởlu n và th c ti n c a công tác này. B i vì, vi c l p quy ho ch ph i đ c ti nậ ự ễ ủ ở ệ ậ ạ ả ượ ếhành t trên xu ng và sau đó b sung, hoàn ch nh t ừ ố ổ ỉ ừ d i lên. Đây là quá trìnhướ1

Tin mới nhất

Trang