Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lam Minh Khang Thứ năm, Tháng 1 5, 2017 - 16:01
2 Dinh Pham Thứ tư, Tháng 5 17, 2017 - 21:28

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm học 2016 - 2017

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 41
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 2 | Loại file: DOC
 • Đ thi Violympic Toán l p 3 vòng 6 năm 2016 - 2017
  Bài 1: S p x p các giá tr theo th t tăng d n ế
  Bài 2: V t ch ng ng i v tượ ướ
  Câu 1: 1/3 c a 57m là:... m
  Câu 2: 1/5 c a 65kg là:... kg
  Câu 3: Tính: 241 + 289 =...
  Câu 4: Tính: 267 - 198 =...
  Câu 5: Tính 63 : 7 + 48 =...
  Câu 6: Tính 38 + 475 =....
  Câu 7: Gi m s 72 đi 4 l n ta đ c s :... ượ
  Câu 8: Tìm X bi t: X x 4 - 13 = 71ế
  Câu 9: T ng c a hai s g p 3 l n s h ng th nh t, bi t s h ng th hai 48. S ế
  h ng th nh t là:...
  Câu 10: Tích c a hai s g p 7 l n th a s th nh t. V y th a s th nh t là:...
  Bài 3: Đ nh núi trí tu
  Câu 1: Đi n s thích h p vào ch ch m: 3hm = ...m
  Câu 2: Tính 403 - 389 =...
 • Câu 3: Tính 28 x 7 =...
  Câu 4: 1/5 c a 150m là:... m
  Câu 5: 1/7 c a 56kg là:... kg
  Câu 6: Tìm X bi t: X x 7 = 84ế
  Câu 7: G p 4 lên 7 l n thì đ c k t qu là:... ượ ế
  Câu 8: Tích c a s ch n nh nh t l n h n 16 và 6 là:... ơ
  Câu 9: Cho m t s , bi t s đó chia cho 6 d a 4. V y khi chia s đó cho 2 thì s d là:... ế ư ư
  Câu 10: Cho m t s , bi t s đó chia cho 9 d a 3. V y khi chia s đó cho 3 thì s d ế ư ư
  là:...
  Đáp án
  Bài 1: S p x p theo th t tăng d n ế
  19 < 17 < 9 < 15 < 18 < 14 < 1 < 6 < 13 < 12 < 7 < 11 < 4 < 2 < 5 < 3 < 10 < 16 < 20 < 8
  Bài 2: V t ch ng ng i v tượ ướ
  Câu 1: 19
  Câu 2: 13
  Câu 3: 530
  Câu 4: 69
  Câu 5: 57
  Câu 6: 495
  Câu 7: 18
  Câu 8: 21
  Câu 9: 24
  Câu 10: 7
  Bài 3: Đ nh núi trí tu
  Câu 1: 300
  Câu 2: 14
  Câu 3: 196
  Câu 4: 30
  Câu 5: 8
  Câu 6: 12
  Câu 7: 28
  Câu 8: 108
  Câu 9: 2
  Câu 10: 1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:45

Mô tả tài liệu:

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm học 2016 - 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 6 năm học 2016 - 2017

Tin mới nhất

Trang