Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

ĐỀ THI TIẾNG VIỆT HỌC KỲ 2 LỚP 2 năm hoc 2016

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 152
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Tr ng ti u h c TT Đoan Hùng ườ
  H và tên :............................... L p : …
  KI M TRA Đ NH CU I KỲ II
  Môn : Ti ng vi t – L p 2ế
  Năm h c : 2015-2016
  A. §äc thÇm đo n văn sau:
  Quy n s liên l c .
  Ai cũng b o b Trung l m hoa tay . B làm cũng khéo , vi t ch ế
  thì đ p . Ch ng hi u sao , Trung khôngđ c hoa tay nh th . Tháng ượ ư ế
  nào , trong s liên l c , giáo cũng nh c Trung ph i t p vi t thêm ế
  nhà .
  M t m , b l y trong t ra m t quy n s m ng đã ng màu , đ a ư
  cho Trung . Trung ng c nhiên : đó quy n s liên l c c a b ngày b
  còn là m t c u h c trò l p hai . Trang s nào cũng ghi l i th y khen b
  Trung chăm ngoan , h c gi i . Nh ng cu i l i phê , th y th ng nh n ư ườ
  xét ch b Trung ngu ch ngo c , c n luy n vi t nhi u h n . Trung băn ế ơ
  khoăn :
  - Sao ch b đ p th mà th y còn chê ? ế
  B b o :
  - Đ y là do sau này b t p vi t r t nhi u , ch m i đ c nh v y . ế ượ ư
  - Th b có đ c th y khen không ?ế ượ
  Gi ng b bu n h n :
  - Không . Năm b h c l p ba , th y đi b đ i r i hi sinh .
  Nguy n Minh
  B. Khoanh vào trước ý ®óng trong c¸c c©u tr¶ lêi
  dưới đây:
  Câu 1: Trong s liên l c cô giáo nh c Trung đi u gì ?
  a. Ph i rèn ch vi t . ế
  b. Ph i t p vi t thêm nhà ế
  c. Ph i gi v c n th n
  Câu 2: B đ a quy n s liên l c cũ c a b cho Trung xem đ làm gì ư
  ?
  a. Đ cho Trung bi t b lúc nh h c cũng gi i . ế
  b. Đ cho Trung bi t lúc nh b vi t ch r t đ p . ế ế
  c. Đ cho Trung bi t lúc nh b cũng vi t ch x u nh ng nh th y ế ế ư
  khuyên b t p vi t nhi u nên ngày nay ch m i đ p . ế
  Câu 3: Nh ng c p t nào sau đây trái nghĩa v i nhau :
  a. Khéo – đ p
  b. Khen – chê
  c. Cha – b
  Câu 4: Đ t câu h i cho b ph n in đ m trong câu sau :
  Cô giáo nh c Trung ph i t p vi t thêm nhà . ế
  ……………………………………………………………………………
 • Câu 5: Câu : B làm gì cũng khéo . “ thu c m u câu nào ?
  a. Ai – th nào ?ế
  b. Ai – là gì ?
  c. Ai – làm gì ?
  KI M TRA Đ NH CU I KÌ II
  Môn : Ti ng vi t – L p 2ế
  Năm h c : 2015-2016
  II. KI M TRA VI T (40 đi m)
  1. Chính t : nghe – vi t ế - 15 phút
  Bài: Ai ngoan s đ c th ng. (SGK Ti ng vi t 2 t p 2 trang 100). ượ ưở ế
  Vi t đo nế : M t bu i sáng.....n i t m r a. ơ
  2. T p làm văn (5 đi m) – 25 phút
  Vi t m t đo n văn ng n (t 3 đ n 5 câu) ế ế k v nh Bác H
 • H NG D N ĐÁNH GIÁ CHO ĐI M ƯỚ
  MÔN: TI NG VI T – L P 2
  Năm h c: 2015 – 2016
  I. Ki m tra đ c (10 đi m)
  1. Đ c thành ti ng (5 đi m) ế
  + Đ c đúng ti ng, đúng t : 3 đi m ế
  Ng t ngh h i đúng các d u câu, các c m t rõ nghĩa : 1 đi m ơ
  Ng t ngh h i không đúng t 3 đ n 4 ch : 0,5 đi m ơ ế
  Ng t ngh h i không đúng t 5 ch tr lên : 0 đi m ơ
  + T c đ đ c đ t yêu c u : 1 đi m
  + Tr l i đúng và đ câu h i c a GV nêu (1 đi m)
  Tr l i ch a đ ý ho c di n đ t ch a rõ ràng : 0,5 đi m ư ư
  Tr l i sai ho c không tr l i đ c : 0 đi m ượ
  2. Đ c th m và tr l i câu h i (5 đi m)
  Ch n đúng m i câu đ c 1 đi m ượ
  Câu 1 2 3 4 5
  Ý đúng b c b c
  II. Ki m tra vi t (10 đi m) ế
  1. Chính t (5 đi m)
  + Bài vi t không m c l i chính t , ch vi t ràng, trình bày đúng,ế ế
  s ch, đ p : 5 đi m.
  M i l i chính t trong bài vi t (sai âm đ u, v n ho c d u thanh; ế
  không vi t hoa đúng quy đ nh) : tr 0,5 đi m.ế
  Ch vi t không ràng, sai v đ cao, kho ng cách, ki u ch ho c ế
  trình bày b n,... tr 1 đi m toàn bài.
  2. T p làm văn (5 đi m)
  HS vi t đ c đ y đ câu tr l i theo g i ý, vi t thành đo n văn, đúngế ượ ế
  ng pháp, trình bày s ch đ p : 5 đi m.
  Tuỳ theo m c đ sai sót v ý, v di n đ t ch vi t th cho các ế
  m c đi m : 4,5; 4; 3,5; 3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016 , 17:15

Mô tả tài liệu:

ĐỀ THI TIẾNG VIỆT HỌC KỲ 2 LỚP 2 năm hoc 2016

ĐỀ THI TIẾNG VIỆT HỌC KỲ 2 LỚP 2 năm hoc 2016

Tin mới nhất

Trang