Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:19
2 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:19
3 Cường Đinh Quốc Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 11:04
4 trần phương Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 14:11
5 Phương Xuân Trịnh Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 14:09
6 Hổmập Hiền Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 15:21
7 vo song Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 20:38
8 vo song Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 20:38
9 - THPT Chuyên Bắc Giang Nguyễn Văn Thảo Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 21:23
10 - THPT Chuyên Bắc Giang Nguyễn Văn Thảo Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 21:23

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Thanh Miện - Hải Dương

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 236
30
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • S GD & ĐT H I D NG ƯƠ
  TR NG THPT THANH MI NƯỜ
  Đ THI TH THPTQG L N 1 NĂM H C 2017
  Môn: Toán
  Th i gian làm bài: 90 phút
  Đ thi g m: 05 trang – 50 câu
  Mã đ thi 135
  H , tên thí
  sinh:..................................................................... S báo danh: .............................
  Câu 1: Cho hàm s có đ o hàm trên và Tính
  A. -7 B. -1 C. 7 D. 1
  Câu 2: Hàm s nào d i đây ngh ch bi n trên t ng kho ng xác đ nh? ướ ế
  (I) (II)
  (III) (IV)
  A. Hàm s (II) và (III) B. Hàm s (III) và (IV) C. Hàm s (I) D. Hàm s (I)và (II)
  Câu 3: Cho hàm s . M nh đ nào
  sau đây sai:
  A. Hàm s ngh ch bi n trên kho ng ế
  B. Hàm s có đ o hàm
  C. T p xác đ nh c a hàm s D. Hàm
  s đ ng bi n trên kho ng ế
  Câu 4: Th tích c a t di n đ u ABCD c nh 2cm là:
  A. B. C. D.
  Câu 5: T p xác đ nh c a hàm s là:
  A.
  B.
  Trang 1/6 - Mã đ thi 135
  f x
  2;3
  2 3; 3 4.f f 
  3
  2
  'f x dx
  5
  1
  x
  y
  x
  1
  0
  cos
  y x
  x
  2
  4y x x
  3
  y x x
  2 2
  ln 1 1y x x x x
  0;
  2
  ' ln 1y x x
  0;
  2 2
  3
  3
  cm
  2 3
  3
  3
  cm
  8 2
  3
  3
  cm
  8
  3
  cm
  2
  2
  2
  log 4y x
  ; 2 2; 
  \ 2¡
 • C.
  D.
  Câu 6: Cho hình l p ph ng có c nh b ng ươ
  A. Phát bi u nào sau đây là đúng?
  A. Bán kính m t c u ngo i ti p hình l p ế ph ng là ươ
  B. Bán kính m t c u ngo i ti p hình l p ế ph ng là ươ
  C. Bán kính m t c u ngo i ti p hình l p ế ph ng là ươ
  D. Bán kính m t c u ngo i ti p hình l p ế ph ng là ươ
  Câu 7: Cho Giá tr nh nh t c a bi u th c
  b ng:
  A. B. C. D.
  Câu 8: Ph ng trình ti p tuy n c a đươ ế ế
  th hàm s t i ti p đi m là: ế
  A. B. C. D.
  Câu 9: cho a, b các s th c
  d ng l n h n 1. S nghi m c a ph ng trình: là:ươ ơ ươ
  A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
  Câu 10: Di n tích hình ph ng gi i h n b i
  các đ ng tr c Ox đ c tính b i côngườ ượ
  th c
  A. B.
  C. D.
  Câu 11: M t hình t di n
  đ u c nh b ng a, m t đ nh trùng v i đ nh c a hình nón, ba đ nh còn l i n m trên
  đ ng tròn đáy c a hình nón. Khi đó di n tích xung quanh c a hình nón là :ườ
  A. B. C. D.
  Câu 12: Cho hàm s
  liên t c trên , Tính
  A. 5 B. 9 C. 14 D.
  20
  Câu 13: Cho hàm s M nh đ nào d i đây ướ
  đúng:
  A. Hàm s có ti m c n đ ng
  ti m c n ngang
  B. Hàm s có ti m c n đ ng
  C. Hàm s có ti m c n ngang
  D. Hàm s có ti m c n đ ng và ti m c n ngang
  Câu 14: M t tam giác ABC vuông t i A, AB = 6, AC = 8. Cho hình tam giác ABC quay quanh
  c nh AC ta đ c hình nón di n tích xung quanh di n tích toàn ph n l n l t Sượ ượ
  1,
  S
  2
  . Hãy ch n
  k t qu đúng:ế
  A. B. C. D.
  Câu 15: Cho hàm s . Tìm m đ hàm
  s đ t c c đ i t i
  A. B.
  C. D.
  Câu 16: Ph ng trình ươ hai nghi m . G
  tr c a là :
  A. B. C. D. Đáp s khác
  Câu 17: Giá tr c a b ng:
  A. 1 B. C. 0 D.
  Câu 18: Cho các s th c th a mãn Phát
  bi u nào sau đây là đúng :
  Trang 2/6 - Mã đ thi 135
  ; 2 2; 
  3a
  2a
  2
  2
  a
  3
  2
  a
  2 2
  2.x xy y
  2 2
  P x xy y
  2
  3
  1
  6
  1
  3
  3
  3 2
  3 3 1y x x x
  0;1B
  3 1 0x y 3 1 0x y 3 1 0x y 3 1 0x y
  x
  x x
  a b a b
  ; 2y x y x
  2
  0
  2 x x dx
  2
  0
  2x x dx
  2 2
  0 0
  2xdx x dx
  1 2
  0 1
  2xdx x dx
  2
  1
  2
  3
  S a
  2
  1
  3
  2
  S a
  2
  3S a
  2
  1
  3
  3
  S a
  f x
  ¡
  2 3
  1 1
  2, 7.f x dx f x dx
  3
  2
  .f x dx
  2
  2
  1
  x
  y
  x
  1x
  0y
  1x
  0y
  1y
  0x
  1
  2
  9
  5
  S
  S
  1
  2
  5
  9
  S
  S
  1
  2
  8
  5
  S
  S
  1
  2
  5
  8
  S
  S
  3 2 2
  4
  5
  9
  y x mx m x
  0x
  2
  3
  m  
  2
  3
  m
  2
  3
  m  
  0m
  1
  9 3 2 0
  x x
  1 2 1 2
  ,x x x x
  1 2
  2 3A x x
  3
  4log 2
  1
  3
  3log 2
  sin
  0
  1
  lim
  x
  x
  e
  x
  
  
  , , ,a b c d
  2 .5 2 .5 .
  a b c d
 • A.
  B.
  C. D.
  Câu 19: Cho hàm s . M nh đ nào d i đây ướ
  đúng?
  A. Hàm s ngh ch bi n trên ế B.
  Hàm s ngh ch bi n trên kho ng ế
  C. Hàm s đ ng bi n trên . ế D. Hàm s ngh ch bi n trên kho ng ế
  Câu 20: Cho Tính
  A. 4 B. 3 C. 24 D. 6.
  Câu 21: Cho kh i chóp S.ABC ; M N l n
  l t trung đi m c a c nh ượ SA, SB; th tích kh i chóp S.ABC b ng 4 a
  3
  . Th tích c a kh i chóp
  S.MNC b ng
  A. B. C. D.
  Câu 22: Phát bi u nào sau đây là đúng?
  A. B.
  C. D.
  Câu 23:
  Phát bi u o sau đây sai ?
  A. Kh i đa di n có đúng 2017 đ nh
  B. Kh i đa di n có đúng 4034 c nh
  C. Kh i đa di n có đúng 4032 c nh
  D. Kh i đa di n có đúng 2017 m t
  Câu 24: Cho hàm s xác đ nh, liên t c
  trên đ th đ ng cong trong hình ườ
  v bên . M nh đ nào d i đây đúng ướ :
  A. B.
  C. D.
  Câu 25: Hàm s nào
  sau đây là m t nguyên hàm
  c a hàm s
  A. B.
  C. D.
  Câu 26: Giá
  tr l n nh t
  giá tr nh nh t c a
  hàm s trên đo n l n
  l t M m. Khi đó giáượ
  tr c a hi u m – M là:
  A. B. C.
  D.
  Câu 27: T p nghi m b t ph ng trình: ươ là :
  A. B. C. D.
  Câu 28: Cho hình ph ng D
  gi i h n b i các đ ng ườ
  Cho hình ph ng D quay xung quanh tr c Ox, tính th tích kh i tròn xoay t o thành
  A. (đvtt) B. (đvtt) C. (đvtt) D. (đvtt)
  Câu 29: Cho: khi đó:
  Trang 3/6 - Mã đ thi 135
  ln 2 ln 5a c d b
  a c
  b d
  a c
  b d
  2
  1
  x
  e
  y
  x
  ¡
  ;1
  ¡
  1; 
  6
  0
  12.f x dx
  2
  0
  3 .f x dx
  3
  8
  a
  3
  2
  a
  3
  4
  a
  3
  2
  4
  3
  3 4
  3
  1
  4
  1
  x
  dx x C
  x
  3
  2
  4
  3
  3 4
  1
  1
  x
  dx x C
  x
  3
  2
  4
  3
  3 4
  1
  1
  8
  1
  x
  dx x C
  x
  3
  2
  4
  3
  3 4
  3
  1
  8
  1
  x
  dx x C
  x
  1 2 2016
  ...SA A A
  1 2 2016
  ...SA A A
  1 2 2016
  ...SA A A
  1 2 2016
  ...SA A A
  4 2
  y ax bx c
  ¡
  4
  2
  -2
  -4
  0, 0, 0a b c 0, 0, 0a b c 0, 0, 0a b c 0, 0, 0a b c
  tan ?y x
  ln cosy x
  ln siny x 
  ln cosy x 
  ln siny x
  3 2
  2 7 1y x x x
  0; 2
  6
  13
  6
  11
  3 1
  3
  2log 4 3 log 2 3 2x x
  3
  ;3
  4
  3
  ;
  4
  
  3
  ;
  4
  
  3
  ;3
  4
  2
  4 3 ; 3.y x x y x
  120
  100
  125
  115
  2 1 2 1
  m n

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017 , 15:50

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Thanh Miện - Hải Dương

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Thanh Miện - Hải Dương Do quá trình convert để hiển thị tài liệu bị lỗi. Các bạn có thể download đề thi về máy để xem đầy đủ nhé.

Tin mới nhất

Trang