Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:20
2 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:20
3 trần phương Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 14:13
4 Phạm Thế q Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 20:59
5 toangtc mai Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 21:25
6 Trần Thanh Huyền Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 22:09
7 Trần Thanh Huyền Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 22:09
8 Phương Xuân Trịnh Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 14:11
9 vo song Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 20:39
10 vo song Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 20:39

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 283
39
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • S GIÁO D C & ĐÀO T O B C NINH
  TR NG THPT NGUY N VĂN CƯỜ
  Đ THI MINH H A THPT QU C GIA
  NĂM H C 2016-2017
  MÔN TOÁN L P 12
  Th i gian làm bài: 90 phút;
  (không k th i gian phát đ )
  Mã đ thi
  (Thí sinh không đ c s d ng tài li u)ượ
  H , tên thí sinh:..................................................................... S báo danh: .............................
  Câu 1. Đ th d i đây là c a hàm s nào ướ
  A. B. C.
  D.
  Câu 2. Đ th hàm s
  có đ ng ti m c nườ
  ngang có ph ngươ
  trình là:
  A. B.
  C. D.
  Câu 3. Tìm m đ đ
  th hàm s có hai
  đ ng ti m c nườ
  ngang
  A. B.
  C. D.
  Câu 4. Hàm s
  ngh ch bi n trên ế
  kho ng nào?
  A. B. C.
  D.
  Câu 5. Tìm m đ ngh ch bi n ế
  trên kho ng
  A. B. C.
  D.
  Câu 6. Tìm giá tr c c ti u cu hàm s
  A. B. C. D.
  Câu 7. Tìm m đ hàm s có 3 c c tr
  A. B. C. D.
  Câu 8. Tìm m đ hàm s có c c đ i, c c
  ti u và hai đi m c c đ i, c c ti u c a đ th hàm s n m v hai phía c a đ ng th ng ườ
  A. B. C. D.
  Câu 9. Tìm m đ đ ng th ng c t đ ườ
  th t i hai đi m phân bi t
  A. B. C.
  D.
  Câu 10. Giá tr l n nh t c a hàm s trên
  đo n [0,3] đ t đ c t i x b ng bao nhiêu? ượ
  A.3 B.0
  C.1 D.2
  Câu 11. M t con cá h i b i ng c dòng đ ơ ượ
  v t m t kho ng cách là 400km. V n t cượ
  dòng n c là 10km/h. N u v n t c b i c a cá khi n c đ ng yên là (km/h) thì năng l ng tiêu ướ ế ơ ướ ượ
  Trang 1/6
  3
  3 1y x x
  4 2
  2 1y x x
  4 2
  2 2y x x
  4 2
  2 1y x x
  2 1
  4
  x
  y
  x
  2x
  4y 2y
  1
  2
  y  
  0m
  0m 0m 0m
  3 2
  3 2y x x 
  ,0
  0,2
  2,
  ,0 ; 2, 
  3 2
  1
  2 1 2
  3
  y x mx m x m
  2,0
  1
  2
  m
  1
  2
  m
  1m
  0m
  CT
  y
  3 2
  2 3 3y x x
  3
  CT
  y 2
  CT
  y
  0
  CT
  y
  1
  CT
  y
  4 2
  1 2y mx m x
  0 1m 0 1m
  0
  1
  m
  m
  0 1m
  1 0x
  1m 1m 1m
  4m
  : 2 0d x y m
  1
  :
  2
  x
  C y
  x
  1 9m
  1
  9
  m
  m
  1
  9
  m
  m
  5m
  2
  5 1
  2
  x x
  y
  x
  v
  t
  3
  E v cv t
  c
  E
 • hao c a cá trong gi đ c cho b i công th c , trong đó là m t h ng s , đ c tính b ng jun. Tìm ượ ượ
  v n t c c a cá khi n c đ ng yên đ năng l ng tiêu hao là ít nh t. ướ ượ
  A. B. C.
  D.
  Câu 12. Gi i ph ng trình . ươ
  A. x = 2 B. x = 1 C. x = 3 D. x =4
  Câu13:Tìm t p xác đ nh c a hàm s y =
  A. (0; +∞)\ {e} B. (0; +∞) C. R D. (0; e)
  Bài 14. Tính đ o hàm c p 1 c a hàm s .
  A. B.
  C. D.
  Câu 15: Gi i b t ph ng trình . ươ
  A. ; B. (-3; 2); C.; D. (-; 2).
  Câu 16. Cho hàm s . Kh ng đ nh nào sau
  đây SAI
  A. B.
  C. D.
  Câu 17. Tính đ o hàm c a hàm s y =
  A. y = B. C.
  D..
  Câu 18. Gi s ta có h th c a
  2
  + 4b
  2
  = 5ab (a, b > 0). H th c nào sau đây là đúng?
  A. ᄃ
  B. ᄃ
  C. ᄃ
  D. ᄃ
  Câu 19. Cho log. Khi đó tính tính theo
  a và b.
  A. a + b B. ᄃ C. ᄃ D. ab
  Câu 20. Trong các m nh đ sau, m nh đ nào là m nh đ đúng?
  A. ᄃ
  B. ᄃ
  C. ᄃ
  D. ᄃ
  Câu 21. M t ng i g i ti t ki m ngân hàng, m i tháng g i 1 tri u đ ng, v i lãi su t kép ườ ế
  1%/tháng. G i đ c hai năm 3 tháng ng i đó công vi c nên đã rút toàn b g c lãi v . S ư ườ
  ti n ng i đó rút đ c là ườ ượ
  A. (tri u đ ng);
  B. (tri u đ ng);
  C. (tri u đ ng); D.
  (tri u đ ng).
  Câu 22. Tính tích phân .
  Trang 2/6
  12 /km h
  15 /km h
  18 /km h
  20 /km h
  2 1 1
  2 4 72
  x x
  1
  1 lnx
  2
  2
  7
  x x
  y
  2
  / 2
  ( 1).7 ln 7
  x x
  y x
  2
  / 2
  (2 1).7 ln 7
  x x
  y x
  2
  / 2
  (7 1).7 ln 7
  x x
  y x
  2
  / 2
  (2 7).7 ln 7
  x x
  y x
  4 2
  log x 7 log x 1
  3;2
  2;
  2
  5 .4
  x x
  f x
  2
  5
  25 2 log 2 2f x x x
  2
  2 2
  25 2 log 5 2log 5f x x x
  25f x
  2
  log5 2 log 5log 2x x
  2
  2
  25 log 5 2 25f x x x
  2016
  2017
  x
  x
  2016
  2017 ln 2017
  x
  2016
  2017
  x
  2016(1 )
  2017
  x
  x
  2016(1 ln 2017)
  2017
  x
  x
  3 3 3
  a 2b
  log 2 log a log b
  3
  3 3 3
  a 2b
  2log log a log b
  3
  3 3 3
  a 2b
  2log log a 2log b
  2
  3 3 3
  2log a 2b log a log b
  2 5
  log 3 a; log 3 b
  10
  log 3
  ab
  a b
  1
  a b
  3 5
  log 5 1 log 3
  5 3
  log 3 1 log 5
  5 3
  log 3 log 5 1
  5 3
  1 log 3 log 5
  26
  100. (1,01) 1
  27
  101. (1,01) 1
  27
  100. (1,01) 1
  26
  101. (1,01) 1
  2
  2
  0
  I x ln xdx
 • A. B. C. D.
  Câu 23. Tính tích phân .
  A. B. C.
  D. 0
  Câu 24. M t v t chuy n đ ng v i
  v n t c v(t)=1-2sin2t (m/s). Tính quãng
  đ ng v t di chuy n trong kho ng th iườ
  gian t th i đi m t=0(s) đ n t i đi m . ế
  A. B. C. 3
  D. 1
  Câu 25: Tìm nguyên hàm c a hàm s
  A. B.
  C. D.
  Câu 26. Cho đ th hàm s di n tích
  hình ph ng ( ph n tô trong hình là)
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 27. Tính di n tích hình
  ph ng gi i h n b i đ th
  hàm s và y = 4-x
  2
  A. B.
  C.
  D.
  Câu 28. Tính th tích c a
  kh i tròn xoay t o thành
  khi quay hình ph ng đ c ượ
  gi i h n b i đ th hàm
  s : và hai tr c t a đ xung
  quanh tr c Ox .
  A. B. C.
  D. .
  Câu 29. Cho hai s ph c th a . Tính
  giá tr c a bi u th c .
  A. B. C. D.
  Câu 30. Tìm s ph c th a mãn
  ph ng trình .ươ
  A. . B. . C. . D. .
  Câu 31. Cho s ph c th a . Tìm ph n th c,
  ph n o c a s ph c
  A. Ph n th c b ng -5 và ph n o b ng 3i.
  B. Ph n th c b ng -5 và ph n o b ng 3.
  C. Ph n th c b ng 5 và ph n o b ng -3i.
  D. Ph n th c b ng 5 và ph n o b ng -3.
  Trang 3/6
  24ln 2 7
  7
  8ln2
  3
  8 7
  ln2
  3 3
  8 7
  ln2
  3 9
  4
  5
  2
  0
  1
  I (1 tanx) dx
  cos x
  1
  6
  6
  6
  6.4
  1
  6
  3
  t s
  4
  3
  1 m
  4
  3
  1 m
  4
  1
  f x
  x x
  1 2
  dx C
  x x x
  1 2
  dx C
  x x x
   
  1
  2
  x
  dx C
  x x
  1
  2
  x
  dx C
  x x
   
  y f(x)
  2
  2
  f(x)dx
  1 2
  2 1
  f(x)dx f(x)dx
  1 2
  2 1
  f(x)dx f(x)dx
  0 2
  2 0
  f(x)dx f(x)dx
  2
  y x x
  343
  54
  343
  54
  1267
  162
  15
  3
  x
  y x e
  6
  25
  4
  e
  6
  25
  4
  e
  2
  ( 4)e
  2
  4e
  1 2
  2 3 , 1z i z i
  1 2
  3z z
  5
  6
  6155
  z
  2
  3 3 2 2z z i i
  11 19
  2 2
  z i
  11 19z i
  11 19
  2 2
  z i
  11 19z i
  5 3z i
  z

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017 , 15:50

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Nguyễn Văn Cừ - Bắc Ninh

Tin mới nhất

Trang