Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:22
2 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:22
3 Cường Đinh Quốc Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 11:07
4 nguyễn trường giang Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 11:15
5 nguyễn trường giang Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 11:15
6 trần phương Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 14:14
7 Phạm Thế q Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 21:00
8 toangtc mai Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 21:28
9 Hổmập Hiền Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 21:49
10 Trần Thanh Huyền Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 22:09

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 294
56
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • S GD & ĐT B C NINH
  TR NG THPT LÝ THÁI TƯỜ
  Đ THI TH THPT QU C GIA L N 1 NĂM H C 2016 - 2017
  Môn: Toán
  Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian phát đ )
  Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2017
  H , tên thí sinh:.................................................. S báo danh : .............................
  Mã đ thi
  102
  Câu 1: Gi i ph ng trình: ươ
  2
  2 5 6 2
  4 15 4 15 .
  x x x
  A.
  3
  ; 2
  2
  x x
  B.
  3
  ; 2
  2
   x x
  C.
  3
  ; 3
  2
     x x
  D.
  3
  ; 2
  2
    x x
  Câu 2: Cho hàm s
  3 4
  1
  x
  y
  x
  đ th
  ( ).C
  Trong các kh ng đ nh sau, kh ng đ nh nào
  đúng ?
  A.
  ( )C
  có ti m c n ngang là đ ng th ng ườ
  B.
  ( )C
  có ti m c n đ ng là đ ng th ng ườ
  1. x
  C.
  ( )C
  không có ti m c n.
  D.
  ( )C
  có ti m c n đ ng là đ ng th ng ườ
  4. x
  Câu 3: Cho hàm s
  y f x
  đ th nh hình v ư
  bên. Xác đ nh t t c các giá tr c a tham s m đ
  ph ng trình ươ
  f x m
  có 6 nghi m th c phân bi t.
  A.
  4m
  B.
  0 4 m
  C.
  0 3 m
  D.
  3 4 m
  Câu 4: Cho hình tr có đ ng kính đáy là 8, đ ng sinh 10. Th tích kh i tr là: ườ ườ
  A. 160 B. 160π C.
  160
  3
  π D. 640π
  Câu 5: Cho hàm s
  1 sin 2
  sin
  m x
  y
  x m
  . Tìm t t c các giá tr c a tham s
  m
  đ hàm s
  đ ng bi n trên kho ng ế
  0;
  2
  .
  A.
  1 2 m
  B.
  1 2
  1 0
  m
  m
  C.
  1
  0
   
  m
  m
  D.
  1 2
  1 0
  m
  m
  Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình ch nh t v i
  2a, .AC BC a
  Đ nh S
  cách đ u các đi m
  , , .A B C
  Tính kho ng cách t trung đi m M c a SC đ n (ế SBD)?
  A.
  3
  4
  a
  B.
  3
  2
  a
  C.
  3a
  D.
  a
  Câu 7: Cho hàm s
  4 2
  1 1 2 y mx m x m
  . Tìm t t c các giá tr c a m đ hàm s 3
  đi m c c tr .
  A.
  1 0 m
  B.
  1 2 m
  C.
  1m
  D.
  0 1 m
  Trang 1/6 - Mã đ thi 102
  Đ CHÍNH TH C
 • Câu 8: G i M, N l n l t là GTLN, GTNN c a hàm s : ượ
  4 2
  2 4 1 y x x
  trên
  1;3 .
  Khi đó,
  t ng
  M N
  b ng:
  A. 126 B. 127 C. 128 D. 0
  Câu 9: Cho s th c a l n h n 0 và khác 1. Tính: ơ
  4
  12 log 6
  .
  a
  P a
  A.
  5
  6
  B.
  4
  6
  C.
  3
  6
  D.
  2
  6
  Câu 10: S tăng tr ng c a m i loài vi khu n tuân theo công th c ưở
  . ,
  rt
  N A e
  trong đó A s
  l ng vi khu n ban đ u, ượ r t l tăng tr ng ưở
  ( 0)r
  t th i gian tăng tr ng. Bi t s ưở ế
  l ng vi khu n ban đ u có 250 con và sau 12 gi là 1500 con. H i sau bao lâu thì s l ng viượ ượ
  khu n tăng g p 216 l n s l ng vi khu n ban đ u? ượ
  A. 48 gi B. 24 gi C. 60 gi D. 36 gi
  Câu 11: Tìm nguyên hàm c a hàm s :
  ( ) 4 2.f x x
  A.
  1
  ( ) 4 2
  3
  f x dx x C
  B.
  3
  ( ) 4 2
  2
  f x dx x C
  C.
  1
  ( ) (4 2) 4 2
  6
  f x dx x x C
  D.
  2
  ( ) (4 2) 4 2
  3
  f x dx x x C
  Câu 12: Tính đ o hàm c a hàm s :
  6
  .
  4 3
  x
  y
  x
  A.
  2
  (4 3).6 .ln 6 4.6
  '
  4 3
  x x
  x
  y
  x
  B.
  2
  (4 3).6 .ln 6 4.6
  '
  (4 3)
  x x
  x
  y
  x
  C.
  2
  (4 3).6 .ln 6 4.6
  '
  4 3
  x x
  x
  y
  x
  D.
  2
  (4 3).6 .ln 6 4.6
  '
  (4 3)
  x x
  x
  y
  x
  Câu 13: Cho hàm s
  3
  1
  x
  y
  x
  đ th
  C
  . Trong cách kh ng đ nh sau, kh ng đ nh o
  sai ?
  A. T p xác đ nh
  \ 1D R
  B. Đ ng bi n trên ế
  ; 1 1;
  C. Đ o hàm
  2
  4
  ' 0 1
  ( 1)
  y x
  x
  D. Tâm đ i x ng
  1; 1I
  Câu 14: Cho kh i chóp S.ABCD. G i
  ', ', ', 'A B C D
  l n l t trung đi m ượ
  , , , D.SA SB SC S
  Khi
  đó, t s th tích c a kh i chóp
  . ' ' ' 'S A B C D
  và kh i chóp S.ABCD b ng:
  A.
  1
  2
  B.
  1
  4
  C.
  1
  8
  D.
  1
  16
  Câu 15: Cho hàm s
  2 3
  2
  x
  y
  x
  đ th (C) đ ng th ng ườ
  : d y x m
  . V i giá tr nào
  c a tham s m thì d c t (C) t i hai đi m phân bi t ?
  A.
  2m  
  B.
  2m
  ho c
  6m
  C.
  2 6m
  D.
  6m  
  Câu 16: Tính:
  2 1
  2
  4
  log 16 log 64.log 2. P
  A.
  2 P
  B.
  10P
  C.
  1P
  D.
  1 P
  Câu 17: Cho hàm s :
  1
  .
  10
  x
  y
  Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng ?
  A. Hàm s ngh ch bi n trên ế
  .¡
  B. T p xác đ nh c a hàm s là:
  (0; ). D
  C. T p giá tr c a hàm s là:
  .¡
  Trang 2/6 - Mã đ thi 102
 • D. Đ th hàm s nh n tr c Oy làm ti m c n đ ng.
  Câu 18: Tìm t p xác đ nh D c a hàm s :
  2017
  (5 ) . y x
  A.
  (5; ) D
  B.
  \{5}¡D
  C.
  ( ;5) D
  D.
  ( ;5] D
  Câu 19: Cho hàm s
  y f x
  đ th nh hình bên. ư
  Tìm m đ ph ng trình ươ
  0 f x m
  có ba nghi m
  phân bi t.
  A.
  2 2 m
  B.
  2 m
  ho c
  2m
  C.
  2 2 m
  D.
  2 m
  ho c
  2m
  Câu 20: Gi i b t ph ng trình sau: ươ
  2
  2 2
  log 2log 8 9 0. x x
  A.
  1
  0; 32;
  8
  
  S
  B.
  ; 3 5;  S
  C.
  5; S
  D.
  1
  ; 32;
  8
   
  S
  Câu 21: M t hình nón chu vi m t đáy
  6 ,
  đ ng cao 6. Tính di n tích toàn ph n c aườ
  hình nón.
  A.
  B.
  6 (2 3 5)
  C.
  3 (2 3 5)
  D.
  9 (1 5)
  Câu 22: Cho a là m t s th c d ng. Rút g n bi u th c: ươ
  2
  5 2
  7 7
  7
  7
  3 7
  5 5
  5
  .
  a a a
  P
  a a a
  A.
  1
  1
  P
  a
  B.
  1 P a
  C.
  1
  1
  P
  a
  D.
  1 P a
  Câu 23: Cho
  2
  ( 1)
  ( ) .
  2
  x
  f x
  x
  G i
  ( )F x
  m t nguyên hàm c a
  ( )f x
  th a mãn:
  1
  ( 1) .
  2
  F
  Tính
  (2).F
  A.
  (2) 2 ln 2F
  B.
  (2) 2(1 ln 2)F
  C. 4 D.
  (2) 2(1 ln 2) F
  Câu 24: Vi t ph ng trình ti p tuy n c a đ th hàm s ế ươ ế ế
  4 2
  3 1 y x x
  t i đi m hoành
  đ b ng
  1.
  A.
  2 3 y x
  B.
  10 11  y x
  C.
  2 1 y x
  D.
  10 9  y x
  Câu 25: Cho a là m t s th c l n h n 1. Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh ơ sai ?
  A.
  8
  3
  1
  a
  a
  B.
  45
  1
  a
  a
  C.
  1
  4
  5
  a a
  D.
  2 2 7
  1 1
  a a
  Câu 26: Tìm m đ hàm s
  3 2
  1
  1 1 1
  3
  y x m x m x
  đ ng bi n trên t p xác đ nh. ế
  A.
  2 1  m
  B.
  1 m
  ho c
  2 m
  C.
  1 m
  ho c
  2 m
  D.
  2 1  m
  Câu 27: Gi i ph ng trình: ươ
  4
  log (7 6) 3. x
  A.
  6x
  B.
  8x
  C.
  10x
  D.
  12x
  Trang 3/6 - Mã đ thi 102

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017 , 15:50

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 trường thpt Lý Thái Tổ - Bắc Ninh

Tin mới nhất

Trang