Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Frank IWilldominate Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 15:00
2 Frank IWilldominate Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 15:00
3 Nguyen Loi Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 22:34
4 Nguyen Loi Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 22:34
5 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:48
6 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:48
7 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:48
8 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:48
9 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:48
10 nguyen son Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 08:33

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Yên Lạc- Vĩnh Phúc Lần 3

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 1,082
106
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 33 | Loại file: PDF
 • Trang 1/4 - Mã đề thi 123
  SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
  TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
  (Đề thi có 4 trang)
  ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 3-LỚP 12
  NĂM HỌC 2016-2017
  ĐỀ THI MÔN: TOÁN
  Thời gian làm bài:90 phút, không kể thời gian phát đề
  Mã đề thi 123
  Họ và tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................
  Câu 1: Phương trình
  (
  )
  3
  5
  log 2 3x −=
  có nghiệm là
  A.
  33x = +
  B.
  33x =
  C.
  5x =
  D.
  7x =
  Câu 2: Hàm số
  nghịch biến trên khoảng nào sau đây?
  A.
  (0; )+∞
  B.
  C.
  ( ;0)
  −∞
  D.
  ( 1;1)
  Câu 3: m tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số
  4 22
  22y x mx m=−+
  ba điểm cực trị
  ,,
  ABC
  sao cho
  ,,,OABC
  là các đỉnh của một hình thoi (với O là gốc tọa độ).
  A.
  3m =
  B.
  1m =
  C.
  1
  m =
  D.
  2m
  =
  Câu 4: Cho lăng trụ
  .'' 'ABC A B C
  đáy
  ABC
  là tam giác vuông cân tại
  , 2 2.A BC a=
  Hình chiếu
  vuông góc của
  'A
  lên mặt phẳng
  ()ABC
  trùng với trung điểm
  O
  của
  .BC
  Khoảng cách từ O đến
  'AA
  bằng
  32
  11
  a
  . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.
  A.
  3
  63a
  B.
  3
  6
  a
  C.
  3
  2a
  D.
  3
  12 2a
  Câu 5: Gọi M là điểm có hoành độ khác 0, thuộc đồ thị (C) của hàm số
  3
  3.yx x=
  Tiếp tuyến của (C) tại
  M cắt (C) tại điểm thứ hai là N (N không trùng với M). Kí hiệu
  ,
  MN
  xx
  thứ tự là hoành độ của MN. Kết
  luận nào sau đây là đúng?
  A.
  20
  MN
  xx
  +=
  B.
  23
  MN
  xx+=
  C.
  2
  MN
  xx+=
  D.
  3
  MN
  xx+=
  Câu 6: Lăng trụ đứng
  .'' '
  ABC A B C
  đáy tam giác vuông cân tại
  ,2
  A BC a=
  , cạnh bên
  '3AA a=
  có hai đáy là hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy của hình trụ
  ()
  τ
  . Tính thể tích khối trụ
  ( ).
  τ
  A.
  3
  a
  π
  B.
  3
  3
  a
  π
  C.
  3
  33a
  π
  D.
  3
  4
  a
  π
  Câu 7: Tìm tất cả các giá trị của tham số
  m
  để hàm số
  2
  2
  x
  y x xm= −+
  đồng biến trên
  ( ;2).−∞
  A.
  1
  4
  m
  B.
  7m
  C.
  1
  4
  m ≥−
  D.
  2
  m
  Câu 8: Hàm số nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ bên?
  A.
  32
  34yxx=−+ +
  B.
  32
  32yxx=−+ +
  C.
  3
  34yxx=−+ +
  D.
  32
  34yx x=−+
  Câu 9: Phương trình
  2
  35
  x+
  =
  có nghiệm là
  x
  y
  -
  +
  +
  -
  0
  4
  8
  2
  y’ 0
  0
  - -+
  x
  y
  -
  +
  +
  -
  0
  4
  8
  2
  y’ 0
  0
  - -+
  A.
  3
  log 45x =
  B.
  5
  log 3 2x =
  C.
  3
  5
  log
  9
  x
  
  =
  
  
  D.
  9
  log 45x
  =
  Câu 10: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình
  7 2 27
  xx
  x
  +=+
  bằng:
  A.
  1
  B.
  2
  C.
  3
  D.
  31+
  Câu 11: Cho hình chóp
  .S ABC
  , 2, 3SA a SB a SC a= = =
  ,,SA SB SC
  đôi một vuông góc. Tính thể
  tích khối chóp
  .S ABC
  .
  A.
  3
  2a
  B.
  3
  6a
  C.
  3
  3a
  D.
  3
  a
 • Trang 2/4 - Mã đề thi 123
  Câu 12: Cho
  01a<≠
  , kết luận nào sau đây sai?
  A. Hàm số
  log
  a
  yx
  =
  xác định và liên tục trên
  (0; ).+∞
  B. Đồ thị hàm số
  log
  a
  yx=
  luôn đi qua điểm (1;0).
  C. Hàm số
  x
  ya
  =
  luôn đồng biến trên
  D. Đồ thị hàm số
  x
  ya
  =
  nằm hoàn toàn phía trên trục hoành.
  Câu 13: Đồ thị hàm số
  3
  7 52y xx
  = ++
  cắt trục tung tại điểm nào sau đây?
  A.
  ( 1; 10)−−
  B.
  (0;0)
  C.
  (1; 0)
  D.
  (0;2)
  Câu 14: Hình nón
  ()Π
  có một đỉnh nằm trên mặt cầu
  ()S
  đáy là đường tròn lớn của
  ()S
  . Tính thể tích
  khối cầu
  ()
  S
  theo
  ,
  l
  biết
  ()Π
  có đường sinh bằng
  .l
  A.
  3
  2
  3
  l
  π
  B.
  3
  4
  3
  l
  π
  C.
  3
  32
  4
  l
  π
  D.
  3
  43
  3
  l
  π
  Câu 15: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
  1
  1
  x
  y
  x
  +
  =
  trên khoảng
  ( ;0]
  −∞
  A. 1 B. -1 C. 0 D. 2
  Câu 16: Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào sai?
  A.
  22
  log 5 log
  π
  >
  B.
  21 21
  log log e
  π
  −−
  <
  C.
  31 31
  log log 7
  π
  ++
  >
  D.
  7
  log 5 1<
  Câu 17: Hàm số
  lnyxx
  =
  có điểm cực trị là:
  A. Hàm số không có cực trị B.
  xe=
  C.
  1
  x =
  D.
  1
  x
  e
  =
  Câu 18: Cho
  0 1.a<≠
  Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?
  A.
  3
  3
  2
  log ( ) 3
  a
  aa
  =
  B.
  3
  3
  2
  log ( ) 5
  a
  aa
  =
  C.
  3
  3
  2
  log ( ) 2
  a
  aa
  =
  D.
  3
  3
  2
  log ( ) 3
  a
  aa =
  Câu 19: Đồ thị hàm số
  42
  371yx x
  =−+
  có dạng nào trong các dạng sau đây?
  H4
  H3
  H2
  H1
  A. H2 B. H3 C. H4 D. H1
  Câu 20: Giá trị lớn nhất của hàm số
  .
  x
  y xe
  =
  trên đoạn [0 ;2] bằng
  A.
  2
  2.
  e
  B.
  e
  C.
  1
  e
  D.
  1
  Câu 21: Cho hình chóp
  .S ABCD
  đáy
  ABCD
  là hình thang cân
  ( // ).AB CD
  Biết
  2 5, 4 5,AD AC= =
  ,7AC AD SA SB SC SD⊥====
  . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
  ,.SA CD
  A.
  2 546
  187
  B.
  23
  6
  C.
  10 2
  19
  D.
  4 15
  5
  Câu 22: Hàm số
  ( )
  15
  2
  4yx
  +
  =
  có tập xác định là:
  A.
  D =
  B.
  ( ; 2) (2; )D = −∞ +∞
  C.
  [-2;2]D =
  D.
  ( ; 2] [2; )D = −∞ +∞
  Câu 23: Cho hình chóp đều
  .S ABCD
  đáy
  ABCD
  hình vuông cạnh
  6a
  , góc giữa mặt bên mặt
  đáy bằng
  0
  45
  . Tính thể tích khối chóp
  ..S ABCD
  A.
  3
  12a
  B.
  3
  6a
  C.
  3
  a
  D.
  3
  36a
 • Trang 3/4 - Mã đề thi 123
  Câu 24: Hàm số
  3
  3yx x=
  có giá trị nhỏ nhất trên đoạn [0;2] bằng
  A. 1 B. -2 C. 0 D. 2
  Câu 25: Phương trình
  2
  2
  5
  21
  log 1 3
  xx
  xx
  x
  
  −+
  + +=
  
  
  có tổng tất cả các nghiệm bằng:
  A.
  5
  B.
  5
  C.
  3
  D.
  2
  Câu 26: Tìm tất cả các giá trị của tham số
  m
  để hàm số
  32
  ( 2) 3 3 1ym x x x= + + −+
  có cực trị?
  A.
  B.
  3m >−
  C.
  3m <−
  D.
  12m−≤ ≠
  Câu 27: Cho
  , 0; ,
  ab mn
  +
  >∈
  . Trong các đẳng thức sau, đẳng thức nào sai?
  A.
  ::
  mm m
  a b ab=
  B.
  ( )
  n
  m
  n
  m
  aa=
  C.
  .
  mm m
  a b ab=
  D.
  mmm
  a b ab+=+
  Câu 28: Một công ty điện lực bán điện sinh hoạt cho dân theo hình thức lũy tiến(bậc thang) như sau: Mỗi
  bậc gồm 10 số; bậc 1 từ số thứ 1 đến số thứ 10, bậc 2 từ số thứ 11 đến số thứ 20, bậc 3 từ số thứ 21 đến s
  thứ 30,…. Bậc 1 giá 500 đồng/1 số, giá của mỗi số bậc thứ
  1n +
  tăng so với giá của mỗi số bậc
  thứ
  n
  2,5%
  . Gia đình ông A sử dụng hết 847 số trong tháng 1, hỏi tháng 1 ông A phải đóng bao nhiêu
  tiền? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
  A.
  1431392,85x
  B.
  1419455,83x
  C.
  1914455,82x
  D.
  1542672,87x
  Câu 29: Tập tất cả các giá trị của tham số m để qua điểm
  (2; )
  Mm
  kẻ được ba tiếp tuyến phân biệt đến đồ
  thị hàm số
  32
  3yx x
  =
  A.
  B.
  ( 2;3)
  m
  ∈−
  C.
  ( 5; 4)m∈−
  D.
  (4;5)m
  Câu 30: Hàm số
  2
  23yx x=−− +
  có điểm cực đại là
  A.
  4
  y
  =
  B.
  1x =
  C.
  0x =
  D.
  1x =
  Câu 31: Cho đường thẳng
  a
  mặt phẳng
  ()P
  , đường thẳng
  b
  đối xứng với đường thẳng
  a
  qua mặt
  phẳng
  ()P
  . Khi nào thì
  ?ba
  A. Khi
  ()
  aP
  B. Khi
  (
  )
  0
  ,( ) 90
  aP =
  C. Khi
  ( )
  0
  ,( ) 45aP =
  D. Khi
  //( )
  aP
  Câu 32: Cho
  01a<<
  , trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào sai?
  A.
  53
  aa>
  B.
  a
  ππ
  C.
  3 12
  aa
  +
  <
  D.
  1
  a
  e >
  Câu 33: Cho lăng trụ đều
  .'' ' 'ABCD A B C D
  đáy là hình vuông cạnh
  , ' 3.
  a AA a=
  Thể tích khối lăng
  trụ đã cho là:
  A.
  3
  3a
  B.
  3
  a
  C.
  3
  6a
  D.
  3
  12a
  Câu 34: Mặt cầu bán kính
  R
  thì thể tích của nó bằng
  A.
  3
  R
  π
  B.
  3
  4
  3
  R
  π
  C.
  3
  3
  4
  R
  π
  D.
  3
  4 R
  π
  Câu 35: Đồ thị hàm số
  2
  3
  x
  y
  x
  =
  +
  có đường tiệm cận đứng là
  A.
  1x =
  B.
  2x =
  C.
  1y =
  D.
  3x =
  Câu 36: Cho hình chóp đều
  .
  S ABCD
  đáy
  ABCD
  hình vuông cạnh
  2a
  , đường cao của hình chóp
  bằng
  .a
  Tính góc giữa hai mặt phẳng
  ()SAB
  ( ).SBC
  A.
  0
  60
  B.
  0
  30
  C.
  0
  45
  D.
  0
  36
  Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ
  Oxyz
  cho
  (2;3; 2), ( 2; 1;4).MN −−
  Tìm tọa độ điểm
  E
  thuộc
  trục cao sao cho tam giác
  MNE
  cân tại
  .E
  A.
  1
  0;0;
  2
  
  
  
  B.
  1
  0;0;
  3
  
  
  
  C.
  1
  0;0;
  3
  
  
  
  D.
  1
  0;0;
  2
  
  
  

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017 , 11:40

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Yên Lạc- Vĩnh Phúc Lần 3

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Yên Lạc- Vĩnh Phúc Lần 3

Tin mới nhất

Trang