Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Nguyễn Thị Huệ Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 14:13
2 Nguyễn Thị Huệ Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 14:13
3 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 19:44
4 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 1 20, 2017 - 19:44
5 Thác Mơ Thứ tư, Tháng 2 1, 2017 - 15:00
6 Phạm Thế q Thứ năm, Tháng 2 2, 2017 - 21:13
7 dang Thanh Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 15:11
8 dang Thanh Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 15:11
9 Huyền Trang Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 21:37
10 Huyền Trang Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 21:37

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Thạch thành 1 - Thanh Hóa

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 143
30
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: DOC
 • TR NG THPT TH CH THÀNHƯỜ
  I
  Đ THI MÔN TOÁN_KH I 12 (l n 2)
  Năm h c: 2016 - 2017
  Th i gian làm bài: 90 phút;
  Mã đ thi 132
  Câu 1: Tìm kh ng đ nh sai trong các kh ng đ nh sau:
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 2: Đ ng cong trong các hình vườ
  đ c li t các ph ng án A, B, C, Dượ ươ
  d i đây, đ ng cong nào là đ th c a hàm s ?ướ ườ
  A. B.
  C. D.
  Câu 3: Tìm t p xác đ nh D c a
  hàm s .
  A. D
  B. D
  C. D
  D. D
  Câu 4: Cho hình chóp S.ABC đáy tam giác vuông t i B, c nh bên SA vuông góc v i đáy.
  Bi t , ế BA = 2a, BC = a . Tính th tích V c a kh i chóp S.ABC.
  A. B. C. D.
  Câu 5: Gi i b t ph ng trình ươ
  A. B.
  C.
  D.
  Trang 1/8 - Mã đ thi 132
  2
  0 0
  sin 2 sin
  2
  x
  dx xdx
  1
  2007
  1
  2
  1
  2009
  x x dx
  1 1
  0 0
  sin 1 sinx dx xdx
  1
  0
  1 0
  x
  x dx
  4 2
  2 3y x x
  2
  log
  3
  x
  y
  x
  ; 3 2;  
  ; 3 2;  
  3;2
  3SA a
  3
  3V a
  3
  V a
  3
  6V a
  3
  4V a
  2
  log 2 1 3x
  1 9
  2 2
  x
  7
  2
  x
  9
  2
  x
  5x
 • Câu 6: Trong không gian v i h
  to đ Oxyz, cho m t c u (S): .
  Tìm to đ tâm I và tính bán kính R c a (S).
  A. I(1;2;-1), R=3 B. I(-1;-2;1), R=3 C. I(1;2;-1), R=9 D. I(-1;-2;1), R=9
  Câu 7: Tìm t t c các giá tr th c c a
  tham s m sao cho hàm s đ ng bi n ế
  trên kho ng
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 8: Đ ng th ng ph ng trìnhườ ươ
  c t đ th c a hàm s t i hai đi m A
  B v i t a đ đ c kí hi u l n l t là và trong đó . Tìm ượ ượ .
  A. B.
  C.
  D.
  Câu 9: Tìm nguyên hàm c a hàm s
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 10: Tìm t t c các giá tr c a
  tham s th c đ đ th hàm s c t
  tr c hoành t i b n đi m phân bi t, trong đó có đúng ba đi m có hoành đ l n h n . ơ
  A. B.
  C. ho c D.
  Câu 11: H i hàm s đ ng bi n trên ế
  kho ng nào?
  A. B.
  C.
  D.
  Câu 12: N u v i ế
  thì b ng:
  A. B. 8
  C. 0 D. 3
  Trang 2/8 - Mã đ thi 132
  2 2 2
  1 2 1 9x y z
  2
  sin 2
  1 sin
  x m
  y
  x
  0;
  6
  5
  8
  m
  0
  1 5
  4 8
  m
  m
  1 1
  2 2
  m
  1m
  2 1y x
  3
  3y x x
  ;
  A A
  A x y
  ;
  B B
  B x y
  B A
  x x
  B B
  x y
  5
  B B
  x y  
  7
  B B
  x y
  2
  B B
  x y  
  4
  B B
  x y
  1
  2 1
  f x
  x
  1
  2 1
  2
  f x dx x C
  2 2 1f x dx x C
  2 1f x dx x C
  1
  2 1
  f x dx C
  x
  m
  4 2 2
  2 4y x mx m
  1
  2 3m
  3 1m  
  1m
  3m
  1 3m
  4
  2 1y x 
  1
  ;
  2
  
  1
  ;
  2
  
  0;
  ;0
  5, 2
  d d
  a b
  f x dx f x dx
  a d b
  b
  a
  f x dx
  2
 • Câu 13: Tìm giá tr c c ti u
  c a hàm s
  A. B.
  C. D.
  Câu 14: Trong không gian v i h to đ Oxyz, cho A(1;0;0), B(0;1;0), C(0;0;1), D(1;1;1). Trong
  các m nh đ sau, m nh đ nào sai?
  A. B n đi m A, B, C, D t o thành m t t di n. B. Tam giác ABD là tam giác đ u
  C.
  D. Tam giác BCD là tam giác vuông.
  Câu 15: Đ ng th ngườ y = -1 là đ ng ti m c n c a đ th hàm s :ườ
  A. B.
  C. D.
  Câu 16: Cho hai s th c d ng ươ a, b v i. Kh ng đ nh nào sau đây là kh ng đ nh đúng?
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 17: Ông A vay ngân hàng 300 tri u đ ng đ mua nhà theo ph ng th c tr góp v i lãi su t ươ
  0,5%/tháng. N u cu i m i tháng, b t đ u t tháng th nh t ông hoàn n cho ngân hàng 5 600ế
  000 đ ng và ch u s ti n lãi ch a tr . H i sau bao nhiêu tháng ông A s tr h t s ti n đã vay? ư ế
  A. 63 tháng B. 65 tháng C. 62 tháng D. 64 tháng
  Câu 18: Cho hàm s
  . Kh ng đ nh nào
  sau đây là kh ng đ nh sai?
  A.
  B.
  C.
  D.
  Câu 19: Tìm giá tr l n nh t c a hàmị ớ
  s trên đo n ?
  A. B.
  C.
  D.
  Trang 3/8 - Mã đ thi 132
  CT
  y
  3
  3 2y x x
  4
  CT
  y 0
  CT
  y
  1
  CT
  y
  1
  CT
  y  
  AB CD
  2
  1
  2
  x
  y
  x
  3 4
  3
  x
  y
  x
  5
  6
  x
  y
  x
  1
  2
  y
  x
  1a
  3
  1
  log log
  3
  a
  a
  ab b
  3
  log 3 3log
  a
  a
  ab b
  3
  1
  log log
  9
  a
  a
  ab b
  3
  1 1
  log log
  3 3
  a
  a
  ab b
  2
  1 3
  2 .5
  x x
  f x
  2
  5 2 2
  10 1 log 2 3 log 5 log 5 1f x x x
  2
  10 1 ln 2 3 ln 5 ln 2 ln 5f x x x
  2
  10 1 log 2 3 log5 log 2 log5f x x x
  2
  2 2
  10 1 3 log 5 1 log 5f x x x
  3 2
  3 9 7y x x x
  2;2
  2;2
  max 29y
  2;2
  max 9y
  2;2
  max 5y
  2;2
  max 34y

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/01/2017 , 12:25

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Thạch thành 1 - Thanh Hóa

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Thạch thành 1 - Thanh Hóa

Tin mới nhất

Trang