Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hổmập Hiền Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 17:44
2 nguyen son Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 08:37
3 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:20
4 Hổmập Hiền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 17:15
5 trần phương Thứ bảy, Tháng 2 18, 2017 - 15:05
6 Phạm Thế q Chủ nhật, Tháng 2 19, 2017 - 21:00
7 dang Thanh Thứ tư, Tháng 2 22, 2017 - 13:54
8 Đỗ Thuỷ Thứ sáu, Tháng 2 24, 2017 - 11:03
9 hung minh Thứ ba, Tháng 2 28, 2017 - 09:27
10 Phương Xuân Trịnh Thứ tư, Tháng 3 1, 2017 - 13:34

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 701
40
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 8 | Loại file: PDF
 • Trang 1/8 - Mã đề thi 132
  SỞ GD&ĐT THANH HÓA
  TRƯỜNG THPT LƯƠNG ĐẮC BẰNG
  ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG
  MÔN TOÁN 12
  Thời gian làm bài: 90 phút;
  (50 câu trắc nghiệm)
  Mã đề thi
  132
  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
  Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
  Câu 1: Tìm hàm số f(x) biết f’(x)=
  23
  1
  x
  x
  +
  +
  và f(0) = 1.
  A.
  2
  ( ) ln 1fx x x=++
  B.
  ( ) 2 ln 2 1 1fx x x= + +−
  C.
  ( ) 2 ln 1 1fx x x= + ++
  D.
  Câu 2: Trong các hàm số sau hàm nào đồng biến trên
  ?
  A.
  42
  1yx x=+−
  B.
  1
  3
  x
  y
  x
  +
  =
  +
  C.
  2
  1yx= +
  D.
  3
  yx x= +
  Câu 3: Giá trị của
  2
  2016log 2017
  a
  Ma
  =
  (
  01a<≠
  ) bằng
  A.
  2017
  1008
  B.
  2016
  2017
  C.
  2017
  2016
  D.
  1008
  2017
  Câu 4: Biết
  log 2,log 3
  aa
  bc
  = =
  ;
  , , 0; 1abc a>≠
  . Khi đó giá trị của
  2
  3
  log
  a
  ab
  c
  
  
  
  
  bằng
  A.
  1
  3
  B.
  5
  C.
  6
  D.
  2
  3
  Câu 5: Họ nguyên hàm của hàm số y = e
  3x+1
  là:
  A.
  31
  1
  ()
  3
  x
  Fx e C
  +
  = +
  B.
  31
  () 3
  x
  Fx e C
  +
  = +
  C.
  31
  () 3 ln .3
  x
  Fx e C
  +
  = +
  D.
  31
  1
  ) 3
  3
  n( .l
  x
  Fx e C
  +
  = +
  Câu 6: Với giá trị nào của m thì phương trình
  3
  30
  x xm
  −=
  có ba nghiệm phân biệt .
  A.
  22 <<
  m
  B.
  13m
  −< <
  C.
  2m <−
  D.
  22m−≤ <
  Câu 7: Phương trình
  21
  3 4.3 1 0
  xx+
  +=
  có 2 nghiệm
  ,
  12
  xx
  trong đó
  <
  12
  xx
  .Chọn phát biểu đúng ?
  A.
  .1
  =
  12
  xx
  B.
  20+=
  12
  xx
  C.
  21+=
  12
  xx
  D.
  2+=
  12
  xx
  Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) =
  2
  1
  2
  x
  x
  +
  A.
  2
  ( ) ln 2 .ln 2 .
  x
  Fx x C=++
  B.
  2
  2
  ( ) ln
  ln 2
  x
  Fx x C= ++
  C.
  12
  ()
  ln 2
  x
  Fx C
  x
  =−+ +
  D.
  1
  ( ) 2 .ln 2
  x
  Fx C
  x
  =++
  Câu 9: Gọi M m lần lượt giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số:
  . Khi đó tích
  M.m là:
  A. M.m = 0 B. M.m =
  25
  4
  C. M.m =
  25
  8
  D. M.m = 2
  Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình
  ( ) ( )
  31
  3
  2log 4 3 log 2 3 2xx−+ +
  là:
  A. S=
  3
  ;3
  8
  
  
  
  B. S=
  3
  ;3
  8
  
  
  
  C. S=
  ( ;3)
  −∞
  D. S=
  3
  ;3
  4
  
  
  Câu 11: Một người gửi tiết kiệm
  50
  triệu đồng vào một ngân hàng với lãi suất
  7%
  một năm. Biết rằng nếu không
  rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau mỗi năm, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu. Sau
  5
  năm mới rút lãi thì
  người đó thu được số tiền lãi là
  A.
  70,128
  triệu đồng B.
  50,7
  triệu đồng C.
  20,128
  triệu đồng D.
  3,5
  triệu đồng
 • Trang 2/8 - Mã đề thi 132
  Câu 12: Phương trình
  ( )
  ( )
  23
  48
  2
  log 1 2 log 4 log 4x xx+ += −+ +
  có hai nghiệm
  12
  ;xx
  , khi đó
  12
  xx
  ?
  A.
  8 26+
  B. 8 C.
  26
  D.
  46
  Câu 13: Diện tích xung quanh của hình nón tròn xoay có đường sinh
  10l cm=
  , bán kính đáy
  5
  r cm=
  A.
  2
  50
  cm
  B.
  2
  50 cm
  π
  C.
  2
  25 cm
  π
  D.
  2
  100 cm
  π
  Câu 14: Đường thẳng qua hai điểm cực tiểu của đồ thị hàm số
  42
  1
  23
  2
  yxx= −−
  là :
  A.
  5y =
  B.
  3y =
  C.
  2x =
  D.
  0y =
  Câu 15: Tính
  2
  ()
  x
  x
  x xe
  dx
  xe
  +
  +
  A. F(x) =
  1 ln 1 .
  xx
  xe xe C
  ++ + +
  B. F(x) =
  ln 1 .
  xx
  xe xe C ++
  C. F(x) =
  1 ln 1 .
  xx
  xe xe C
  +− + +
  D. F(x) =
  1 ln 1 .
  xx
  e xe C++ + +
  Câu 16: Cho hình chóp
  .
  S ABCD
  đáy
  ABCD
  là hình thoi với
  2, 3AC a BD a= =
  ,
  ( )
  SA ABCD
  ,
  6
  SA a=
  . Th
  tích khối chóp
  .
  S ABCD
  A.
  3
  2
  Va=
  B.
  3
  6Va=
  C.
  3
  18Va=
  D.
  3
  12Va
  =
  Câu 17: Hình chóp tứ giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  Câu 18: Thiết diện qua trục của một hình nón một tam giác vuông cân cạnh huyền bằng
  23
  . Thể tích của
  khối nón này là:
  A.
  3
  π
  B.
  33
  π
  C.
  3
  π
  D.
  32
  π
  Câu 19: Tính
  22
  21
  x
  dx
  xx+− +
  A.
  33
  22
  22
  22
  ( ) ( 2) ( 1)
  33
  Fx x x C= + + ++
  B.
  33
  22
  22
  11
  ( ) ( 2) ( 1)
  33
  Fx x x C
  = + ++
  C.
  33
  22
  22
  11
  ( ) ( 2) ( 1)
  33
  Fx x x C
  = + + ++
  D.
  33
  22
  22
  22
  ( ) ( 2) ( 1)
  33
  Fx x x C= + ++
  Câu 20: Tập nghiệm của bất phương trình :
  ( )
  log ( 2) log 5xx
  ππ
  +<
  A.
  3
  2
  2
  x−< <
  B.
  3
  5
  2
  x<<
  C.
  3
  2
  x <
  D.
  3
  2
  x >
  Câu 21: Đồ thị hàm số
  1
  yx
  x
  = +
  có bao nhiêu điểm cực trị?
  A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
  Câu 22: Cho hàm số:
  .3 2yx x=
  . Khẳng định nào sau đây SAI:
  A. Đạo hàm của hàm số là:
  33
  '
  32
  x
  y
  x
  =
  B. Hàm số có một điểm cực trị
  C. Hàm số đồng biến trên khoảng
  (
  )
  ;1−∞
  D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
  ( )
  1; +∞
  Câu 23: Đồ thị hàm số
  32
  1
  x
  y
  x
  =
  có đường tiệm cận đứng , tiệm cận ngang là :
  A.
  1; 2xy=−=
  B.
  1; 2xy= =
  C.
  1; 2xy= =
  D.
  2; 1xy= =
  Câu 24: Cho hàm số
  32
  3 95yx x x=+ −+
  có đồ thị ( C). Gọi A, B là giao điểm của ( C) và trục hoành. Số điểm M
  ()C
  sao cho
  0
  90AMB∠=
  là:
  A. 1 B. 0 C. 2 D. 3
  Câu 25: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình
  ( )
  2
  22
  x
  log x = log + 4.
  4
  xR
  là:
  A.
  17
  4
  B. 0 C. 4 D.
  65
  4
 • Trang 3/8 - Mã đề thi 132
  Câu 26: Xác định các hệ số a, b, c để đồ thị hàm số :
  42
  y ax bx c=++
  có đồ thị như hình vẽ.
  A.
  1
  ; 3; 3
  4
  a bc
  =−==
  B.
  1; 2; 3ab c==−=
  C.
  1; 3; 3ab c==−=
  D.
  1; 3; 3abc= = =
  Câu 27: Hàm số
  2
  3
  2
  x
  y
  x
  =
  đạt cực đại tại:
  A.
  1
  x =
  B.
  2x =
  C.
  3
  x
  =
  D.
  0
  x =
  Câu 28: Cho đồ thị (C): y =
  21
  2
  x
  xm
  +
  ( 2;3); (4;1)AC
  . Tìm m để đường thẳng (d) y= 3x-1 ct đ th (C) ti 2
  điểm phân biệt B, D sao cho tứ giác ABCD là hình thoi.
  A. m =
  8
  3
  B. m=1 C. m= 2 D. m=0 hoặc m= -1
  Câu 29: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?
  A.
  3
  log 5 0>
  B.
  22 22
  log 2016 log 2017
  −−
  <
  C.
  0,3
  log 0,8 0>
  D.
  22
  22
  log 2016 log 2017
  xx++
  <
  Câu 30: Cho hàm số
  (
  ) ( )
  3
  2
  1 34
  3
  x
  y axax=+− ++
  .Tìm a để hàm số đạt cực đại tại x = 1
  A.
  1a =
  B.
  3a =
  C.
  3a
  =
  D.
  0a
  =
  Câu 31: Tập xác định của hàm số:
  2
  2
  ( ) log (1 )fx x x=+−
  là:
  A. D=
  ( )
  0;1
  B. D=
  ( )
  ;1 \ {0}−∞
  C. D=
  (0; )+∞
  D. D=
  [0;1)
  Câu 32: Cho hàm số
  42
  87yx x=−+
  (
  )
  C
  . Tìm
  m
  để đường thẳng
  : 60dy x m= +
  tiếp xúc với
  ( )
  C
  .
  A. m=
  164
  B. m= 0 C. m= -60 D. Đáp án khác
  Câu 33: Đạo hàm của hàm số
  () 2
  x
  fx=
  A.
  2
  ln 2
  x
  B.
  2
  x
  C.
  2 ln2
  x
  D.
  1
  .2
  x
  x
  Câu 34: Số nghiệm của phương trình
  2
  33
  log ( 6) log ( 2) 1xx−= −+
  A. 3 B. 2 C. 1 D. 0
  Câu 35: Cho hình chóp
  .S ABC
  đáy
  ABC
  tam giác vuông tại
  B
  ,
  ( )
  SA ABC
  , gọi
  ,DE
  lần lượt trung
  điểm của
  SB
  SC
  . Tâm của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp
  .S ABC
  A. điểm
  S
  B. điểm
  B
  C. điểm
  D
  D. điểm
  E
  Câu 36: Trên khoảng (0; +) thì hàm số
  3
  31
  yx x=−+ +
  :
  A. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3 B. Có giá trị lớn nhất là Max y = 3
  C. Có giá trị lớn nhất là Max y = 1. D. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1
  Câu 37: Thể tích của khối đa diện có các đỉnh là tâm của các mặt hình lập phương
  /// /
  .ABCD A B C D
  có cạnh bằng
  a
  A.
  3
  4
  a
  V
  =
  B.
  3
  6
  a
  V =
  C.
  3
  3
  a
  V =
  D.
  3
  8
  a
  V =
  Câu 38: Cho tứ diện ABCD đều cạnh
  a
  , tỷ số thể tích của khối cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD thể tích khối
  cầu tiếp xúc với tất cả các cạnh của tứ diện là.
  A.
  33
  B.
  3
  C.
  3
  2
  D. 3
  Câu 39: Cho hình hộp chữ nhật
  /// /
  .
  ABCD A B C D
  /
  , 2, 3AB a AD a AA a= = =
  . Thể tích khối cầu ngoại tiếp hình
  hộp chữ nhật
  /// /
  .ABCD A B C D
  A.
  3
  6Va
  π
  =
  B.
  3
  7 14
  3
  a
  V
  π
  =
  C.
  3
  28 14
  3
  a
  V
  π
  =
  D.
  3
  46Va
  π
  =
  O
  -3
  --4
  --1
  1
  x
  y

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017 , 11:40

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Lương Đắc Bằng - Thanh Hóa

Tin mới nhất

Trang