Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Hổmập Hiền Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 17:43
2 Nguyen Loi Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 22:32
3 Nguyen Loi Thứ năm, Tháng 2 16, 2017 - 22:32
4 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:46
5 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:46
6 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:46
7 ca biet hs Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 01:46
8 nguyen son Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 08:35
9 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:21
10 Trần Thanh Huyền Thứ sáu, Tháng 2 17, 2017 - 09:21

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Lạng Giang 2 - Bắc Giang

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 581
67
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: PDF
 • Trang 1/7 - Mã đề thi 132
  SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
  TRƯỜNG THPT LẠNG GIANG SỐ 2
  Ngày thi 22/01/2017
  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  MÔN: TOÁN 12
  Thời gian làm bài: 90 phút;
  Mã đề
  132
  Câu 1: Sự tăng trưởng của một loại vi khuẩn theo công thức
  .
  rt
  S Ae
  trong đó A là số lượng vi
  khuẩn ban đầu, r tỉ ltăng trưởng (r > 0), t thời gian tăng trưởng. Biết rằng số lượng vi
  khuẩn ban đầu 100 con sau 5 giờ 300 con. Khi đó sau thời gian bao lâu thì số lượng
  vi khuẩn tăng gấp 10 lần so với số lượng ban đầu
  A.
  3
  log5
  t
  (giờ) B.
  3ln5
  ln10
  t
  (giờ) C.
  5
  log3
  t
  (giờ) D.
  (giờ)
  Câu 2: Hàm số
  32
  1
  2 3 5
  3
  y x x x
  đồng biến trên khoảng
  A.
  ( ;1) (3; )
  B.
  ( 3; )
  C.
  ( ;1);(3; )
  D.
  ( ;4)
  Câu 3: Cho hàm số
  1
  1
  x
  y
  x
  đường thẳng
  2y x m
  . Giá trị của m để đồ thị hai hàm số
  đã cho cắt nhau tại 2 điểm
  ,AB
  phân biệt, đồng thời điểm trung điểm của đoạn thẳng
  AB
  hoành độ bằng
  5
  2
  A. 8 B. 11 C. 9 D. 10
  Câu 4: Cho khối lăng trụ đứng
  . ' ' ' 'ABCD A B C D
  đáy hình vuông, thể tích
  V
  . Để
  diện tích toàn phần của lăng trụ nhỏ nhất thì cạnh đáy của lăng trụ bằng
  A.
  3
  V
  B.
  3
  2
  V
  C.
  3
  2
  V
  D.
  V
  Câu 5: Điều kiện cần và đủ để đường thẳng y = m cắt đồ thị của hàm số
  42
  22y x x
  tại 6
  điểm phân biệt là
  A.
  23m
  B.
  24m
  C.
  3m
  D.
  03m
  Câu 6: Một hình nón thiết diện qua trục tam giác vuông cân diện tích S. Thể tích
  của khối nón
  A.
  3
  6
  3
  S
  B.
  3
  2
  3
  S
  C.
  3
  2
  3
  S
  D.
  3
  1
  3
  S
  Câu 7: Đường cong trong hình vsau đồ thị của một trong 4 hàm số dưới đây. Hỏi đó
  hàm số nào?
  A.
  4
  2
  21
  4
  x
  yx
  B.
  4
  2
  1
  4
  x
  yx
  C.
  42
  1
  42
  xx
  y
  D.
  4
  2
  1
  4
  x
  yx
 • Trang 2/7 - Mã đề thi 132
  Câu 8: Giá trị lớn nhất của hàm s
  2
  cos 2 cos y x x
  bằng
  A.
  2
  B. 0 C.
  2
  D.
  1
  Câu 9: Phương trình
  2
  log 1 log 2x x x m
  có nghiệm duy nhất khi và chỉ khi
  A.
  5
  4
  1
  m
  m
  B.
  5
  4
  1
  m
  m
  C.
  5
  4
  m
  D.
  5
  4
  1
  m
  m
  Câu 10: Nếu
  5
  F3
  x x x dx
  thì
  A. F(x)=
  6
  31
  3
  62
  x
  xC
  
  
  
  B. F(x)=
  6
  31
  3
  72
  x
  xC
  
  
  
  C. F(x)=
  6
  31
  3
  72
  x
  xC
  
  
  
  D. F(x)=
  6
  31
  3
  72
  x
  xC
  
  
  
  Câu 11: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với
  ,2AB a AD a
  , SA
  vuông góc với mặt đáy,
  3SA a
  . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
  A.
  3
  6a
  B.
  3
  3a
  C.
  3
  a
  D.
  3
  2a
  Câu 12: Cho hàm số
  2
  log 4
  x
  y
  . TÝnh y’(2)
  A.
  2
  log 4
  B.
  1
  ln 4
  C.
  1
  ln 2
  D.
  1
  ln 4
  Câu 13: Hàm số
  4 2 2
  11y mx m x m
  có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi
  A.
  10
  1
  m
  m
  B.
  10
  1
  m
  m
  C.
  1
  01
  m
  m
  
  
  D.
  01
  1
  m
  m
  
  
  Câu 14: Tam giác ABC đều cạnh a, đường cao AH. Thể tích của khối nón sinh ra khi miền tam
  giác ABC quay xung quanh trục AH là:
  A.
  3
  6
  12
  a
  B.
  3
  3
  12
  a
  C.
  3
  2
  24
  a
  D.
  3
  3
  24
  a
  Câu 15: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
  2
  1xx
  y
  x
  
  là:
  A. 3 B. 1 C. 0 D. 2
  Câu 16: Tập xác định của hàm số
  5
  log(9 )
  x
  y
  x
  A. [-5; 9] B. [-5; 9)\
  8
  C. [-5; 9)\
  1
  D. [-5; 9)\
  3
  Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình
  22
  2log 1 log 5 1xx
  A.
  3;5
  B.
  1;5
  C.
  1;3
  D.
  3;3
  Câu 18: Cho a,b > 0 a ,b 1, x y hai số dương. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề
  sau
  A.
  2 2 2
  1
  log 4log
  a
  a
  xx
  B.
  log log log
  a a a
  xy x y
  C.
  2016
  log 2016log
  aa
  xx
  D.
  log
  log
  log
  b
  a
  b
  x
  x
  a
  Câu 19: Giá trị lớn nhất của hàm số
  32
  2 7 1y x x x
  trên
  3;2
  A. 3 B. -1 C. 4 D. -13
 • Trang 3/7 - Mã đề thi 132
  Câu 20: Đạo hàm của hàm số
  2
  ln( 1)y x x
  A.
  2
  1
  1
  x
  xx
  
  B.
  2
  1
  1x
  C.
  2
  2
  1x
  D.
  2
  2
  1
  x
  x
  Câu 21: Cho hình chóp
  .S ABCD
  đáy hình chữ nhật,
  ,2AB a AD a
  ; cạnh bên
  SA a
  vuông góc với đáy. Khoảng cách từ điểm
  A
  tới mặt phẳng (
  SBD
  ) là
  A.
  a
  B.
  2
  3
  a
  C.
  3
  a
  D.
  2
  a
  Câu 22: Nguyên hàm ca hàm s
  1
  ()
  21
  fx
  x
  A.
  1
  21
  2
  xC
  B.
  2 2 1xC
  C.
  1
  21
  C
  x
  D.
  21xC
  Câu 23: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi A’, B’, C’, D’ lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD.
  Khi đó tỉ số thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’S.ABCD
  A.
  1
  16
  B.
  1
  4
  C.
  1
  8
  D.
  1
  2
  Câu 24: Số điểm cực tiểu của hàm s
  42
  31y x x
  là:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 0
  Câu 25: Nguyên hàm ca hàm s
  sin 2f x x
  A.
  cos2 +Cx
  B.
  1
  cos2 +C
  2
  x
  C.
  1
  cos2 +C
  2
  x
  D.
  cos2 +C x
  Câu 26: Cho hàm số
  1
  ()
  mx
  fx
  xm
  . Giá trị lớn nhất của hàm số trên [1; 2] bằng
  2. Khi đó
  giá trị m bằng
  A.
  3m
  B.
  1m
  C.
  4m
  D.
  2m
  Câu 27: Cho
  log3 ;ln3mn
  . Hãy biểu diễn
  ln30
  theo mn
  A.
  ln30 1
  n
  m
  
  B.
  ln30 
  m
  n
  n
  C.
  ln30
  nm
  n
  D.
  ln30
  n
  n
  m
  
  Câu 28: Cho hàm số
  2
  1
  f
  sin
  x
  x
  . Nếu F(
  x
  ) một nguyên hàm của hàm số và
  F0
  6
  
  
  
  thì
  F(
  x
  ) là
  A.
  3 cot x
  B.
  3
  cot
  3
  x
  C.
  3 cot x
  D.
  3
  cot
  3
  x
  Câu 29: Số giao điểm của đồ thị hàm số
  2
  23
  1
  xx
  y
  x
  
  với đường thẳng
  36yx
  A. 3 B. 0 C. 1 D. 2
  Câu 30: Hàm số nào sau đây đồng biến trên ?
  A.
  2
  1
  x
  y
  x
  B.
  tanyx
  C.
  2
  2
  1 3 2y x x
  D.
  1
  x
  y
  x
  Câu 31: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để được một mệnh đề đúng: “Mỗi đỉnh của một
  hình đa diện là đỉnh chung của ít nhất…….cạnh”
  A. hai B. ba C. năm D. bốn

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2017 , 11:40

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Lạng Giang 2 - Bắc Giang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Lạng Giang 2 - Bắc Giang

Tin mới nhất

Trang