Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:23
2 Tran Binh Gam Thứ hai, Tháng 2 13, 2017 - 18:23
3 nguyễn trường giang Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 11:19
4 nguyễn trường giang Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 11:19
5 trần phương Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 14:15
6 Phạm Thế q Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 21:01
7 toangtc mai Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 21:29
8 Trần Thanh Huyền Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 22:07
9 Trần Thanh Huyền Thứ ba, Tháng 2 14, 2017 - 22:08
10 Frank IWilldominate Thứ tư, Tháng 2 15, 2017 - 08:55

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Kim Sơn A - Ninh Bình

Ảnh của hoanganh96
(0 người theo dõi)
Lượt xem 200
44
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 7 | Loại file: PDF
 • Trang 1/6 - Mã đề thi 132
  SỞ GD & ĐT NINH BÌNH
  TRƯỜNG THPT KIM SƠN A
  ĐỀ THI THPT QG LẦN 2
  NĂM HỌC 2016 - 2017
  Môn: Toán lớp 12
  Thời gian làm bài: 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
  Mã đề thi
  132
  Họ, tên thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................
  Câu 1: Giải phương trình
  2
  6
  log 2x
  .
  A.
  12 .x
  B.
  6 .x
  C.
  D.
  36 .x
  Câu 2: Trong các hàm số sau, hàm số nào đồng biến trên
  ?
  A.
  42
  4.y x x
  B.
  1
  .
  4
  x
  y
  x
  C.
  3
  4.y x x
  D.
  2
  4.y x x
  Câu 3: Tìm tập xác định
  D
  của hàm số
  4
  3
  3.yx
  A.
  \ 3 .D
  B.
  .D
  C.
  ;3 .D 
  D.
  ;3 .D 
  Câu 4: Gọi
  ,nm
  lần lượt là số cạnh và số đỉnh của hình bát diện đều. Tính
  ?nm
  A.
  6.nm
  B.
  4.nm
  C.
  2.nm
  D.
  3.nm
  Câu 5: Đồ thị ở hình vẽ bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt ở 4 phương án A, B,
  C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?
  A.
  21
  21
  .
  x
  y
  x
  B.
  1
  1
  .
  x
  y
  x
  C.
  1
  1
  .
  x
  y
  x
  D.
  21
  21
  .
  x
  y
  x
  Câu 6: Mt tm tôn hình ch nht có kích thưc
  50cmx100cm,
  ngưi ta gò tấmn đó tnh mt xung quanh
  ca tng đng nước nh trụ có chiu cao
  50cm.
  Tính bán kính
  R
  ca đáy tng gò được.
  A.
  50
  cm.R
  B.
  100
  cm.R
  C.
  52
  cm.R
  D.
  10
  cm.R
  Câu 7: Biết rằng đường thẳng
  3d y x :
  cắt đồ thị hàm số
  1
  2
  x
  y
  x
  tại hai điểm phân biệt
  AB,.
  Tìm
  tọa độ trung điểm
  M
  của đoạn thẳng
  .AB
  A.
  34;.M
  B.
  14;.M
  C.
  30;.M
  D.
  74;.M
  Câu 8: Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số
  74yx
  trên
  1;1 .
  A.
  1;1
  min 11.y
  B.
  1;1
  min 0.y
  C.
  1;1
  min 3.y
  D.
  1;1
  min 3.y
 • Trang 2/6 - Mã đề thi 132
  Câu 9: Giải phương trình
  1
  2.25 5 2 0
  xx
  ta được hai nghiệm là
  1
  x
  2
  x
  . Tính
  12
  xx
  .
  A.
  12
  5
  .
  2
  xx
  B.
  12
  1
  .
  2
  xx
  C.
  12
  0.xx
  D.
  12
  1.xx
  Câu 10: Tìm số thực
  1m
  thỏa mãn
  1
  1ln d .
  m
  x x m
  A.
  2 .me
  B.
  .me
  C.
  2
  .me
  D.
  1.me
  Câu 11: Tính diện tích
  S
  hình phẳng giới hạn bởi các đường
  2
  yx
  2 .yx
  A.
  23
  15
  S
  (đvdt). B.
  3
  2
  S
  (đvdt). C.
  5
  3
  S
  (đvdt). D.
  4
  3
  S
  (đvdt).
  Câu 12: Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 91,7
  triệu người. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Việt Nam trong giai đoạn 2015 2030 mức không
  đổi là 1,1% một năm. Tính dân số Việt Nam vào ngày 31 tháng 12 năm 2030?
  A. 91,7.
  0 165
  e
  ,
  (triệu người). B. 91,7.
  1 65
  e
  ,
  (triệu người).
  C. 91,7.
  0 11
  e
  ,
  (triệu người). D. 91,7.
  0 011
  e
  ,
  (triệu người).
  Câu 13: Số điểm cực đại của hàm số
  42
  52 y x x
  là:
  A. 3. B. 2. C. 1. D. 0.
  Câu 14: Cho một hình nón bán kính đáy r đường sinh
  l
  . Viết công thức tính diện tích toàn phần
  tp
  S
  của hình nón đó.
  A.
  2
  2.
  tp
  S rl r
  
  
  B.
  2
  .
  tp
  S rl r
  
  
  C.
  2
  2.
  tp
  S rl r
  
  
  D.
  2
  1
  .
  2
  tp
  S rl r
  
  
  Câu 15: Cho hàm số
  y f x
  đồ thị
  C()
  2
  x
  fx
  
  lim ( ) ,
  2
  x
  fx
  
  lim ( ) .
  Mệnh đề nào sau đây
  đúng?
  A.
  C()
  có đúng một tiệm cận ngang.
  B.
  C()
  không có tiệm cận ngang.
  C.
  C()
  có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
  2x
  2x  .
  D.
  C()
  có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng
  2y
  2y  .
  Câu 16: Tính
  7
  21 2 14 3
  2
  ln ln lnP
  theo
  23ln , ln .ab
  A.
  5 .P a b
  B.
  5 .P b a
  C.
  6 .P a b
  D.
  11 5 .P a b
  Câu 17: Cho hàm số
  ( ) 4 3.
  x
  fx
  Tính
  '1f
  ?
  A.
  4
  ' 1 .
  ln4
  f
  B.
  ' 1 4ln 4.f
  C.
  ' 1 4.f
  D.
  ' 1 1.f
  Câu 18: Cho
  , , a b c
  là các số thực dương và
  1, 1ab
  . Mệnh đề nào sau đây sai?
  A.
  log .log 1.
  ab
  ba
  B.
  1
  log .
  log
  a
  c
  c
  a
  C.
  log
  log .
  log
  b
  a
  b
  c
  c
  a
  D.
  log log .log .
  a a b
  c b c
  Câu 19: m tất cả các giá trị thực của tham sm để hàm số
  3 2 2
  1
  11
  3
  y x mx m m x
  đạt cực
  đại tại
  1.x
  A.
  0.m
  B.
  1.m
  C.
  4.m
  D.
  2.m
  Câu 20: Tìm tập nghiệm
  S
  của bất phương trình
  2
  3
  4 4 0log .xx
  A.
  1;3 \ 2 .S
  B.
  ;1 3; .S  
  C.
  1;3 .S
  D.
  2;3 .S
 • Trang 3/6 - Mã đề thi 132
  Câu 21: Cho hình chóp
  .S ABC
  đáy tam giác đều cạnh
  a
  , cạnh bên
  SA
  vuông góc với đáy
  3.SA a
  Tính thể tích
  V
  của khối chóp
  ..S ABC
  A.
  3
  3
  2
  .
  a
  V
  B.
  3
  2
  .
  a
  V
  C.
  3
  3
  4
  .
  a
  V
  D.
  3
  4
  .
  a
  V
  Câu 22: Tìm nguyên hàm
  2 d.
  x
  I e x x
  A.
  2
  2 .
  x
  I e x C
  B.
  2
  .
  x
  I e x C
  C.
  2
  .
  x
  I e x C
  D.
  2
  2 .
  x
  I e x C
  Câu 23: Tính thể tích
  V
  của vật thể tròn xoay sinh ra khi cho hình phẳng giới hạn bởi các đường
  1
  0 1 1, , , ,( )y y x x a a
  x
  quay xung quanh trục
  .Ox
  A.
  1
  1
  
  
  
  
  V
  a
  . B.
  1
  1
  
  
  
  
  V
  a
  . C.
  1
  1
  
  
  
  
  V
  a
  . D.
  1
  1
  
  
  
  
  V
  a
  .
  Câu 24: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
  m
  để hàm số
  sin3y mx x
  đồng biến trên
  ?
  A.
  3.m 
  B.
  1;1 .m
  C.
  3.m
  D.
  3.m
  Câu 25: Tìm họ nguyên hàm của hàm số
  4
  sin .cos .f x x x
  A.
  5
  5
  sin
  d.
  x
  f x x C
  B.
  3
  3
  cos
  d.
  x
  f x x C
  C.
  3
  3
  sin
  d.
  x
  f x x C
  D.
  4
  4
  sin
  d.
  x
  f x x C
  Câu 26: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số
  m
  để giá trị lớn nhất của hàm số
  2
  1y x mx
  bằng
  3?
  A.
  6;6 .m
  B.
  6;4 .m
  C.
  6; 4 .m
  D.
  4;4 .m
  Câu 27: Cho
  ,ab
  là các số thực dương. Mệnh đề nào sau đây sai?
  A.
  3
  13log .aa
  B.
  33
  log log .a b a b
  C.
  11
  33
  log log .a b a b
  D.
  33
  log log .a b a b
  Câu 28: Biết rằng
  5
  1
  21
  d
  ln .
  x
  Ia
  x
  
  Tìm
  .a
  A.
  3.a
  B.
  9.a
  C.
  8.a
  D.
  81.a
  Câu 29: Cho hàm số
  fx
  xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên:
  Mệnh đề nào sau đây đúng?
  A. Hàm số đạt cực đại tại
  0x
  và đạt cực tiểu tại
  1.x 
  B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
  3
  và giá trị nhỏ nhất bằng
  4.
  C. Hàm số có đúng 1 cực trị.
  D. Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
  Câu 30: Mệnh đề nào sau đây sai?
  A. Hàm số
  2016 12yx
  đồng biến trên
  .
  B. Hàm số
  42
  34 y x x
  nghịch biến trên
  ;0 .

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/02/2017 , 15:39

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Kim Sơn A - Ninh Bình

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt Kim Sơn A - Ninh Bình

Tin mới nhất