Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Huyền Trang Thứ hai, Tháng 12 19, 2016 - 08:36
2 Huyền Trang Thứ hai, Tháng 12 19, 2016 - 08:36
3 Doan PhucKhang Thứ hai, Tháng 12 19, 2016 - 10:42
4 Doan PhucKhang Thứ hai, Tháng 12 19, 2016 - 10:42
5 Phi Hùng Thứ hai, Tháng 12 19, 2016 - 15:35
6 Phi Hùng Thứ hai, Tháng 12 19, 2016 - 15:37
7 anh quy Thứ ba, Tháng 12 20, 2016 - 14:04
8 anh quy Thứ ba, Tháng 12 20, 2016 - 14:04
9 Phạm Việt Thứ ba, Tháng 12 20, 2016 - 20:09
10 Thanh Thư Thứ tư, Tháng 12 21, 2016 - 15:09

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt chuyên Hà Nội - Amsterdam

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 5,341
129
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 12 | Loại file: PDF
 • Ths Cao Đình Tới 0986358689
  TRƯỜNG THPT CHUYÊN NỘI-AMSTERDAM
  TỔ TOÁN-TIN
  ĐỀ THI T03
  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
  NĂM HỌC 2016-2017
  Môn: Toán lớp 12
  Thời gian làm bài: 90 phút
  Họ và tên thí sinh:........................................................................................................... Lớp:....................................
  Câu 1. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật với AB = 2a,AD = a. Hình chiếu của S trên mặt
  phẳng (ABCD) trung điểm H của AB. Biết SC tạo với đáy một góc 45
  0
  . Thể tích của khối chóp S.ABCD là:
  A.
  2
  2a
  3
  3
  B.
  a
  3
  3
  C.
  2a
  3
  3
  D.
  3a
  3
  2
  Câu 2. Cho một hình hộp với 6 mặt đều các hình thoi cạnh a, góc nhọn bằng 60
  0
  . Thể tích của khối hộp là:
  A.
  a
  3
  3
  3
  B.
  a
  3
  2
  3
  C.
  a
  3
  3
  2
  D.
  a
  3
  2
  2
  Câu 3. Một hình nón thiết diện tạo bởi mặt phẳng chứa trục tam giác vuông cân cạnh huyền bằng a
  2. Thể
  tích của khối nón là:
  A.
  π
  2a
  3
  12
  B.
  π
  2a
  3
  4
  C.
  2a
  3
  12
  D.
  2a
  3
  4
  Câu 4. Cho hình chóp S.ABCD mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng (ABCD), đáy ABCD hình vuông
  AB = 2a,SA = a
  3,SB = a. Gọi M trung điểm của CD. Thể tích của khối chóp S.ABCM là:
  A.
  a
  3
  3
  2
  B.
  2a
  3
  2
  3
  C.
  3a
  3
  3
  2
  D.
  a
  3
  3
  4
  Câu 5. Một thùng hình tr ụ chứa nước, đường kính đáy (bên trong) bằng 12,24cm. Mức nước trong thùng cao
  4,56cm so với mặt trong của đáy. Một viên bi kim loại hình cầu được thả vào trong thùng nước thì mức nước dâng
  lên cao sát với điểm cao nhất của viên bi. Bán kính viên bi gần nhất với đáp số nào sau đây, biết rằng viên bi
  bán kính không vượt quá 6cm ?
  A. 2,59cm B. 2,45cm C. 2,86cm D. 2,68cm
  Câu 6. Tam giác đều ABC cạnh a khi quay xung quanh đường cao AH của tạo nên một hình nón. Diện tích xung
  quanh của mặt nón là:
  A.
  1
  2
  π a
  2
  B. 2π a
  2
  C. π a
  2
  D.
  3
  4
  π a
  2
  Câu 7. Bốn bạn An, Bình, Chi, Dũng lần lượt chiều cao 1,6m; 1,65m; 1, 70m; 1,75m muốn tham gia trò chơi
  lăn bóng. Quy định người tham gia trò chơi phải đứng thẳng trong quả bóng hình cầu thể tích 0,8π m
  3
  và lăn
  trên cỏ. Bạn không đủ điều kiện tham gia trò chơi là:
  A. An B. An, Bình C. Dũng D. Chi, Dũng
  Câu 8. Cho S.ABCD hình chóp SA = 12a SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD). Biết ABCD hình chữ
  nhật với AB = 3a,BC = 4a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là:
  A. R =
  5a
  2
  B. R = 6a C. R =
  15a
  2
  D. R =
  13a
  2
  1 Đề thi được soạn lại bằng L
  A
  T
  E
  X
 • Ths Cao Đình Tới 0986358689
  Câu 9. Một khối tr thể tích
  2
  π
  cm
  3
  . Cắt hình tr này theo đường sinh rồi trải ra trên một mặt phẳng thu được một
  hình vuông. Diện tích hình vuông y là:
  A. 4cm
  2
  B. 2cm
  2
  C. 4π cm
  2
  D. 2π cm
  2
  Câu 10. 3 quả bóng hình cầu bán kính bằng nhau và bằng 2cm. Xét hình tr chiều cao 4cm bán kính R(cm)
  chứa được 3 quả bóng trên sao cho chúng đôi một tiếp xúc với nhau. Khi đó giá tr R nhỏ nhất phải là:
  A. 2
  3cm B. 4cm C. 4
  3cm D.
  4
  3 + 6
  3
  Câu 11. Cho khối chóp đều S.ABC D cạnh đáy bằng a
  3, cạnh bên bằng 2a. Khi đó thể tích của khối chóp S.ABCD
  là:
  A. V
  S.ABCD
  =
  a
  3
  10
  2
  B. V
  S.ABCD
  =
  a
  3
  10
  4
  C. V
  S.ABCD
  =
  a
  3
  3
  6
  D. V
  S.ABCD
  =
  a
  3
  3
  12
  Câu 12. Cho hình chóp S .ABC, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA = 2a, đáy ABC tam giác đều cạnh a. Kẻ
  AH SB,AK SC. Thể tích khối chóp S.AHK là:
  A. V =
  8a
  3
  3
  75
  B. V =
  8a
  3
  15
  C. V =
  5a
  3
  8
  25
  D. V =
  9a
  3
  3
  75
  Câu 13. Cho khối chóp S.ABCD đáy ABCD hình thang vuông tại A D, AB = AD = a,CD = 2a. Góc giữa
  hai mặt phẳng (SBC) (ABCD) bằng 60
  0
  . Gọi I trung điểm của AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) (SCI) cùng
  vuông góc với mặt phẳng đáy. Thể tích khối chóp S.ABCD là:
  A. V
  S.ABCD
  = 6a
  3
  3 B. V
  S.ABCD
  =
  6a
  3
  15
  5
  C. V
  S.ABCD
  =
  3a
  3
  15
  5
  D. V
  S.ABCD
  = 6a
  3
  Câu 14. Cho hình lập phương ABCD.A
  B
  C
  D
  . Gọi O, O
  lần lượt tâm của hai hình vuông ABCD và A
  B
  C
  D
  ,
  OO
  = a. Gọi V
  1
  thể tích khối tr tròn xoay đáy hai đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABC D và A
  B
  C
  D
  và V
  2
  thể tích khối nón tròn xoay đỉnh O
  đáy đường tròn nội tiếp hình vuông ABCD. Tỉ số
  V
  1
  V
  2
  là:
  A. 2 B. 3 C. 4 D. 6
  Câu 15. Cho khối chóp S.ABC đáy ABC tam giác vuông tại B với AB = 3,BC = 4. Hai mặt bên (SAB) và (SAC)
  cùng vuông góc với (ABC). Biết SC hợp với (ABC) một hóc 45
  0
  . Thể tích khối cầu ngoại tiếp S.ABC là:
  A.
  5π
  2
  3
  B.
  25π
  2
  3
  C.
  125π
  3
  3
  D.
  125π
  2
  3
  Câu 16. Cho hàm số y =
  3x + 5
  x 2
  . Khẳng định nào dưới đây sai?
  A. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của
  B. Hàm số không cực trị
  C. Đồ thị hàm số tiệm cận đứng x = 2
  D. Đồ thị hàm số tiệm cận ngang y = 3
  Câu 17. Đồ thị sau đây đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau?
  A. y =
  1
  3
  x
  3
  x
  2
  1 B. y =
  1
  3
  x
  3
  + x
  2
  + 1
  C. y =
  1
  3
  x
  3
  + x
  2
  1 D. y =
  1
  3
  x
  3
  + 2x 1
  Câu 18. Trên đồ thị hàm số y =
  3 x
  2x 1
  tất cả bao nhiêu điểm tọa độ nguyên?
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
  2 Đề thi được soạn lại bằng L
  A
  T
  E
  X
 • Ths Cao Đình Tới 0986358689
  Câu 19. Cho hàm số y = x
  3
  + 3x
  2
  + 9x + 2. Tâm đối xứng I của đồ thị hàm số tọa độ là:
  A. (2;24) B. (1;2) C. (1;13) D. (0;2)
  Câu 20. Cho hàm số y = x
  3
  3x
  2
  9x + 2. Tổng các giá tr cực đại cực tiểu của hàm số là:
  A. 2 B. 18 C. 7 D. 25
  Câu 21. Gọi A và B lần lượt giá tr lớn nhất giá tr nhỏ nhất của hàm số y =
  x + 1
  x
  2
  + x + 1
  . Giá trị của A 3B là:
  A. 0 B. 1 C. 1 D. 2
  Câu 22. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số y = x
  3
  3x
  2
  + 4x tại điểm thuộc đồ thị hoành độ x = 1 là:
  A. y = x + 1 B. y = x 1 C. y = 2x 3 D. y = 3x 2
  Câu 23. Cho hàm số y = x
  4
  2mx
  2
  + m
  2
  4 đồ thị (C). Với giá tr nào của m thì đồ thị (C) cắt trục Ox tại 4 điểm
  phân biệt trong đó đúng 3 điểm hoành độ lớn hơn 1?
  A. 3 < m < 1 B. 2 < m < 2
  C. 2 < m < 3 D. m < 1 hoặc m > 3
  Câu 24. Bạn Hoa đi từ nhà vị trí A đến trường học vị trí C phải đi qua cầu từ A đến B rồi từ B tới trường. Trận
  lụt vừa qua làm y cầu bị ngập nước, do đó bạn Hoa phải đi bằng thuyền từ nhà đến một vị trí D nào đó trên
  đoạn BC với vận tốc 4km/h sau đó đi với vận tốc 5k m/h đến C. Biết độ dài AB = 3km,BC = 5km. Hỏi muộn nhất
  mấy giờ bạn Hoa phải xuất phát từ nhà để mặt trường lúc 7h30 phút sáng kịp vào học?
  A. 6h03 phút B. 6h16 phút C. 5h30 phút D. 5h34 phút
  Câu 25. Các giá trị của tham số m để hàm số y = x
  3
  3mx
  2
  2x m nghịch biến trên (0;1) là:
  A. m 2 B. m 2 C. m 0 D. m
  1
  6
  Câu 26. Cho hàm số y = x
  2
  2x 2 đồ thị hàm số như hình 1. Hình nào trong các hình 2,3,4,5 đồ thị của hàm
  số x
  2
  2|x|2?
  Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5
  A. Hình 2 B. Hình 3 C. Hình 4 D. Hình 5
  Câu 27. Hàm số y =
  4x
  2
  1
  4
  tập xác định là:
  A. R \
  1
  2
  ;
  1
  2
  B. (0;+) C. R D.
  1
  2
  ;
  1
  2
  3 Đề thi được soạn lại bằng L
  A
  T
  E
  X

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2016 , 22:23

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt chuyên Hà Nội - Amsterdam

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán trường thpt chuyên Hà Nội Amsterdam

Tin mới nhất

Trang