Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Lê Quý Anh Thứ hai, Tháng 1 23, 2017 - 00:16
2 Anh Toan Thứ ba, Tháng 1 31, 2017 - 14:48
3 Thác Mơ Thứ tư, Tháng 2 1, 2017 - 14:54
4 Phạm Thế q Thứ năm, Tháng 2 2, 2017 - 21:12
5 ninh trang ninh trang Thứ năm, Tháng 2 2, 2017 - 21:30
6 nguyễn trường giang Thứ sáu, Tháng 2 3, 2017 - 10:45
7 Trần Thanh Huyền Thứ bảy, Tháng 2 4, 2017 - 16:48
8 Trần Thanh Huyền Thứ bảy, Tháng 2 4, 2017 - 16:48
9 dang Thanh Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 15:10
10 Nguyễn Thị Huệ Thứ hai, Tháng 2 6, 2017 - 19:21

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 trường thpt Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 399
32
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: PDF
 • Trang 1/6 - Mã đề thi 132
  SỞ GD & ĐT THANH HÓA
  TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 2
  ( Đề thi gồm có 06 trang)
  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1
  Môn: TOÁN
  Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
  Ngày thi: 15/01/2017
  Mã đề thi
  132
  (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
  Họ, tên thí sinh:..................................................................... SBD: .............................
  Câu 1: Tìm
  m
  để hàm số
  3 2 2
  3 ( 1)y x mx m x
  đạt cực đại tại
  0x
  ?
  A.
  0m
  . B.
  1m
  hoặc
  . C.
  . D.
  1m
  .
  Câu 2: Trong không gian với hệ ta độ
  Oxyz
  , cho mặt phẳng
  ( ): 2 2z 2 0P x y
  mt cầu m
  (1;4;1)I
  bán kính
  R
  tiếp xúc với
  ()P
  . Bán kính
  R
  là:
  A.
  7
  R
  3
  . B.
  R3
  . C.
  R1
  . D.
  R9
  .
  Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ
  Oxyz
  , cho hai điểm
  (1;3;2), B(3;5; 4)A
  . Phương trình mặt
  phẳng trung trực của
  AB
  :
  A.
  3 9 0x y z
  . B.
  3 2 0x y z
  .
  C.
  3 5 4
  1 1 3
  x y z
  
  . D.
  3 9 0x y z
  .
  Câu 4: Cho hàm số
  21
  1
  x
  y
  x
  . Số tiệm cận của đồ thị hàm số là:
  A.
  3
  . B.
  2
  . C.
  1
  . D.
  0
  .
  Câu 5: Cho hình chữ nhật
  ABCD
  3AB AD
  . Quay hình chữ nhật
  ABCD
  lần lượt quanh
  AD
  AB
  ta thu được hai hình trụ tròn xoay tương ứng có thể tích
  12
  ,VV
  . Hỏi hệ thức nào sau đây đúng?
  A.
  21
  3VV
  . B.
  12
  VV
  . C.
  12
  3VV
  . D.
  12
  9VV
  .
  Câu 6: Trong không gian với hệ ta độ
  Oxyz
  , cho mặt cầu
  2 2 2
  ( ): (x 2) (y 3) (z 1) 25.S
  Tìm
  tọa độ tâm
  I
  và tính bán kính
  R
  của
  ()S
  .
  A.
  (2;3; 1); R 5I
  . B.
  (2;3; 1); R 25I
  .
  C.
  ( 2; 3;1); R 5I
  . D.
  ( 2; 3;1); R 25I
  .
  Câu 7: Cho hai số phức
  1
  4zi
  2
  13zi
  . Tính môđun của số phức
  12
  zz
  .
  A.
  12
  17 10zz
  . B.
  12
  13zz
  C.
  12
  25zz
  . D.
  12
  5zz
  .
  Câu 8: Tính diện tích
  S
  của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số
  sinx, cosy y x
  hai đường
  thẳng
  0,
  2
  xx
  
  ?
  A.
  22S
  . B.
  2(1 2)S 
  . C.
  2( 2 1)S 
  . D.
  2 2 1S 
  .
  Câu 9: Tìm nguyên hàm của hàm số
  2
  ( ) (2 1)f x x
  .
  A.
  3
  (2 1)
  ()
  6
  x
  f x dx C
  
  . B.
  3
  (2 1)
  ()
  3
  x
  f x dx C
  
  .
  C.
  ( ) 4(2 1)f x dx x C
  . D.
  ( ) 2(2 1)f x dx x C
  .
  Câu 10: Cho
  ,,abc
  là các số thực dương,
  1a
  . Xét các mnh đề sau:
  (I)
  2
  2 3 log 3
  a
  a
  .
 • Trang 2/6 - Mã đề thi 132
  (II)
  2
  33
  \{0},log 2logx x x
  .
  (III)
  log ( . ) log .log
  a a a
  bc b c
  .
  Trong ba mệnh đề (I), (II), (III), tổng số mệnh đề đúng là?
  A. 3 . B. 2. C. 1. D. 0.
  Câu 11: Khi tăng cạnh của hình lập phương lên 3 lần t thể tích của khối lập phương đó tăng lên k lần.
  A.
  9k
  . B.
  6k
  . C.
  3k
  . D.
  27k
  .
  Câu 12: Tính tích phân
  1
  0
  x
  I xe dx
  .
  A.
  1I
  . B.
  1Ie
  . C.
  1I 
  . D.
  21Ie
  .
  Câu 13: Tập xác định của hàm số
  2
  2
  log ( 4 3)y x x
  là:
  A.
  ( ;1) (3; )
  . B.
  ( ;1] [3; )
  . C.
  (1;3)
  . D.
  [1;3]
  .
  Câu 14: Cho số phức
  52zi
  . Tìm phần thực và phần ảo của số phức
  z
  .
  A. Phần thực bằng
  5
  và phần ảo bằng
  2
  . B. Phần thực bằng
  5
  và phần ảo bằng
  2
  .
  C. Phần thực bằng
  5
  và phần ảo bằng
  2
  . D. Phần thực bằng
  5
  và phần ảo bằng
  2i
  .
  Câu 15: Hàm số
  2017
  x
  y
  có đạo hàm là:
  A.
  ' 2017
  x
  y
  . B.
  ' 2017 .ln2017
  x
  y
  . C.
  2017
  '
  ln2017
  x
  y
  . D.
  1
  ' .2017
  x
  yx
  .
  Câu 16: Tính thể tích
  V
  của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường
  tanx, 0, 0,
  4
  y y x x
  xung quay trục Ox.
  A.
  ln2
  4
  V
  . B.
  ln 2V
  . C.
  2
  4
  V
  . D.
  ln 2V
  .
  Câu 17: Tập nghiệm của bất phương trình
  3
  log (2 1) 4x 
  là:
  A.
  65
  ( ;+ )
  2
  . B.
  1
  ( ;41)
  2
  . C.
  (41; )
  . D.
  ( ;41)
  .
  Câu 18: Cho
  log2017, ln2017xy
  . Hỏi quan hệ nào sau đây giữa
  x
  y
  là đúng?
  A.
  11
  10
  e
  xy
  
  . B.
  10x
  ye
  . C.
  10
  yx
  e
  . D.
  10
  xy
  e
  .
  Câu 19: hiệu
  1 2 3 4
  , , ,z z z z
  bốn nghiệm phức của phương trình
  42
  3 4 0zz
  . Tính
  1 2 3 4
  T z z z z
  .
  A.
  3T
  . B.
  0T
  . C.
  42T 
  . D.
  4T
  .
  Câu 20: Cho hàm số
  42
  23y x x
  . Khẳng định nào sau đây là đúng:
  A. Hàm số đồng biến trên khoảng
  (0; )
  . B. m số nghịch biến trên khoảng
  ( ;0)
  .
  C. Hàm số đồng biến trên khoảng
  (1; )
  . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng
  ( 1;0)
  .
  Câu 21: Gọi
  ,Mm
  lần lượt là gtr lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
  9
  ()f x x
  x
  
  trên đoạn
  [1;4]
  . Tính hiệu
  Mm
  .
  A.
  1
  4
  Mm
  . B.
  15
  4
  Mm
  . C.
  16Mm
  . D.
  4Mm
  .
  Câu 22: Cho hình chóp tgiác
  .DS ABC
  đáy hình vuông cạnh bằng
  a
  ,
  SA
  vuông c với đáy,
  góc giữa
  SC
  và mặt đáy bằng
  0
  45
  . Tính thể tích
  V
  của khối chóp
  .DS ABC
  .
  A.
  3
  2Va
  . B.
  3
  2
  6
  a
  V
  . C.
  3
  2
  4
  a
  V
  . D.
  3
  2
  3
  a
  V
  .
  Câu 23: Tập nghiệm của phương trình
  4 3.2 2 0
  xx
  là:
 • Trang 3/6 - Mã đề thi 132
  A.
  (0;1)
  . B.
  {0;1}
  . C.
  {0}
  . D.
  {1}
  .
  Câu 24: Cho hình thang
  ABCD
  vuông tại
  A
  B
  với
  D
  2
  A
  AB BC a
  . Quay hình thang và miền trong
  của quanh đường thẳng chứa cnh
  BC
  . Tính thể tích
  V của khối tròn xoay được tạo tnh.
  A.
  3
  5
  3
  a
  V
  . B.
  3
  7
  3
  a
  V
  . C.
  3
  4
  3
  a
  V
  . D.
  3
  Va
  .
  Câu 25: Trong các đồ thị dưới đây, đồ thị nào dạng của đồ thị hàm số
  x
  ya
  với
  1a
  ?
  A. Hình 3 . B. Hình 1. C. Hình 4. D. Hình 2.
  Câu 26: Cho số phức
  z
  tha mãn
  (2 ) (2 )(1 3 )i z i i
  . Gọi
  M
  là điểm biểu diễn của
  z
  . Khi đó tọa độ
  điểm
  M
  .
  A.
  (3;1)M
  . B.
  (3; 1)M
  . C.
  (1;3)M
  D.
  (1; 3)M
  .
  Câu 27: Gọi
  ( ; )
  oo
  A x y
  một giao điểm của đồ thị hàm số
  3
  32y x x
  đường thẳng
  2yx
  .
  Tính hiệu
  oo
  yx
  .
  A.
  4
  oo
  yx
  . B.
  2
  oo
  yx
  . C.
  6
  oo
  yx
  . D.
  2
  oo
  yx
  .
  Câu 28: Trong không gian với hệ tọa đ
  Oxyz
  , cho đường thẳng
  d
  phương trình:
  42
  22
  1
  xt
  yt
  zt
  
  
  
  mặt phẳng
  2
  ( ): z 0P x y m m
  (
  m
  là tham số thực). Tìm tất cả c gtrị của
  m
  để đường thẳng
  d
  song song với mặt phẳng
  ()P
  ?

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2017 , 09:56

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 trường thpt Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 trường thpt Hậu Lộc 2 - Thanh Hóa

Tin mới nhất

Trang