Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 pham quang binh Thứ sáu, Tháng 12 9, 2016 - 13:02
2 TANG VAN VU Thứ sáu, Tháng 12 9, 2016 - 18:57
3 TANG VAN VU Thứ sáu, Tháng 12 9, 2016 - 18:58
4 Fghfh Fghfgh Thứ sáu, Tháng 12 9, 2016 - 20:26
5 vũ loc Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 00:04
6 vũ loc Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 00:04
7 tâm nguyễn văn Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 08:39
8 tâm nguyễn văn Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 08:39
9 nguyen son Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 09:41
10 Nguyễn Thị Huệ Thứ bảy, Tháng 12 10, 2016 - 20:17

Trang

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 đề 1 - ikidoc

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 359
43
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Lần 1 – Đề 1
  Câu 1.S đ ng ti m c n c a hàm s ườ
  1
  1
  x
  y
  x
  là. Ch n 1 câuđúng.
  A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
  Câu 2.Tìm m đ ph ng trình 9 ươ
  x
  - 2.3
  x
  + 2 = m có nghi m x (- 1;2).
  A. 1 m < 65. B.
  13
  9
  < m < 45. C. 1 m < 45. D.
  13
  9
  < m<
  65.
  Câu 3.Đ th sau đây là c a hàm s nào ?Ch n 1 câu đúng.
  y
  2
  1
  O
  3
  -1
  1
  -1
  A. y = x
  3
  3x – 1B. y = - x
  3
  + 3x +1
  C. y = x
  3
  3x +1 D. y = - x
  3
  3x – 1
  Câu 4.Gi i ph ng trình 3 ươ
  x
  + 6
  x
  = 2
  x
  . Ta có t p nghi m b ng :
  A. 1. B. 2. C. . D. - 1.
  Câu 5.Đ ng th ng x = 1 là ti m c n đ ng c a đ th hàm s nào sao đây? Ch n 1 câu đúng.ườ
  A.
  1
  1
  x
  y
  x
  B.
  2 2
  2
  x
  y
  x
  C.
  2
  1
  1
  x
  y
  x
  D.
  Câu 6.Cho hìnhchóp S.ABCD đáy là hình vuông c nh a, SA vuông góc đáy và góc (SBD) và đáy
  b ng 60
  0
  Đ ng cao c a kh i chóp là:ườ
  A.
  6
  2
  a
  B.
  5
  2
  a
  C.
  3
  2
  a
  D.
  4
  2
  a
  Câu 7.Đ th sau đây là c a hàm s nào ?Ch n 1 câu đúng.
  -2
  -4
  1
  O
  3
  -1
  2
  A.
  3
  3 4y x x
  B.
  3 2
  3 4y x x
  C.
  3
  3 4y x x
  D.
  3 2
  3 4y x x
  Câu .Gi i ph ng trình ươ
  2 3 2 3 4
  x x
  . Ta có t p nghi m b ng :
  A. 1, - 1. B. - 4, 4. C. -2, 2. D. 2,
  1
  2
  .
  Câu 9.Đ ng th ng y = 2 là ti m c n ngang c a đ th hàm s nào sao đây? Ch n 1 câuđúng.ườ
  A.
  1
  1 2
  x
  y
  x
  B.
  2 2
  2
  x
  y
  x
  C.
  2
  2 2
  1
  x x
  y
  x
  D.
  2
  2 3
  2
  x
  y
  x
  Câu 10.Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình ch nh t AD= 2a, AB=a,có( SAB) và (SAD) vuông
  góc đáy và góc SC t o v i đáy b ng 30
  0
  Đ ng cao c a kh i chop là:ườ
  1 | P a g e
 • ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Lần 1 – Đề 1
  A.
  6
  2
  a
  B.
  15
  3
  a
  C.
  3
  3
  a
  D.
  5
  2
  a
  Câu 11.Đ th sau đây là c a hàm s nào ?Ch n 1 câu đúng.
  2
  O
  1
  1
  A.
  3 2
  3 3 1y x x x
  B.
  3 2
  3 1y x x
  C.
  3
  3 1y x x
  D.
  3 2
  3 1y x x 
  Câu 12.Cho hình chóp S.ABCD đáylà hình thoi c nh a có góc A b ng 120
  0
  . SA vuông góc v i
  đáy ,góc SC và đáy b ng 60
  0
  . Đ ng cao c a kh i chóp là:ườ
  A.
  3a
  B.
  5a
  C.
  7a
  D.
  2a
  Câu 13.Giá tr c a m đ ti m c n đ ng c a đ th hàm s
  2 1x
  y
  x m
  đi qua đi m M(3 ; 4) là.
  Ch n 1 câuđúng.
  A. 2 B. – 2 C. -3 D. 0
  Câu 14.Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thoi v i AC=2BD=2a và tam giác SAD vuông cân t i S
  n m trong mp vuông góc v iđáy.Th tích kh i chóplà:
  A.
  3
  5
  12
  a
  B.
  3
  5
  4
  a
  C.
  3
  5
  6
  a
  D.
  3
  5
  3
  a
  Câu 15.Gi i ph ng trình 3 ươ
  x
  + 5
  x
  = 6x + 2.
  A .Ph ng trình có đúng 2 nghi m x = 0 và x = 1. ươ B. Ph ng trình có đúng 3 nghi m.ươ
  C. Ph ng trình có nghi m duy nh t x = 1.ươ D. Ph ng trình vô nghi m.ươ
  Câu 16.Đáy c a hình chóp
  .S ABCD
  là m t hình vuông c nh
  a
  . C nh bên
  SA
  vuông góc v i m t
  ph ng đáy vàc ó đ dài là
  a
  . Th tích kh i t di n
  .S BCD
  b ng:
  A.
  3
  3
  a
  B.
  3
  6
  a
  C.
  3
  9
  a
  D.
  3
  12
  a
  Câu 17.S đ ng ti m c n c a hàm s ườ
  2
  2
  2
  x x
  y
  x
  là. Ch n 1 câuđúng.
  A. 1 B. 2 C. 0 D. 3
  Câu 18.Cho hình chóp tam giác có đ ng cao b ng 100 cm và các c nh đáy b ng 20 cm, 21 cm, ườ
  29 cm. Th tích c a hình chóp đó b ng
  Câu 19.Gi i ph ng trình 4 ươ
  x
  = 3x + 1 .
  A. x = 0. B. x = 0, x = 1.
  C. Ph ng trình có nghi m duy nh t x =1.ươ D. Ph ng trình có nhi u h n 2 ươ ơ
  nghi m.
  Câu 20.Cho hìnhchóp S.ABC đáylà tam giác vuông t i B, AC=
  2a
  , CB= a vàSA= 2a và SA
  vuông góc đáy Th tích kh i chop là:
  A .
  3
  2
  6
  a
  B .
  3
  3
  3
  a
  C .
  3
  3
  a
  D .
  3
  2
  3
  a
  Câu 21.Cho hàm s
  1
  2
  x
  y
  x
  . Trong các m nh đ sau, m nh đ nào sai. Ch n 1 câu sai.
  2 | P a g e
  3
  . 6000A cm
  3
  . 6213B cm
  3
  . 7000C cm
  3
  . 7000 2D cm
 • ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017 Lần 1 – Đề 1
  A. Đ th hàm s trên có ti m c n đ ng x = 2. B. Đ th hàm s trên có ti m c n ngang y = 1
  C. Tâm đ i x ng là đi m I(2 ; 1 ) D. Tâm đ i x ng là đi m I(-2 ;-1 )
  Câu 22.Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác đ u c nh a, SA vuông góc đáy và góc SC và đáy
  b ng 30
  0
  Th tích kh i chóp là:
  A .
  3
  6
  a
  B .
  3
  3
  6
  a
  C .
  3
  12
  a
  D .
  3
  3
  3
  a
  .
  Câu 23.Gi i ph ng trình ươ
  3
  log log 9 3
  x
  x
  . Ta có nghi m .
  A. x =
  1
  3
  v x = 9. B. x = 3 v x =
  1
  3
  . C. x = 1 v x = 2. D. x = 3 v x = 9.
  Câu 24.Cho hình chóp S.ABC đáy là tam giác đ u c nh a, SA vuông góc đáy và góc (SBC) và đáy
  b ng 60
  0
  Th tích kh i chóp là:
  A .
  3
  3
  a
  B .
  3
  3
  8
  a
  C .
  3
  4
  a
  D .
  3
  3
  3
  a
  .
  Câu 25.Cho hàm s
  1
  1
  1
  y x
  x
  . Trong các m nh đ sau, m nh đ nào sai. Ch n 1 câu sai.
  A. Đ th hàm s trên có ti m c n đ ng x = -1 . B. Đ th hàm s trên có ti m c n xiên
  y = x+1
  C. Tâm đ i x ng là giao đi m c a hait i m c n. D. Tâm đ i x ng là đi m I(-1;1).
  Câu 26.Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông c nh a, SA vuông góc đáy và góc SC và đáy
  b ng 45
  0
  Th tích kh i chóp là:
  A .
  3
  2
  a
  B .
  3
  3
  3
  a
  C .
  3
  3
  a
  D .
  3
  2
  3
  a
  Câu 27.Gi i ph ng trình ươ
  2 4
  1
  log 2 1 .log 2 2 1
  x x
  . Ta có nghi m.
  A. x =
  2
  log 3
  v x =
  2
  log 5
  B. x = 1 v x = - 2. C. x =
  2
  log 3
  v x =
  2
  5
  4
  log
  . D. x = 1 v x = 2.
  Câu 28. Cho (H) là kh i lăng tr đ ng
  đ u có t t c các c nh b ng a. D.tích đáy c a (H) b ng:
  A.
  2
  3
  2
  a
  B.
  2
  3
  3
  a
  C.
  2
  3
  4
  a
  D.
  2
  3
  5
  a
  Câu 29.B ng bi n thiên sau đây là c a hàm s nào? Ch n 1 câu đúng. ế
  x
  
  0 2
  
  y’ - 0 + 0 -
  y
  
  3
  - 1
  
  A.
  3 2
  3 1y x x
  B.
  3 2
  3 1y x x 
  C.
  3 2
  3 1y x x
  D.
  3 2
  3 1y x x 
  Câu 30.Cho (H) là kh i chop t giác đ u có t t c các c nh b ng 2a. Di n tích đáy c a (H) b ng:
  A. 2a
  2
  B. 3a
  2
  C. 4a
  2
  D. 6a
  2
  Câu 31.Ph ng trình ươ
  4 4
  log log 5
  3 2.
  x
  x x
  .
  A. Có 1 nghi m duy nh t. B. Vô nghi m.
  C. Có 2 nghi m phân bi t. D. Có nhi u h n 2 nghi m. ơ
  Câu 32.Đáy c a hình chóp
  .S ABCD
  là m t hình vuông c nh 2b. C nh bên
  SA
  vuông góc v i m t
  ph ng đáy và có đ dài là b. Di n tích đáy c a hình chóp S.ABCD b ng:
  A. 2b
  2
  B. 6b
  2
  C. 4b
  2
  D. 8b
  2
  3 | P a g e

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2016 , 12:08

Mô tả tài liệu:

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 đề 1 - ikidoc

Đề thi thử thpt quốc gia 2017 môn toán lần 1 đề 1 - ikidoc

Tin mới nhất

Trang