Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Thảo Hoàng Thứ tư, Tháng 5 4, 2016 - 23:07
2 truong vi Thứ hai, Tháng 7 4, 2016 - 13:22
3 Dinh Pham Thứ tư, Tháng 5 17, 2017 - 21:40
4 Vũ Hương Chủ nhật, Tháng 4 14, 2019 - 19:21

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việt

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 226
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 18 | Loại file: DOC
 • ®Ò 17
  Đ THI H C SINH GI I L P 3
  Môn:Ti ng vi tế
  (Th i gian:60 phút)
  Bài 1: Tìm t có âm đ u l hay n đi n vào ch tr ng đ t o thành
  c m t thích h p:
  -N c ch y ướ l……l……
  -Ch vi t n…..n…….... ế
  -Ngôi sao l…..l……..
  -Căn phòng n…..n…..
  Bài 2 (1 đ) Chia các t ng sau thành 2 nhóm và đ t tên cho m i
  nhóm:
  Tr y h i;h i làng, đ i h i, h i ngh ,d h i, vũ h i, h i đàm,
  h i th o.
  Bai 3 (2 đ) Vi t l i câu văn d i đây cho sinh đ ng , g i c m ế ướ
  b ng cách s d ng các hình nh so sánh :
  a/Con sông quê em quanh co, u n khúc.
  b/ M t bi n ph ng l ng r ng mênh mông.
  Bài 4 (2 đ) Tim 2 t cùng nghĩa v i t “ T qu c” và đ t câu v i
  m i t tìm đ c. ượ
  Bai 5 (4 đ) Em đ c đ c hay đ c nghe 1 câu chuy n c tích r t ươ ượ
  hay em hãy k l i câu chuy n đó.
  ®Ò 18
  Đ THI H C SINH GI I KH I 3
  NĂM H C 2008-2009
  Bài s 2; môn ti ng vi t ế
  Ph n1: Khoanh vào đáp án đúng :
 • Câu 1: T nào không thu c ch đi m v i các t còn l i
  a) A.non sông B.bi u di n C. giang s n ơ
  b) A.di n viên B. nghiên c u C.ch t o ế
  Câu2: Tìm s l i vi t sai chính t và g ch chân d i l i đó: ế ướ
  “Chú Tr ng v aườ ch ng tr t gi i, v a chăn nuôi c .v n nhà ườ
  chú cây nào cây y xai chĩu qu .c nh ao,tru ng l n trông r t
  ngăn n p.”
  S l i chính t là: A.2 B.3 C.4 D.5
  Câu3:Cho câu : Ông em tóc b c
  Tr ng mu t nh t . ư ơ
  Hai s v t đ c so sánh v i nhau là: ượ
  A. ông em-tóc b c B. ông em –t C.tóc b c –t ơ ơ
  D.tr ng mu t-t ơ
  Câu4: Cho kh th sau: M t tr i l n xu ng b ao ơ
  Ng n khói xanh lên lúng li ng ế
  V n sau gió ch ng đu i nhauườ
  Lá v n bay vàng sân gi ng. ế
  Hai s v t đ c nhân hoá là: A.m t tr i, gió ,lá ượ
  B.m t tr i,ng n khói,gió ,lá
  C.m t tr i,ng n khói,gió
  Câu 5:Cho câu : Ti ng su i ch y róc rách.ế
  *B ph n tr l i câu h i ai?(cái gì?con gì?)là:
  A.ti ng su iế B.su i ch y C. róc rách D.ti ng ế
  su i ch y
  Câu 6: Đi n ti p vào ch tr ng: ế
  a.Ng i vi t ra các bài hát g i là :ườ ế
  ………………………………………………
  b.N i ta sinh ra và l n lên g i là:ơ
  ……………………………………………….
  c.Ng i đ ng đ u m t h c 1 tr ng h c g i là:ườ ườ
  ………………………………..
  d. Hai Bà Tr ng, Lê L i,……….. đ c g i là:ư ượ
  …………………………………
  Câu 7: Đi n d u ch m, d u ph y thích h p.
 • “Trang và th o là đôi b n r t thân v i nhau O m t hôm
  trang r b n đi mua đ dùng h c t p Ocác b n mua r t nhi u
  th nh : sách nâng cao O v t p v và bút màu.” ư
  Câu 8: Em hi u câu th sau nh th nào? ơ ư ế
  Yêu h n c c u ao m th ng đãi đơ ườ
  Là cái c u này nh ch p xa xa
  M b o: C u Hàm R ng Sông Mã
  Con c g i cái c u c a cha.(Cái c u-TV3-t2)
  ………………………………………………………………………
  …………………………………………Câu9:T p làm văn : K
  v m t ng i lao đ ng trí óc. ườ
  ®Ò 19
  H tên:…………………………. Đ thi hoc sinh gi i .năm h c :
  2008-2009
  L p:…………………………….. Môn ti ng vi t .Bài s ế
  1
  Bài 1(2đ): đi n vào ch ch m :
  a. r/d/gi: bánh …án; con ….án; …án gi y.
  b. l/n: … p lánh, n … p; … ng n ; ng l .
  Bài 2: Cho câu: Năm nay, em là h c sinh l p 3.
  Thu c m u câu nào ?
  A.Ai là gì ? B. Ai th nào? C. Ai làm gì?ế
  Bài 3:Cho câu:Ch nh t t i ,em đ c v quê ngo i .ượ
  B ph n g ch chân tr l i câu h i nào ?
  A. đâu? B.Khi nào? C.Vì sao?
  Bài 4(2đ): G ch d i t ch s v t trong câu sau : ướ
  Tre gi làng ,gi n c,gi mái nhà tranh, gi đ ng lúa chín. ướ
  Bài 5 (2 đ): S p x p các t trong m i câu sau đ t o thành m t ế
  câu m i.

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2016 , 09:01

Mô tả tài liệu:

Đề thi học sinh giỏi lớp 3 môn tiếng việt

®Ò 17Đ THI H C SINH GI I L P 3Ề Ọ Ỏ ỚMôn:Ti ng vi tế ệ(Th i gian:60 phút)ờBài 1: Tìm t có âm đ u l hay n đi n vào ch tr ng đ t o thành ừ ầ ề ổ ố ể ạc m t thích h p:ụ ừ ợ -N c ch y ướ ả l……l…… -Ch vi t n…..n……....ữ ế -Ngôi sao l…..l…….. -Căn phòng n…..n….. Bài 2 (1 đ) Chia các t ng sau thành 2 nhóm và đ t tên cho m i ừ ữ ặ ỗnhóm: Tr y h i;h i làng, đ i h i, h i ngh ,d h i, vũ h i, h i đàm,ẩ ộ ộ ạ ộ ộ ị ạ ộ ộ ộh i th o.ộ ảBai 3 (2 đ) Vi t l i câu văn d i đây cho sinh đ ng , g i c m ế ạ ướ ộ ợ ảb ng cách s d ng các hình nh so sánh :ằ ử ụ ả a/Con sông quê em quanh co, u n khúc.ố b/ M t bi n ph ng l ng r ng mênh mông.ặ ể ặ ặ ộBài 4 (2 đ) Tim 2 t cùng nghĩa v i t “ T qu c” và đ t câu v iừ ớ ừ ổ ố ặ ớm i t tìm đ c.ỗ ừ ượBai 5 (4 đ) Em đ c đ c hay đ c nghe 1 câu chuy n c tích r t ươ ọ ượ ệ ổ ấhay em hãy k l i câu chuy n đó.ể ạ ệ®Ò 18Đ THI H C SINH GI I KH I 3 Ề Ọ Ỏ Ố NĂM H CỌ 2008-2009 Bài s 2; môn ti ng vi tố ế ệPh n1:ầ Khoanh vào đáp án đúng :

Tin mới nhất

Trang