Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 95
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 4 | Loại file: DOC
 • Th ….. ngày ….. tháng 12 năm 2016.
  TR NG TH TR N H NG Đ OƯỜ Ư
  L P: 5 ………….
  TÊN HS…………………………………
  BÀI KI M TRA H C KÌ I – KH I 5
  NĂM H C 2016 – 2017
  MÔN : TOÁN (D ki n) ế
  (Th i gian 40 phút - Không k th i gian giao đ )
  ĐI M NH N XÉT C A GIÁO VIÊN Ý KI N C A PH HUYNH
  …………..…………………………
  ……………..………………………
  ……………..………………………
  ………………..……………………
  ………………..……………………
  …………………………………
  …………………………………
  …………………………………
  …………………………………
  …………………………………
  PH N I : TR C NGHI M (2,5đ)
  1/ (0,5đ) Ch s 5 trong s 123,456 thu c hàng:
  A . đ n vơ B . ph n m i ườ C. ch c D. ph n trăm
  2/ (0,5đ) Phân s
  1000
  2017
  vi t d i d ng s th p phân là:ế ướ
  A . 20,17 B . 201,7 C. 2,017 D. 2017
  3/ (0,5đ) Tìm ch s x, bi t : 9,6x4 < 9,614 ế
  A . x = 6 B . x = 0 C . x = 1 D . x = 9
  4/ (0,5đ) T s ph n trăm c a 13,5 và 9 là:
  A. 15 % B. 13,5 % C. 150 % D. 135%
  5/ (0,5đ) Thanh s t dài 0,7m cân n ng 9,1kg. H i thanh s t cùng lo i dài 1,7m thì
  cân n ng là:
  A. 13kg B. 22,1kg C. 2,21kg D. 221kg
  PH N II : T LU N (7,5đ)
  Bài 1(2 đi m) - Đ t tính r i tính:
  82,89 + 129,76 91,24 – 3,456 69,8 x 7,8 437,76 : 9,6
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 2 (2 đi m) Đi n s thích h p vào ch tr ng:
 • a) 1,2 ha = ................. …… m
  2
  c) 201,7 dm
  2
  = ...........................… m
  2
  b) 2,016 kg = ...........................g d) 3 m 6 cm = …........................ dm
  Bài 3 (1 đi m) Tìm x, bi t:ế
  a/ 201,6 x x = 20,16 b/ x x 7,2 - x x 6,2 = 201,6
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 4 (1,5 đi m): M t m nh đ t hình ch nh t có chi u dài 43,5m; chi u r ng b ng
  3
  2
  chi u dài. Tính chu vi và di n tích m nh đ t đó?
  Bài gi i
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 5 (1 đi m): M t ng i g i ti t ki m 40 000 000 đ ng v i lãi su t 0,5% m t tháng. ườ ế
  H i sau m t tháng c s ti n g i và ti n lãi là bao nhiêu?
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ĐÁP ÁN MÔN: TOÁN
  PH N I : TR C NGHI M (2,5đ)
  1/ (0,5đ) Ch s 5 trong s 123,456 thu c hàng: D . ph n trăm
 • 2/ (0,5đ) Phân s
  1000
  2017
  vi t d i d ng s th p phân là: ế ướ C. 2,017
  3/ (0,5đ) Tìm ch s x, bi t : 9,6x4 < 9,614 ế B . x = 0
  4/ (0,5đ) T s ph n trăm c a 13,5 và 9 là : C. 150 %
  5/ (0,5đ) Thanh s t dài 0,7m cân n ng 9,1kg. H i thanh s t cùng lo i dài 1,7m thì cân
  n ng là : B. 22,1kg
  PH N II : T LU N (7,5đ)
  Bài 1(2 đi m) - Đ t tính r i tính:
  82,89 + 129,76 91,24 – 3,456 69,8 x 7,8 437,76 : 9,6
  212,65 87,784 544,44 45,6
  Bài 2 (2 đi m) Đi n s thích h p vào ch tr ng:
  a) 1,2 ha = 12000 m
  2
  c) 201,7 dm
  2
  = 2,017 m
  2
  b) 2,016 kg = 2016 g d) 3 m 6 cm = 30,6 dm
  Bài 3 (1 đi m) Tìm x, bi t:ế
  a/ 201,6 x x = 20,16 ; b/ x x 7,2 - x x 6,2 = 201,6
  x = 20,16 : 201,6 x x (7,2 – 6,2) = 201,6
  x = 0,1 x x 1 = 201,6
  x = 201,6
  Bài 4 (1,5 đi m): M t m nh đ t hình ch nh t có chi u dài 43,5m; chi u r ng b ng
  3
  2
  chi u dài. Tính chu vi và di n tích m nh đ t đó?
  Bài gi i
  Chi u r ng m nh đ t là: 43,5 : 3 x 2 = 29 (m) (0,25đ)
  Chu vi c a m nh đ t đó là:
  (43,5 + 29) x 2 = 145 (m) (0,5đ)
  Di n tích c a m nh đ t đó là:
  43,5 x 29 = 1261,5 (m
  2
  ) (0,5đ)
  Đáp s : P = 145 m ; S = 1261,5 dm
  2
  (0,25đ)
  Bài 5 (1 đi m): M t ng i g i ti t ki m 40 000 000 đ ng v i lãi su t 0,5% m t tháng. H i ườ ế
  sau m t tháng c s ti n g i và ti n lãi là bao nhiêu?
  Bài gi i :
  Sau m t tháng ng i đó đ c s ti n lãi là: 40 000000 : 100 x 0,5 = 200 000 (đ) ườ ượ
  Sau m t tháng c s ti n g i và ti n lãi là: 40 000 000 + 200 000 = 40 200 000 (đ)
  Đáp s : 40 200 000 đ ng.
  B NG THI T K MA TR N Đ KI M TRA TOÁN – KÌ I

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:46

Mô tả tài liệu:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Đắk Lắk năm 2016 - 2017

Tin mới nhất

Trang