Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 năm học 2016-2017 trường tiểu học An Lạc

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 121
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 6 | Loại file: DOC
 • MA TR N Đ KI M TRA CU I H C KÌ I, L P 5 MÔN TOÁN
  Năm h c : 2016 - 2017
  M ch ki n th c, ế
  kĩ năng
  S câu và
  s đi m
  M c 1 M c 2 M c 3 M c 4 T ng
  TN
  KQ
  TL
  TN
  KQ
  TL
  TN
  KQ
  TL
  TN
  KQ
  TL TN
  KQ
  TL
  S th p phân và các
  phép tính v i s
  th p phân.
  S câu 2 1 1 1 1 3 3
  S đi m
  2.0 1.0 1.0 2.0
  1.0
  3.0 4.0
  Đ i l ng và đo ượ
  đ i l ng: các đ n ượ ơ
  v đo di n tích.
  S câu 1 1
  S đi m 0.5 0.5
  Y u t hình h c: ế
  di n tích các hình
  đã h c.
  S câu 1 1
  S đi m
  0.5 0.5
  Gi i bài toán v t
  s ph n trăm.
  S câu 1
  S đi m 2.0 2.0
  T ng S câu 3 2 1 2 1 1 3 5
  S đi m 2.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 7.0
  Ma tr n câu h i môn Toán cu i h c kì 1 l p 5
  M ch ki n th c ế
  năng
  S câu
  và câu
  s
  M c 1 M c
  2
  M c 3 M c 4 C ng
  S th p phân và
  các phép tính v i
  s th p phân.
  S câu 3 1 1 5
  Câu s 1,2,6 5,7 9 1,2,5,6
  7,9
  Đ i l ng và đo ượ
  đ i l ng: các đ n ượ ơ
  v đo di n tích.
  S câu 1 1
  Câu s 4 4
  Y u t hình h c: ế
  chu vi, di n tích,
  th tích các hình đã
  S câu 1 1
  Câu s 3 3
 • h c.
  Gi i bài toán v t
  s ph n trăm.
  S câu 1 1
  Câu s 8 8
  C ng S câu 5 2 1 1 9
  Câu s 1,2,3,4,6 5,7 8 9
  PHÒNG GD&ĐT L C YÊN
  TR NG TH &THCS AN L CƯỜ
  H và tên:……………………………
  L p: 5..
  Đ KI M TRA Đ NH KỲ CU I KÌ I
  Năm h c 2016 - 2017
  Môn: Toán - L p 5
  Th i gian: 40 phút (Không k th i gian giao đ )
  Đi m
  L i phê c a th y cô giáo.
  …………………………………………………………..
  ………………………………………………………….
  I. PH N TR C NGHI M : (4 đi m)
  Em hãy khoanh vào ch cái đ t tr c các câu tr l i đúng: ướ
  Câu 1: (1,0đ)
  a/ Ch s 9 trong s 427,098 ch :
  A. 9 ph n nghìn B. 9 ph n m i ườ C. 9 ch c D. 9 ph n trăm
  b/ Phép tính 1286,35 + 534,85 có k t qu là:ế
  A. 1821,2 B. 3821,2 C. 1781,1 D. 1820,2
  Câu 2: (1,0đ)
  a/ ) Tìm ch s x, bi t: 7,5ế x8 > 7,578
  A. x = 7 B. x = 9 C. x = 1 D. x = 0
  b/ S bé nh t trong các s : 7,453; 7,345; 7,534; 7,435
  A. 7,453 B. 7,345 C. 7,534 D. 7,435
  Câu 3: (0,5đ) Di n tích m nh v n hình ch nh t có chi u dài 25m ,chi u ườ
  r ng 15m là:
  A. 80m
  2
  B. 357m
  2
  C. 375m
  2
  D. 275m
  2
  Câu 4: (0,5đ) 3kg 6g =…………kg
  S thích h p đ đi n vào ch ch m là:
  A. 3006 B. 3,06 C. 3,006 D. 3,6
 • Câu 5: (1đi m) Phép tính (45,6 : 12) - 2,03 có k t qu là: ế
  A. 1,77 B. 24,1 C. 36,97 D. 4,06.
  II. PH N T LU N : (6 đi m)
  Câu 6. (1 đi m) Đ t tính r i tính
  a. 82,463 + 613,29
  ..................................
  ..................................
  ..................................
  ..................................
  b. 782,13 – 4,871
  ..................................
  ..................................
  ..................................
  .................................
  Câu 7. (2 đi m) Tìm x:
  a. x + 3,49 = 9,25
  .........................................................
  .........................................................
  ........................................................
  …………………………………
  b. 4,75 + x = 6,54
  .............................................................
  .............................................................
  ..............................................................
  ………………………………………
  c. x × 17,5 = 140
  ........................................................
  .......................................................
  .......................................................
  ……………………………………
  d. 1,8 × x = 12,6
  ...............................................................
  ...............................................................
  ...............................................................
  ………………………………………
  Câu 8.(2 đi m): M t c a hàng 160kg g o, trong đó 35% g o
  t , còn l i g o n p. ế H i c a hàng đó bao nhiêu ki-lô-gam g o
  n p?ế
  Bài gi i
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  .........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................
  ...........................................................................................................................

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:37

Mô tả tài liệu:

Đề thi học kì 1 môn toán lớp 5 năm học 2016-2017 trường tiểu học An Lạc

MA TR N Đ KI M TRA CU I H C KÌ I, L P 5 MÔN TOÁNẬ Ề Ể Ố Ọ ỚNăm h cọ : 2016 - 2017M ch ki n th c, ạ ế ứkĩ năngS câu vàốs đi mố ểM c 1ứ M c 2ứ M c 3ứ M c 4ứ T ng ổTNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL TNKQTLS th p phân và cácố ậphép tính v i s ớ ốth p phân.ậS câuố 2 1 1 1 1 3 3S đi mố ể2.0 1.0 1.0 2.01.03.0 4.0Đ i l ng và đo ạ ượđ i l ng: các đ n ạ ượ ơv đo di n tích.ị ệS câuố 1 1S đi mố ể 0.5 0.5Y u t hình h c: ế ố ọdi n tích các hình ệđã h c.ọS câuố 1 1S đi mố ể0.5 0.5Gi i bài toán v t ả ề ỉs ph n trăm.ố ầS câuố 1S đi mố ể 2.0 2.0T ngổ S câuố 3 2 1 2 1 1 3 5S đi mố ể 2.5 1.5 1.0 2.0 2.0 1.0 3.0 7.0Ma tr n câu h i môn Toán ậ ỏ cu i h c kì 1ố ọ l p 5ớM ch ki n th c kĩạ ế ứnăngS câuốvà câusốM c 1ứ M cứ2M c 3ứ M c 4ứ C ngộS th p phân và ố ậcác phép tính v i ớs th p phân.ố ậS câuố 3 1 1 5Câu số 1,2,6 5,7 9 1,2,5,67,9Đ i l ng và đo ạ ượđ i l ng: các đ n ạ ượ ơv đo di n tích.ị ệS câuố 1 1Câu số 4 4Y u t hình h c: ế ố ọchu vi, di n tích, ệth tích các hình đãểS câuố 1 1Câu số 3 3

Tin mới nhất

Trang