Lịch sử tải xuống

Chưa có lượt tải nào cho tài liệu này.

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt Lớp 2 năm học 2016 - 2017

Ảnh của khanhlinh96
Khánh Linh(2,256 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 154
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 3 | Loại file: DOC
 • Đ KI M TRA H C KÌ 1
  MÔN: TI NG VI T – L P 2
  NĂM H C 2016 – 2017
  I: Đ c hi u: (3,5 đi m)
  Em hãy đ c th m Bài t p đ c Hai anh em và làm bài t p:
  Câu 1: Hai anh em chia lúa nh th nào?ư ế
  A. Ph n em nhi u h n. ơ
  B. Ph n anh nhi u h n. ơ
  C. Chia thành hai ph n b ng nhau
  Câu 2: Đêm đ n hai anh em ra đ ng làm gì?ế
  A. Cho thêm lúa sang ph n c a nhau.
  B. L y lúa c a ph n ng i kia. ườ
  C. G p chung lúa c hai ph n l i.
  Câu 3. M i ng i cho th nào là công b ng? ườ ế
  A. Anh hi u công b ng là chia cho em nhi u h n vì em s ng m t mình v t v . ơ
  B. Em hi u công b ng là chia cho anh nhi u h n vì anh còn ph i nuôi v con. ơ
  C. C hai đáp án trên đ u đúng.
  Câu 4. T ch ho t đ ng trong câu: “Hai anh em cày chung m t đám ru ng”.
  A. chung
  B. cày
  C. đám
  Câu 5: Đ t d u ph y vào ch thích h p trong câu sau:
  Ngoài đ ng lúa chín vàng.
 • Câu 6: Nh ng c p t ng nào d i đây là c p t cùng nghĩa. ướ
  A. Chăm ch – siêng năng
  B. Chăm ch – ngoan ngoãn
  C. Th y yêu – b n m n ế
  Câu 7: Câu: “Em N nhà ngoan l m.” tr l i cho câu h i?
  A. Ai là gì? B. Ai làm gì? C. Ai nh th nào?ư ế
  II. KI M TRA VI T: (2 đi m)
  1. Chính t : Nghe - vi t: bài “Cây xoài c a ông em”ế (Ti ng Vi t l p 2 T p 1-ế
  trang 89)
  2. T p làm văn: (2 đi m) Vi t m t đo n văn ng n (t 4 – 5 câu ) k v gia đình ế
  em.
  ĐÁP ÁN VÀ BI U ĐI M MÔN TI NG VI T
  I. Đ c:
  1. Đ c thành ti ng: (6 đi m) ế
  – Đ c đúng, to, rõ ràng (5 đi m).
  – Tr l i đ c câu h i (1 đi m). ượ
  – HS đ c t c đ ch m tr 0,5 đi m toàn bài.
  HS đ c còn đánh v n c m i v n tr 0,2 đi m. (Ho c căn c vào đ c đi m
  c a l p GV tr đi m cho HS)
  2. Đ c hi u: (3,5 đi m) M i câu đúng cho 0,5 đi m
  Câu 1: C
  Câu 2: A
  Câu 3: C
 • Câu 4: B
  Câu 5: Ngoài đ ng, lúa chín vàng.
  Câu 6: A
  Câu 7: C
  II. Vi t (4 đi m)ế
  1. Chính t (Nghe – Vi t) (2 đi m):ế
  – Vi t đúng m u ch , đúng chính t , t c đ vi t kho ng 30ch /15phút (4 đi m)ế ế
  – Vi t sai m u ch ho c sai l i chính t m i l i: tr 0,2 đi mế
  – Vi t b n, x u, kho ng cách gi a các ch ch a đ u tr 1 đi m toàn bài.ế ư
  2. T p làm văn: (2 đi m)
  BÀI LÀM 1
  Gia đình t m c a em. Gia đình em có ba ng i, đó b m em em. B ườ
  m em B đ i công tác t i B t l nh Th đô. M c b n vi c c quan ộ ư ơ
  nh ng b m v n chăm lo cho em t ng li l ng tí. Em con trai duy nh t trongư
  gia đình. Năm nay em h c l p 2, tr ng ti u h c Minh Khai. Em luôn c g ng ườ
  h c gi i đ b m vui lòng. Em r t yêu gia đình em. Em mong gia đình em luôn
  tràn ng p ti ng c i. ế ườ
  BÀI LÀM 2
  Gia đình em b n ng i, g m có: B em 37 tu i, k s Qu n đ t đai ườ ư
  công tác t i B Tài nguyên Môi tr ng. M em 35 tu i giáo viên em 7 ườ
  tu i là h c sinh l p 2A tr ng Ti u h c Lĩnh Nam. Em có em trai 4 tu i. B m ườ
  r t yêu th ng hai anh em. Em r t yêu quý b m th ng em. Em r t vui ươ ươ
  đ c là m t thành viên trong gia đình. Em s c g ng h c hành chăm ch .ượ

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2016 , 16:37

Mô tả tài liệu:

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt Lớp 2 năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 1 môn tiếng việt Lớp 2 năm học 2016 - 2017

Tin mới nhất

Trang