Lịch sử tải xuống

STT Thành viên Thời gian
1 Ngố Luân Hồi Thứ sáu, Tháng 2 2, 2018 - 21:19
2 Ngố Luân Hồi Thứ sáu, Tháng 2 2, 2018 - 21:19
3 Kim Xuyến Thứ ba, Tháng 3 13, 2018 - 21:12
4 Kim Xuyến Thứ ba, Tháng 3 13, 2018 - 21:12

ĐỀ THI HÓA DƯỢC 2

Ảnh của kimanh68
KIM ANH K45 KTQD(5,482 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 359
4
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Image CAPTCHA
Nhập các ký tự hiển thị trong ảnh.
Số trang: 13 | Loại file: DOC
 • Đ THI HÓA D C 2 – K57 ƯỢ
  (Th i gian làm bài 120p)
  Đ s 3ề ố
  Trình bày các n i dung sau
  1. Các thu c đi u tr n m
  - K tên các nhóm thu c chính trong m i nhóm dùng đ đi u tr
  n m. K tên các thu c đi u tr n m toàn thân và các thu c đi u tr
  n m t i ch
  - C u trúc hóa h c và c ch , tác d ng chung c a các thu c đi u ơ ế
  tr n m thu c d n ch t azol
  - V công th c c u t o c a clotrimazol. Phân tích công th c c u
  t o này đ vi t các hóa tính chính, t đó vi t 2 ph ng phá đ nh ế ế ươ
  l ng.ượ
  2. Các thu c đi u tr b nh s t rét
  - K tên các th c a ký sinh trùng s t rét và các thu c đi u tr các
  th đó
  - V CTCT c a cloroquin. Phân tích CTCT này đ vi t các hóa ế
  tính chính, t đó vi t CT các mu i cloroquin, đ c dùng 2 phép th ế ượ
  đ nh tính, 2 phép th đ nh l ng. Khi đ nh l ng cloroquin qc b ng ượ ượ
  ph ng pháp đo acid trong môi tr ng khan c n ph i chú ý j ? T i ươ ườ
  sao?
  3. So sánh estrandiol monobenzoat v i ethinylestradiol v
  - CTCT
  - Ph n ng màu
 • - Ph ng pháp đ nh l ngươ ượ
  - Tác d ng và công d ng
  4a. Đ c đi m, tác d ng và ch đ nh chung c a các cephalosporin th ế
  h II
  b. Cefuroxim natri
  - CTCT
  - Tác d ng, ch đ nh
  - D n ch t dùng đ ng u ng c a cefuroxim ườ
  c. Lincomycin hydroclorid
  - Công th c
  - Tính ch t lý h c
  - Ph ng pháp đ nh l ngươ ượ
  - u đi m so v i kháng sinh Ư
  -lactam v ph tác d ng
  - Tác d ng không mong mu n
  Đ THI MÔN HÓA D C 2 – K56 ƯỢ
  Th i gian làm bài 120p
  Đ s 1ề ố
  Trình bày các v n đ sau
  1. Metroidazol
  - V CTCT
 • - Phân tích CTCt, vi t 3 phép th đ nh tính, 2 ph ng pháp đ nh ế ươ
  l ngượ
  - Ch đ nh đi u tr ? Cách dùng?
  2. Artemisinin
  - V CTCT
  - Phân tích CTCT đ vi t 3 phép th đ nh tính, 1 ph ng pháp ế ươ
  đ nh l ng ượ
  - Công d ng
  3. Lincomycin hydroclorid
  - CTCT
  - Tính ch t lý h c
  - So sánh v i spiramycin v ph tác d ng và đ ng đ a vào c ườ ư ơ
  th .
  - Ch đ nh đi u tr ? Li u dùng theo đ ng tiêm ườ
  4. a. S khác nhau v CT và tác d ng (ho t ph ) c a quinolon th ế
  h I và II
  b. CTCT, ph tác d ng, các ch đ nh cua ciprofloxacin
  Hai ph ng pháp hay dùng đ đ nh l ng ciprofloxacinươ ượ
  5. So sánh cortison và hydrocotiscon v
  - CTCT
  - Ph h p th UV, ph n ng v i H
  2
  SO
  4/
  ethanol, ph n ng v i
  mu i tetrazolium
  - Tác d ng và công d ng? d ng dùng (alcol, ester….) và d ng
  thu c

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2016 , 22:57

Mô tả tài liệu:

ĐỀ THI HÓA DƯỢC 2

Đ THI HÓA D C 2 – K57Ề ƯỢ(Th i gian làm bài 120p)ờĐ s 3ề ốTrình bày các n i dung sauộ1. Các thu c đi u tr n mố ề ị ấ- K tên các nhóm thu c chính trong m i nhóm dùng đ đi u tr ể ố ỗ ẻ ề ịn m. K tên các thu c đi u tr n m toàn thân và các thu c đi u tr ấ ể ố ề ị ấ ố ề ịn m t i chấ ạ ỗ- C u trúc hóa h c và c ch , tác d ng chung c a các thu c đi u ấ ọ ơ ế ụ ủ ố ềtr n m thu c d n ch t azolị ấ ộ ẫ ấ- V công th c c u t o c a clotrimazol. Phân tích công th c c u ẽ ứ ấ ạ ủ ứ ất o này đ vi t các hóa tính chính, t đó vi t 2 ph ng phá đ nh ạ ể ế ừ ế ươ ịl ng.ượ2. Các thu c đi u tr b nh s t rétố ề ị ệ ố- K tên các th c a ký sinh trùng s t rét và các thu c đi u tr cácể ể ủ ố ố ề ịth đóể- V CTCT c a cloroquin. Phân tích CTCT này đ vi t các hóa ẽ ủ ẻ ếtính chính, t đó vi t CT các mu i cloroquin, đ c dùng 2 phép th ừ ế ố ượ ửđ nh tính, 2 phép th đ nh l ng. Khi đ nh l ng cloroquin qc b ng ị ử ị ượ ị ượ ằph ng pháp đo acid trong môi tr ng khan c n ph i chú ý j ? T i ươ ườ ầ ả ạsao?3. So sánh estrandiol monobenzoat v i ethinylestradiol vớ ề- CTCT- Ph n ng màuả ứ

Tin mới nhất

Trang